Положення про методичну роботу вчителя

1. Загальні положення

1.1. Учитель — ключова постать у сучасному навчально-виховно- му процесі, духовний наставник учнів. Від його підготовки залежить якість освіти, рівень духовної культури суспільства, утвердження де­мократичних принципів та процесів.

1.2. Методична робота вчителя — усвідомлена, цілеспрямована, планомірна та неперервна робота педагога, спрямована на вдоскона­лення теоретичної власної підготовки, необхідної для практичної ді­яльності.

1.3. Результатом методичної роботи вчителя є формування творчої активності, розвитку ініціативи педагога, узагальнення й поширення його досвіду, зростання авторитету.

Содержание
2. Завдання та напрями діяльності вчителя
3. Організація роботи
4. Права вчителя
5. Обов’язки вчителя
6. Документація
7. Керівництво методичною діяльністю вчителя
2. Завдання та напрями діяльності вчителя
2.1. Основні завдання вчителя:

формування потреби до неперервної освіти та самоосвіти впро­довж життя; формування високого рівня культури, зокрема правової;
розвиток здатності до творчої діяльності;
готовність до співпраці, толерантність, терпимість до іншої думки;
уміння вести діалог, шукати та знаходити розумні компроміси;
розвиток здатності до самоорганізації.

2.2. Основні напрями роботи вчителя:

часть у роботі кафедри вчителів групи споріднених предметів, предметної кафедри, творчих груп учителів, створених з метою реалі­зації програм та проектів, які існують у навчальному закладі:

участь у педагогічних радах, педагогічних консиліумах з метою колективного розв’язання педагогічних ситуацій;
участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренін- гах, які проводять у навчальному закладі, інших загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
участь у співбесіді із заступником директора з відповідного на­пряму діяльності, керівником кафедри з питань, які належать до його компетенції;
участь у підготовці та проведенні оперативно-методичних нарад.

3. Організація роботи
Учителі планують, координують та затверджують методичну ді­яльність на засіданні : науково-методичної ради навчального закладу, кафедр, творчих груп.

4. Права вчителя
Учитель має право на:

вибір форм, методів, технологій викладання навчального матеріалу, що відповідають основним положенням законодавчих документів у сфері освіти та не протирічать основним завданням навчального закладу;
самостійний вибір форм та методів підвищення власної фахової майстерності;
відрядження та вирішення питання про оплату участі в тренін- гах, семінарах, конференціях, які мають науково-методичний, фахо­вий характер і сприяють підвищенню фахової майстерності;
забезпечення організації навчальної діяльності учнів на сучасно­му рівні, особистої методичної діяльності, забезпечення необхідною методичною літературою та посібниками, зокрема періодичною пре­сою відповідно до фаху.

5. Обов’язки вчителя
Учитель гімназії зобов’язаний:

організувати особисту діяльність з питань удосконалення педа­гогічної, фахової майстерності (наукова, експериментальна, методич­на робота) через участь у роботі кафедри, творчої групи відповідно до Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації вчите­ля навчального закладу;
організувати роботу з обдарованими, здібними учнями (наукова, дослідна, проектна, олімпіадна робота, творча майстерня) та з учнями інших груп за рівнем навченості;
організувати свою роботу з урахуванням основних завдань ді­яльності навчального закладу, науково-методичної проблеми кафедри, Програми самовдосконалення, саморозвитку та самореалізацїї вчите­ля;
організувати співпрацю з батьками та вчителями з питань підви­щення якості навчально-виховного процесу, поліпшення якості педа­гогічної діяльності;
планувати свою діяльність з урахуванням здоров’я та безпеки життя дітей, заходів із техніки безпеки;
надавати методичну, фахову допомогу молодим спеціалістам.

6. Документація
Учитель має створити власне портфоліо, до якого потрібно вклю­чити:

методичну картку як результат фахової методичної роботи;
сценарії урочних та позаурочних навчальних і виховних заходів;
тексти особистих видань, публікацій тощо;
тестові матеріали.

7. Керівництво методичною діяльністю вчителя
Методичною діяльністю вчителя керують заступник директора на­вчального закладу з відповідного напряму діяльності, керівник кафе­дри, відповідальний за організацію роботи творчої групи.

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information