Положення про методичну раду

Методична рада відділу освіти – орган громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в районі.
У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», навчальними програмами МОН України, державною національною програмою «Освіта» та іншими нормативно-правовими документами.
Положення про раду відділу освіти затверджується наказом районного відділу освіти
До складу методичної ради районного відділу освіти (далі РВО) входять: заступник начальника відділу освіти з питань методичної роботи, методисти РМК, керівники ЗНЗ, ДНЗ, заступники директорів ЗНЗ, керівники РМО вчителів-предметників, вчителі-методисти, вихователі-методисти, психологи. Склад ради затверджується наказом РВО.

Содержание
ІІ. Зміст роботи методичної ради відділу освіти.
ІІІ. Функції районної методичної ради
IV. Завдання й основні напрямки діяльності ради
V. Основні напрямки діяльності методичної ради:
VI. Організація роботи методичної ради:
VII. Компетенція і відповідальність.
VIII. Контроль за діяльністю методичної ради відділу освіти
ІІ. Зміст роботи методичної ради відділу освіти.
Методична рада РВО планує і організовує методичну роботу, затверджує її тематику, розглядає творчі плани РМО вчителів-предметників, затверджує матеріали на обласний тур конкурсу «Учитель року».

Голова методичної ради РВО:
— реалізує усі зовнішні наукові, методичні й організаційні зв’язки з методичними і психологічними службами, кафедрами, лабораторіями, одержують наукові, методичні та інформаційні матеріали;

— запрошує науковців, працівників культури, інших фахівців для наукової та педагогічної роботи, готує договори з іншими організаціями з питань навчальної та науково-методичної роботи,

— організовує обмін документацією, методичними розробками, делегаціями вчителів з іншими навчальними закладами району та області, організовує спільні заходи науково-методичного та навчально-виховного характеру;

— про свою діяльність звітує перед радою РВО.

Систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації по змісту і методиці навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних нормативних документів.
Впровадження досягнень етнопедагогіки, психології і окремих методик та передового педагогічного досвіду, особливу увагу звертаючи на впровадження в діяльність педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

Підвищення ефективності управління науково-методичною роботою в районі.
Створення умов для реалізації програми «Освіта» і розвитку науково-методичної роботи освітніх закладів; розробка окремих проблем, пов’язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, проведення експериментальних досліджень, підготовка доповідей, виступів по радіо, телебаченню тощо; огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та ін.

ІІІ. Функції районної методичної ради
Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів.
Організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній з удосконаленням структури методичної роботи, змісту її складових.
Діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників освіти в сучасних умовах розвитку освіти.
Прогностична функція вимагає визначення знань та умінь, необхідних педагогам у майбутньому.
Моделююча функція полягає у розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, у формуванні та впровадженні моделей перспективного досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.
Відновлююча функція передбачає відновлення частково забутих або втрачених вчителями знань після закінчення педагогічного навчального закладу.
Корегуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності.
Пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду.
Контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням та нормативними вимогами.

IV. Завдання й основні напрямки діяльності ради
Методична рада створюється для рішення таких завдань:

Координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби району, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
розробка основних напрямів методичної роботи в районі;
формування мети й завдань методичної служби району;
забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в районі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
організація консультації співробітників району щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду співробітників;
участь в атестації учителів району;
проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;
професійне становлення молодих викладачів (початківців);
виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих учителів;
організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;
впровадження до навчального процесу сучасних науково-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

V. Основні напрямки діяльності методичної ради:
аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;
участь у розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;
розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;
обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;
підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;
обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;
обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;
організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;
застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;
розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності і навчання (термінальних і дисплейних комплексів, стендів, фільмів, таблиць, проектів і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;
спільні засідання зі спорідненими РМО з метою обміну досвідом роботи;
вивчення досвіду роботи споріднених РМО інших навчальних закладів інших районів області та обмін досвідом цієї роботи;
вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями;
розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.

VI. Організація роботи методичної ради:
Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом, який складається відповідно до роботи відділу освіти та методичного кабінету з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується начальником відділу освіти.
Керує радою заступник начальника відділу освіти з методичної роботи. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.
У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).
Засідання ради фіксується протоколом, який підписують голова та секретар ради.
Засідання науково-методичної ради проводяться 5 разів на рік, а за необхідності частіше, і оформлюються протоколами.
Рішення науково-методичної ради приймаються більшістю голосів. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради.
Інформація про рішення ради доводиться до відома всіх керівників освітніх закладів району.
Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради.
Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі.

VII. Компетенція і відповідальність.
Обов’язки

Участь у розробці документів, що забезпечують оптимальні умови для реалізації науково-методичної проблеми.
Експертиза і діагностика якості управління науково-методичним і методичним забезпеченням.
Розробка рекомендацій щодо удосконалення якості управління науково-методичною роботою.
Схвалення досвіду педагогічних працівників та вчителів, які атестуються на встановлення або підтвердження звання «Вчитель-методист».
Права

Вносити пропозиції про зміну та корекцію документів.
Звертатися з пропозиціями до органів управління освітою, методичного об’єднання вчителів з питань вдосконалення науково-методичною роботою.
Готувати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії.
Висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в районі.
Порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об’єднаннях.
Рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації.
Висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року», «Учитель-новатор» та інше.
Відповідальність

За якість створених і запроваджених документів.
За об’єктивність і компетентність оцінювання.
За якість рекомендацій.

VIII. Контроль за діяльністю методичної ради відділу освіти
У своїй діяльності рада підзвітна колегії відділу освіти. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється заступником начальника відділу освіти з методичної роботи (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи.

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information