Положення про районне методичне об’єднання

1.1. Районне методичне об’єднання вчителів (далі — РМО) — це форма методичної роботи, яка забезпечує організацію та координацію методичної роботи вчителів одного або кількох споріднених предметів.

1.2. У своїй діяльності РМО керується Законом України «Про освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Державним стандартом базової і повної середньої освіти, Концепцією загальної середньої освіти, Положенням про РМК та іншими нормативно-правовими документами з питань організації та проведення методичної роботи.

1.3. РМО створюється з числа вчителів, для яких робота є основним місцем роботи або роботою за сумісництвом.

1.4. Метою діяльності РМО є здійснення навчально-виховної,методичної та позакласної роботи з одного чи кількох споріднених предметів.

1.5. Керує РМО голова, який обирається терміном на два роки на загальних зборах РМО із числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою і якому за результатами атестації встановлено першу або вищу кваліфікаційну категорію

1.6. РМО створюється за наявності десяти і більше вчителів одного або декількох споріднених предметів. Можливе створення циклових предметних РМО гуманітарного,фізико-математичного, природничо-математичного, художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого тощо профілів.

1.7. РМО підпорядковується безпосередньо керівнику методичної служби та науково-методичній раді відділу освіти.

Содержание
2. Завдання та напрямки роботи районного методичного об’єднання вчителів

3. Обов’язки та права голови районного методичного об’єднання вчителів

4. Обов’язки членів районного методичного об’єднання вчителів

5. Права членів районного методичного об’єднання вчителів

6. Документація районного методичного об’єднання вчителів

7. Координація діяльності районного методичного об’єднання вчителів

2. Завдання та напрямки роботи районного методичного об’єднання вчителів
2.1. Головним завданням РМО є:

Реалізація завдань, які випливають із Закону України «Про освіту»;
Вивчення і реалізація положень нормативно-правових документів;
Створення умов для постійного підвищення освітнього професійного та культурного рівня педагогів;
Організація науково-дослідної діяльності;
Розроблення, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій;
Організація діяльності наукових товариств, підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт;
Вивчення і аналіз стану викладання предметів;
Узагальнення перспективного педагогічного досвіду;
Проведення конкурсів професійної майстерності
Підготовка матеріалів на району та обласну педагогічну виставку;
організація науково-практичних семінарів з відвідуванням уроків, організація самоосвітньої роботи педагогів;
інформування педагогів про новини фахової та методичної періодики.

3. Обов’язки та права голови районного методичного об’єднання вчителів
3.1. Голова РМО:

аналізує роботу кожного члена РМО щодо організації навчально-виховного процесу з предметів, що є складовими РМО;
забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання вчителів,зокрема молодих спеціалістів;
визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності членів РМО за їх виконання;
відповідає за ведення документації РМО;
вивчає та аналізує роботу РМО, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;
створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із ними членів РМО;
створює аудіо — та відеотеку кращих освітянських доробок РМО
спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх
спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику роботи перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
проводить засідання РМО не менше як два рази на рік згідно з планом;
складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з членами РМО;
звітує про роботу РМО на методичній раді відділу освіти.
3.2. Голова РМО має право:

на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета;
звертатися за консультацією до керівника методичної служби із проблем організації науково-методичної діяльності РМО;
вносити пропозиції до районної атестаційної комісії щодо підвищення кваліфікаційної категорії члені РМО;
рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
виносити на розгляд Методичної ради питання щодо заохочення вчителів, членів РМО

4. Обов’язки членів районного методичного об’єднання вчителів
4.1. Учителі, які входять до складу РМО, повинні:

відвідувати засідання районних методичних об’єднань;
готувати необхідні матеріали на вимогу голови РМО.

5. Права членів районного методичного об’єднання вчителів
5.1. Учителі, які входять до складу РМО, мають право:

звертатися до районного відділу освіти з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності;
вносити пропозиції на розгляд науково-методичної ради районного методичного кабінету пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в районі;
вносити пропозиції щодо організації та змісту проведення атестації вчителів;
звертатися за консультацією з питань організації навчальної та методичної діяльності до методистів методичної служби відділу освіти.

6. Документація районного методичного об’єднання вчителів
Керівник РМО розробляє та систематично веде свою документацію відповідно до переліку:

положення про РМО
план роботи на поточний рік з аналізом роботи за рік, що минув;
протоколи засідань РМО;
план атестації вчителів, план проходження курсів підвищення кваліфікації, банк даних про вчителів (якісний та кількісний склад);
картотека передового педагогічного досвіду вчителі – членів РМО.

7. Координація діяльності районного методичного об’єднання вчителів
7.1. Координацію діяльності районного методичного об’єднання вчителів здійснюють методисти методичної служби відділу освіти відповідно до галузей науки

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information