Урок

Урок — форма організації навчання з метою оволодіння учнями матеріалу, що вивчається (знаннями, уміннями, навичками, світоглядними і морально-естетичними ідеями). Така форма діяльності застосовується при класно-урочній системі навчання і проводиться для класу, тобто для відосно постійного навчального колективу.

Урок
У такій формі проходять заняття в більшості освітніх установ, які реалізують освітні програми загальної освіти (школах, ліцеях, гімназіях, коледжах і т. п.) в умовах класно-навчальної системи навчання.

За М.А. Мкртчяном, урок є різновидом групових навчальних занять.

Основні види уроків

  • комбінований урок;
  • урок викладу нового матеріалу;
  • урок закріплення вивченого матеріалу і вироблення практичних умінь і навичок;
  • урок самостійної роботи;
  • урок повторення, узагальнення та систематизації матеріалу, що вивчається;
  • урок перевірки і оцінки знань, умінь та навичок;
  • інтегрований урок і т. д.

В Україні уроки зазвичай тривають 45 хвилин, між якими є вільний час — перерва (5-15 хвилин, іноді більше, наприклад, на обід). Іноді уроки об’єднуються в пари (особливо в ліцеях і вузах), присвячені одному предмету, усередині яких перерва зменшена. В одних школах тривалість уроку постійна, в інших може залежати від номеру уроку і дня тижня. У передсвяткові дні час уроку може бути скорочено рішенням адміністрації навчального закладу. Уроки в інших країнах можуть відрізнятися по тривалості. Так, наприклад, урок в середній і старшій школі Японії триває 50 хвилин.

Урок як основна організаційна форма навчання

Сучасний освітній процес як в Україні, так і у світі в цілому представ­лений досить широким спектром різноманітних форм навчання, які різ­няться характером дій учителя та учнів, місцем проведення, періодичніс­тю, кількістю зайнятих тощо. Це й індивідуальне навчання, і екскурсії та практикуми, й предметні тижні, олімпіади та інше. Але зважаючи на те що процес навчання в нас здійснюється за класно-урочною системою, безпе­речно, основною організаційною формою навчально-виховного процесу в школі був, є і залишиться найближчим часом урок. Проблемам чіткого визначення самого поняття «урок» як складного педагогічного утворен­ня, висвітленню його характерних ознак, типології, шляхів підвищення його ефективності присвячено значну кількість сучасних наукових дослід­жень, публікацій теоретичного та практичного напряму.

Кожний учитель-практик повинен розуміти, що проведення якісного, ефективного уроку (тобто такого, який досягає своєї мети) є провідним за­вданням педагога, основною складовою його діяльності. Як же реалізувати на практиці це складне завдання? Адже критерії та вимоги до сучасного уроку численні, багатогранні й динамічні; вони охоплюють і загальнопедагогічний, і дидактичний, і психологічний, і виховний, і організаційний аспекти.

Звичайно, будь-яка діяльність починається з підготовчого етапу, інакше кажучи, урок спочатку «народжується» в думках учителя й лише потім реалізується на практиці, аналізується, вдосконалюється.

Етапи підготовки до уроку

  • Перший етап — загальна підготовка до викладання предмета — охоплює опрацювання наукової літератури до відповідних тем і знайомство із сучасним над­банням педагогічної науки.
  • Другий етап — це безпосередня підготов­ка до проведення конкретного уроку або системи уроків у межах теми або розділу.

І якщо раніше, коли в навчальному процесі переважав традицій­ний, чітко регламентований (як правило, комбінований) урок, достатньо було говорити про планування та підготовку до уроку, то сьогодення, що характеризується насамперед технологічністю підходів до всіх складо­вих процесу навчання, вимагає від учителя саме проектування, що дасть можливість перейти від довільних, хаотичних дій до послідовної, науково обгрунтованої, системної, логічно вмотивованої діяльності.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий