Виникнення та розквіт Київської Русі

Содержание
 1.  Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Виникнення та розквіт Київської Русі».
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 2 «Виникнення та розквіт Київської русі»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

 Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Виникнення та розквіт Київської Русі».

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Первісні дохристиянські релігійні вірування, погляди та обряди, яким притаманне багатобожжя, обожнення сил природи, тварин і рослин, — це:

 • А  магія;
 • Б  язичництво;
 • В  культ;
 • Г  міфологія.

2.  Державне  об’єднання,  до  якого  входили  поляни,  древляни  й  сіверяни, — це:

 • А  Велика Булгарія;
 • Б  Дулібський племенний союз;
 • В  Руська земля;
 • Г  Боспорське царство.

3.  Віра в триєдиного Бога — Бога Отця, його Сина та Святого Духа, яка стала державною релігією в Римській імперії та Візантії, — це:

 • А  християнство;
 • Б  іслам;
 • В  язичництво;
 • Г  магія.

4.  Слов’яни,  віддавнА  живучи  племенами,  час  від  часу  об’єднувались у значно більші спілки — … :

 • А  людські стада;
 • Б  держави;
 • В  нації;
 • Г  союзи племен.

5.  Датою заснування міста Києва вважають:

 • А  I ст.;
 • Б  III ст.;
 • В  v ст.;
 • Г  vII ст.

6.  Хрещення Русі відбулося:

 • А  960 р.;
 • Б  988 р.;
 • В  888 р.;
 • Г  1000 р.

7.  Ярослав Мудрий остаточно утвердився київським князем:

 • А  1016 р.;
 • Б  980 р.;
 • В  957 р.;
 • Г  1019 р.

8.  З’їзд князів у Любечі відбувся:

 • А  1097 р.;
 • Б  988 р.;
 • В  897 р.;
 • Г  1007 р.

9.  На північний захід від Києва, на Східній Волині, жили племена:

 • А  в’ятичів;
 • Б  древлян;
 • В  уличів;
 • Г  білих хорватів.

10. Яка держава виділена на карті?

 • А  Київська Русь;
 • Б  Хозарський каганат;
 • В  Велика Булгарія;
 • Г  Візантійська імперія.

Яка держава виділена на карті?

11. У наведеному переліку оберіть плем’я, яке жило на території сучасної України:

 • А  словени;
 • Б  тиверці;
 • В  кривичі;
 • Г  дуліби.

12. Території яких східнослов’янських племінних союзів були приєднані до Київської Русі за часів князя Святослава?

 • А  Білих хорватів;
 • Б  дулібів;
 • В  в’ятичів;
 • Г  уличів.

13. Позначте ім’я князя, за якого відбулося хрещення Русі:

 • А  Володимир Мономах;
 • Б  Володимир Великий;
 • В  Ярослав Мудрий;
 • Г  Святослав.

14. Позначте ім’я князя, який започаткував упорядкування зводу законів — «Руської правди»:

 • А  Ярослав Мудрий;
 • Б  Володимир Мономах;
 • В  Володимир Великий;
 • Г  князь Ігор Старий.

15. Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого:

 • А  Франція;
 • Б  Німеччина;
 • В  Польща;
 • Г  Угорщина.

16. Позначте  ім’я  київського  князя,  нА  печатці  якого  вперше  з’явився князівський знак Рюриковичів — тризуб:

 • А  Ігор Старий;
 • Б  Святослав Ігорович;
 • В  Володар Великий;
 • Г  Ярослав Мудрий.

17. Позначте факт, що стосується життя й діяльності Ярослава Мудрого:

 • А  успадкував владу від князя Святослава;
 • Б  за часів його правління побудовано Софійський собор у Києві;
 • В  неодноразово влаштовував походи проти Візантії;
 • Г  за його наказом була споруджена Десятинна церква.

18. Позначте твердження, що відповідає дійсності:

 • А  слов’яни вирощували виноград, маслини, пшеницю, просо;
 • Б  поширеними знаряддями праці слов’ян були рало, плуг, борона та мотика;
 • В  рік слов’ян починався у січні;
 • Г  для вшанування своїх язичницьких богів слов’яни будували храми.

19. Позначте факт, що стосується життя й діяльності княгині Ольги:

 • А  за часів її правління біля південних кордонів Русі вперше з’явилися печеніги;
 • Б  уклала перший писаний збірник законів;
 • В  за часів її правління було побудовано Софійський собор;
 • Г  уперше  були  встановлені норми податків:  устави,  уроки,  данини, оброки.

20. Нова редакція «Руської Правди» — «Правда Ярославичів» передбачала:

 • А  скасування вотчинного землеволодіння;
 • Б  заборону князям та боярам виступати проти князя;
 • В  заборону самочинно (без княжого суду) «мучити смердів»;
 • Г  зменшення штрафів за порушення законів.

21. Яке з наведених нижче положень можна вважати ознакою держави?

 • А  Використання однієї мови;
 • Б  чітко визначена територія;
 • В  передача влади у спадок;
 • Г  визнання сусідами.

22. У чому полягало значення запровадження християнства на Русі?

 • А  Погіршилося становище більшості населення країни;
 • Б  послабилася центральна влада;
 • В  стався розрив відносин Київської Русі з іншими країнами;
 • Г  було започатковане єдиний світогляд та єдину ідеологію для різноплемінного населення держави.

23. Визначте одну з головну причин розпаду Київської держави на удільні князівства:

 • А  перетворення умовного земельного володіння на спадкове земельне володіння бояр та князів;
 • Б  відсутність владного правителя;
 • В  поява нових міст;
 • Г  укладення шлюбів з іноземними правителями.

24. Реформи княгині Ольги були спричинені:

 • А  загибеллю князя Ігоря;
 • Б  походами князя Святослава;
 • В  повстанням древлян;
 • Г  зовнішньою загрозою.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Реформа  1  велике землеволодіння, що передавалось у спадщину від батька до сина
Б  вотчина 2  перебудова, перетворення якоїсь галузі суспільного життя
В  язичництво 3  різкий перелом або занепад
Г  криза 4  первісні дохристиянські релігійні вірування, погляди та обряди
5  населення, яке збереглося на даній території  з часів попереднього етапу розвитку.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  980 р. 1  укладання «Правди Ярославичів»
Б  1072 р. 2  Любецький з’їзд князів
В  1097 р. 3  початок князювання Володимира Мономаха
Г  1113 р. 4  початок князювання Володимира Великого
5  пограбування Києва військом Андрія Боголюбського.

27. Співвіднесіть назви  східнослов’янських племінних  союзів  з місцем  їх розселення.

А  Поляни 1  по р. Оці
Б  в’ятичі 2  між р. Десною та р. Россю
В  уличі 3  на р. Дніпро й Буг
Г  дуліби 4  на заході сучасної України
5  між Дніпром і Доном.

28. Установіть відповідність подій з іменами руських князів.

А  Володимир Великий 1  повстання древлян
Б  Ярослав Володимирович 2  офіційне хрещення Русі
В  Ігор 3  створення «Руської Правди»
Г  Святослав Ігорович 4  дунайські походи руської дружини
5  прийняв хрещення у Візантії.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Правління Володимира Великого 1  видання «Уставу» (зміни і доповнення до «Правди Ярославичів»);
Б  правління Володимира Мономаха 2  релігійна реформа;
В  правління князя Святослава 3  будівництво Печерського монастиря;
Г  правління Ярослава Мудрого 4  підкорення в’ятичів;
5  запровадив «устави» та «уроки».

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Виникнення держави у східних слов’ян 1  посилення авторитету князя, об’єднання різноплемінного населення, налагодження культурних зв’язків з християнським світом;
Б  встановлення норм податків 2  поява нерівності, розвиток, господарства, встановлення економічних зв’язків, захист від ворогів;
В  введення християнства на Русі 3  повстання древлян;
Г  розпад Київської Русі 4  панування натурального господарства, вотчини, поява нових економічних та військових центрів;
5  занепад авторитету православної церкви.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте в хронологічній послідовності:

 • А  правління Аскольда і Діра;
 • Б  заснування Києва;
 • В  навала аварів на слов’янські землі;
 • Г  правління Ігоря.

32. Установіть послідовність правління князів:

 • А  Ольга;
 • Б  Ярослав;
 • В  Святослав;
 • Г  Ігор.

33. Розташуйте сільськогосподарські знаряддя в тому порядку, в якому вони з’явились у наших предків:

 • А  плуг;
 • Б  соха;
 • В  рало;
 • Г  мотика.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Форма  державного  устрою,  зА  якою  державне  утворення  складається з кількох інших державних утворень.

 1. Назвіть термін.
 2. З яким періодом в історії України він пов’язаний? Чому?

35. В якому столітті було засновано місто Київ? З якими подіями пов’язують його виникнення?

36.  «Тож не посоромимо землі Руської, а ляжемо тут кістьми. Бо мертві сорому не імуть».

 1. Кому з київських князів, за легендою, належать наведені слова?
 2. З якими подіями пов’язані ці слова?
 3. Коли відбувались ці події?

37.  «Повелів Володимир поскидати кумирів — тих порубати, а інших вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу,  і двадцятьох мужів приставив бити його палицями…»

 1. Визначте, про яку подію йдеться в наведеному уривку з документа.
 2. Коли вона відбувалась?
 3. Назвіть основні наслідки, які мала ця подія.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38.  Заповніть таблицю.

Князі Формування  території держави Внутрішня політика Зовнішня політика
1. Аскольд і Дір
2. Олег
3. Ігор
4. Ольга
5. Святослав

39. Складіть історичний портрет княгині Ольги за планом:

 1. Походження та риси характеру.
 2. Основні напрями діяльності.
 3. Доля княгині.
 4. Значення її діяльності для Київської Русі.

40. Визначте позитивні та негативні риси правління князя Володимира Великого.

41. Ярослав Мудрий,  нА  відміну  від  свого  батька,  не  став  героєм  билин і сказань. Як ви вважаєте чому: його не поважали сучасники чи існували інші причини? Відповідь обґрунтуйте.

Відповіді до теми 2 «Виникнення та розквіт Київської русі»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б В А Г В Б Г А Б А Г В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б А А Б Б Б Г В Б Г А В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 3 2 3 2 2 3 2 4
Б 1 1 1 1 1 3 1 4 2
В 4 2 3 2 4 1 2 3 3
Г 3 4 4 4 3 4 4 1 1

Завдання IV типу

34.  Федерація. 35. v ст. н. е. 36. Святослав. 37. Хрещення Русі.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий