Положення про календарно-тематичне планування

1. Загальні положення

1.1. Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації укра­їнської освіти.

1.2. Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя.

1.3. Календарно-тематичне планування вчитель розробляє на кож­ний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти).

Скачати приклад бланку Календарно-тематичного планування

1.4. Календарно-тематичне планування розробляє вчитель, роз­глядають на засіданні предметних кафедр, обговорюють на засіданні педагогічної ради, узгоджують із заступником директора з науково- методичної роботи, затверджує директор навчального закладу не піз­ніше ніж ЗО серпня.

1.5. Завдання календарно-тематичного планування:

визначення місця кожної теми в річному курсі й місце кожного уроку в темі;
визначення взаємозв’язку між окремими уроками, темами річ­ного курсу;
організація раціональної роботи й озброєння учнів системою знань, умінь, навичок із предмета.
1.6. Ступінь розробки календарно-тематичного планування є кри­терієм професіоналізму вчителя.

2. Структура календарно-тематичного планування
Календарно-тематичний план учителя передбачає такі розділи:

титульний лист (додаток);
вступна частина;
програмне й навчально-методичне забезпечення навчального плану;
основні вміння й навички, які повинні бути сформовані в учнів по закінченню курсу;
власне тематичне планування навчального предмета.

3. Вимоги щодо оформлення календарно- тематичного планування

3.1. Титульний лист повинен містити такі відомості:

найменування освітнього закладу;
назва документа (календарно-тематичне планування);
назва предмета (має відповідати назві предмета в робочому пла­ні навчального закладу);
навчальний рік;
клас;
річна кількість годин;
кількість годин на тиждень;
планова кількість контрольних, практичних, лабораторних робіт;
прізвище, ім’я та по батькові вчителя.

3.2. На титульній сторінці мають бути записи:

«Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів. Прото­кол № _ від 20 р.»;
«Обговорено на засіданні педагогічної ради. Протокол № _ від 20 р.»;
«Погоджено: заступник директора із навчально-виховної робо­ти»;
«Затверджено: директор навчального закладу, від__________ 20__ р.».

3.3. У вступній частині необхідно вказати:

найменування навчального предмета (біологія, історія та ін.);
мету вивчення курсу;
завдання (освітні, розвивальні, виховні);
освітні технології.

3.4. Природне й навчально-методичне забезпечення навчального плану передбачає такі відомості:

кількість годин на тиждень згідно з програмою;
реквізити програми;
навчально-методичні комплекси (НМК).

3.5. Розділ «Основні вміння й навички, які мають бути сформова­ні в учнів із позакласного вивчення курсу» передбачає перерахування освітніх умінь і навичок відповідно до нормативних документів Мі­ністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

3.6. Календарно-тематичне планування оформляють у друкованій формі, обов’язково зазначають номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

3.7. Графа «Зміст (тема) уроку» включає:

загальні назви теми;
кількість годин, відведених на вивчення даної теми;
теми кожного уроку;
контроль по завершенню вивчення даної теми;
назву практичних, лабораторних, теоретичних робіт.

3.8. У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчи­телем у процесі роботи з тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, нетрадиційні форми роботи на уроках, індиві­дуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип про­відної діяльності учнів на уроці, види уроків).

3.9. Зміст плану навчального курсу має відповідати змісту програ­ми, за якою організовано навчання.

3.10. Відмінність від змісту програми допускається не більше ніж на 10 \%. Усі зміни необхідно вказати в плані й обгрунтувати (додаток).

This Domain is Available for Sale!

Contact us for more information