Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 10 класу до теми «Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр. »

Содержание
 1. Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА  вильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 6  «Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА  вильний.

1.  Як називалася політика польського уряду, що була спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців?

 • А  Кооперація;
 • Б  колонізація;
 • В  полонізація;
 • Г  окупація.

2.  Добровільне об’єднання власників  з метою  спільного ведення  господарства називають:

 • А  кооперація;
 • Б  колгоспи;
 • В  трести;
 • Г  оренда.

3.  Як називали польських колоністів на західноукраїнських землях?

 • А  Зрадники;
 • Б  розсадники;
 • В  осадники;
 • Г  відступники.

4.  Яку  малА  назву  територія,  де  мешкало  переважно  непольське  населення?

 • А  «Колони»;
 • Б  «креси»;
 • В  «фортеці»;
 • Г  «депо».

5.  Проголошення злуки Закарпаття з Україною відбулося у:

 • А  січні 1919 р.;
 • Б  липні 1921 р.;
 • В  березні 1923 р.;
 • Г  вересні 1924 р.

6.  Коли було засновано Таємний університет у Львові?

 • А  1920 р.;
 • Б  1921 р.;
 • В  1922 р.;
 • Г  1923 р.

7.  Татарбунарське повстання відбулося у:

 • А  жовтні 1923 р.;
 • Б  січні 1924 р.;
 • В  вересні 1924 р.;
 • Г  травні 1925 р.

8.  Закарпаття отримала автономію у:

 • А  квітні 1929 р.;
 • Б  листопаді 1934 р.;
 • В  жовтні 1938 р.;
 • Г  березні 1939 р.

9.  Західноукраїнські землі наприкінці 1920-х років перебували під владою:

 • А  Польщі, Румунії, Болгарії;
 • Б  Угорщини, Чехословаччини, Болгарії;
 • В  Чехословаччини, Румунії, Польщі;
 • Г  СРСР, Білоруської СРР, Румунії.

10.  За рішенням Центральної руської ради 1919 р. Закарпаття увійшло до складу:

 • А  Румунії;
 • Б  Польщі;
 • В  Чехословаччини;
 • Г  Угорщини.

11. У 1923 р. Рада послів Антанти надала Польщі всі юридичні права на володіння:

 • А  Поліссям;
 • Б  Західною Волинню;
 • В  Східною Галичиною;
 • Г  Підлящщям.

12. ЯкА  СоціалістичнА  РадянськА  РеспублікА  булА  утворенА  у  жовтні 1924 р.?

 • А  Українська;
 • Б  Молдавська Автономна;
 • В  Білоруська;
 • Г  Румунська.

13. Хто з січня 1933 р. очолював крайову екзекутиву ОУН?

 • А  Є. Коновалець;
 • Б  С. Бандера;
 • В  Б. Пєрацький;
 • Г  М. Лебедь.

14.  Головою Українського національно-демократичного об’єднання був:

 • А  С. Баран;
 • Б  В. Залозецький;
 • В  Л. Бачинський;
 • Г  Д. Левицький.

15. Хто був автором теорії «інтегрального націоналізму»?

 • А  Є. Коновалець;
 • Б  М. Грушевський;
 • В  Д. Донцов;
 • Г  М. Міхновський.

16. Головою  автономного  уряду  з  27 жовтня  1938  р. Підкарпатської  Русі став:

 • А  Є. Бачинський;
 • Б  А. Волошин;
 • В  А. Бескед;
 • Г  А. Бродій.

17. Представники просвітницького товариства ім. Духовнича відстоювали інтереси:

 • А  русинів;
 • Б  українофілів;
 • В  русофілів;
 • Г  комуністів.

18. Політичний статус Західної України в 1920–1930-ті рр. характеризувався:

 • А  відсутністю самоврядування й дискримінацією українського населення;
 • Б  контролем з боку влади за всіма сферами життя;
 • В  наданням широкої прав і автономії;
 • Г  залученням українців до управління державою на всіх гілках влади.

19. Особливістю політичної боротьби на Закарпатті треба вважати:

 • А  відсутність самостійної української партії та збереження національно-культурних традицій;
 • Б  появу соціал-демократичної партії Закарпаття;
 • В  відсутність у більшості чехословацьких партій своїх організацій;
 • Г  значний вплив місцевих комуністів на населення.

20. Формами опору українців політиці денацифікації в освітній сфері були:

 • А  творчі вечори, ювілейні читання;
 • Б  бойкот, шантаж, шпигунство;
 • В  демонстрації, діяльність просвітительських організацій;
 • Г  збройні виступи і напади.

21. Наслідком антирумунського Татарбунарського повстання вважають:

 • А  підвищення політичної активності українців та відновлення культурно-просвітницьких організацій;
 • Б  лібералізацію цін та підвищення заробітної плати;
 • В  заборону всіх політичних партій та об’єднань;
 • Г  посилення адміністративного тиску на всі сфери життя.

22. Яким був результат  «кресового»  закону,  запровадженого Польщею на західноукраїнських землях?

 • А  Посилення внутрішньої нестабільності та міжнаціональної напруженості;
 • Б  інтенсивний розвиток селянських господарств;
 • В  масові репресії щодо українського населення;
 • Г  зростання числа утраквістичних шкіл.

23. Політика «румунізації» мала на меті:

 • А  заборону всіх політичних партій;
 • Б  встановлення військової диктатури;
 • В  заборону української мови, зміну  імен, прізвищ, назв міст  і сіл на румунську;
 • Г  ліквідацію всіх релігійних установ і гуртків.

24. Наслідками колоніальної політики Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини щодо західноукраїнських земель треба вважати:

 • А  зростання економіки в усіх галузях;
 • Б  перетворення цих регіонів на аграрно-сировинний додаток економіки та джерело дешевої робочої сили;
 • В  наділення всіх прошарків населення землею;
 • Г  перетворення цих регіонів на ринки збуту промислової продукції.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їх визначеннями.

А  Еміграція 1  повернення націоналізованого державою майна колишнім власникам
Б  денаціоналізація 2  двомовний
В  дискримінація 3  виїзд за межі країни, зумовлений економічними, політичними або особливими причинами
Г  ультраквістичний 4  штучне обмеження або позбавлення прав чи переваг
5  поділ землі на дрібні ділянки.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Жовтень 1920 р. 1  здобуття незалежності Карпатської Ук  раїни
Б  липень 1924 р. 2  виникнення Української військової організації
В  лютий 1929 р. 3  запровадження двомовних шкіл
Г  березень 1939 р. 4  створення Організації українських націоналістів
5  убивство в Роттердамі керівника ОУН  Є. Коновальця

27. Установіть відповідність між державами та українськими землями, що перебували в їх складі.

А  Польща 1  Східна Волинь, Поділля
Б  Румунія 2  Східна Галичина, Західна Волинь, Західне Полісся, Підляшшя
В  Чехо-Словаччина 3  Північна Буковина, Ізмаїльський, Акерманський
Г  СРСР 4  Закарпаття
5  Кам’янець-Подільський, Житомир.

28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали дані особи.

А  Л. Бачинський 1  керівник ОУН
Б  В. Залозецький 2  керівник Радикальної партії
В  А. Шептицький 3  голова УНП
Г  Є. Коновалець 4  митрополит греко-католицької церкви
5  керівник КПЗУ.

29. Установіть відповідність між політичними партіями та їхніми ідейними засадами.

А  КПЗУ 1  створення української самостійної соборної держави з приватною власністю та національною церквою шляхом всенародного збройного повстання
Б  ОУН 2  боротьба за незалежну Україну легальними методами
В  УНДО 3  визволення Західної України шляхом соціалістичної революції,  об’єднання з Радянською Україною
Г  УСРП 4  створення незалежної соборної України мирним шляхом та на демократичних засадах
5  боролася за перемогу світової революції, радикальні соціальні перетворення, приєднання до радянської України.

30. Установіть відповідність між політичними течіями Закарпаття та їхніми цілями.

А  Комуністи 1  виступали за об’єднання всіх українських   земель в єдину незалежну державу
Б  русофіли 2  виступали за приєднання Закарпаття до Угорщини
В  українофіли 3  виступали за автономію краю, а в перспективі — за приєднання Закарпаття до Радянської України
Г  мадярофіли 4  виступали за надання краю автономії
5  відстоювали самобутність русинів і виступали за незалежність краю.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

 • А  створення УНДО;
 • Б  вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця;
 • В  створення Львівської богословської академії;
 • Г  Хотинське повстання.

32. Розташуйте в логічній послідовності:

 • А  об’єднання УРП та УПСР;
 • Б  польській уряд розпочав акцію «пацифікації»;
 • В  проголошення злуки Закарпаття з Україною;
 • Г  створення Української національної партії на Буковині.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи проголошення незалежності Карпатської України:

 • А  зміна назви Підкарпатська Русь на Карпатську Україну;
 • Б  проголошення незалежності Карпатської України;
 • В  надання автономії Підкарпатській Русі;
 • Г  початок окупації Закарпаття румунськими військами.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Масові  репресії щодо  українського  населення  Галичини,  проведених урядом Польщі, що в перекладі з латини означає «умиротворення, замирення».

 1. Яку офіційну назву вони мали?
 2. Вкажіть роки проведення цієї акції.
 3. Які території України підпадали під ці репресії?

35.  «…Важливим законом був закон, який стосується тих румунів, що «забули рідну мову». У п. 8 читаємо: «Громадяни румунського походження, що забули свою матірну мову, зобов’язані давати своїм дітям освіту тільки в державних або приватних школах з румунською мовою викладання».

 1. Про які події йдеться в цьому уривку?
 2. Якого року це відбулося?
 3. З якими територіями це пов’язано?

36.  «Іменем Української Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини підношу осим проти того рішення Конференції Амбасадорів з 14 березня рішучий протест та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі, домагається незалежної Галицької Держави вільних народів та буде за неї далі боротися».

 1. Кому із відомих політичних діячів того часу належать ці слова?
 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких ще подій він був.

37. Центрально-східнА  частинА  Закарпаття, що  з  1919–1938 р.  становила автономну одиницю у складі Чехословаччини.

 1. Яку офіційну назву вона мала?
 2. З якими подіями історії України це пов’язано?
 3. У складі якої держави до 1919 р. перебувала ця територія?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Чим можна пояснити дещо краще, ніж у Польщі та Румунії, становище українців у Чехо-Словаччині?

39. Охарактеризуйте діяльність політичних партій на території Закарпаття.

40. Чому спроба утворити незалежну державу в Закарпатті закінчилась невдачею? У чому полягало  значення проголошення незалежності Карпатської Русі?

41. Відомо,  що  українська  національна  культура  на  західноукраїнських землях найбільше розвивалася на Галичині, де ще існував накопичений попередніми  десятиліттями  культурний  потенціал. Проілюструйте  це прикладами.

Відповіді до теми 6  «Західноукраїнські землі в 1921–1939 рр.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В А В Б А Б В В В В В Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б Г В Б В А А В А А В Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 2 2 2 3 3 2 2 2
Б 1 3 3 3 1 4 4 4 4
В 4 4 4 4 4 1 3 1 1
Г 2 1 1 1 2 2 1 3 3

Завдання IV типу

34.  Пацифікація.  35.  1924  р.  36.  Є.  Петрушевич.  37.  Підкарпатська Русь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий