Українські землі в другій половині XVII ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми «Українські землі в другій половині XVII ст.«.

Содержание
 1. Українські землі в другій половині XVII ст.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складається зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 4  «Українські землі в другій половині XVII ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Українські землі в другій половині XVII ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Заселення й освоєння окраїнних та пустинних земель — це:

 • А  консолідація;
 • Б  конфронтація;
 • В  колонізація;
 • Г  десятина.

2.  Форма залежності, за якою одна держава бере на себе здійснення зовнішніх відносин іншої держави, захист її інтересів та бере під свій контроль ряд внутрішніх справ, — це:

 • А  протекторат;
 • Б  коаліція;
 • В  федерація;
 • Г  колонізація.

3.  Самоуправління, певна незалежність від верховної влади держави, до якої належить дана територія, у вирішенні внутрішніх питань — це:

 • А  протекторат;
 • Б  монархія;
 • В  автономія;
 • Г  конфедерація.

4.  Згуртування, об’єднання для досягнення спільної мети:

 • А  конфедерація;
 • Б  колонізація;
 • В  конфронтація;
 • Г  консолідація.

5.  Офіційний поділ України на Лівобережну та Правобережну відбувся:

 • А  1663 р.;
 • Б  1667 р.;
 • В  1665 р.;
 • Г  1666 р.

6.  УкраїнськА  православнА  церквА  булА  підпорядкованА  Московському патріархату та втратила свою самостійність:

 • А  1680 р.;
 • Б  1688 р.;
 • В  1690 р.;
 • Г  1686 р.

7.  Гадяцька угода була укладена:

 • А  1657 р.;
 • Б  1658 р.;
 • В  1659 р.;
 • Г  1656 р.

8.  Ніжинська (Чорна ) рада відбулася:

 • А  1660 р.;
 • Б  1661 р.;
 • В  1663 р.;
 • Г  1664 р.

9.  Історична назва частини України, яка після Андрусівського перемир’я відійшла до Польщі  (охоплює  землі восьми сучасних областей України), — це:

 • А  Лівобережна Україна;
 • Б  Галичина;
 • В  Правобережна Україна;
 • Г  Слобідська Україна.

10.  За часів  гетьманування від Д. Многогрішного до  І. Мазепи столицею Лівобережної України було місто:

 • А  Гадяч;
 • Б  Батурин;
 • В  Чигирин;
 • Г  Київ.

11. Бахчисарайський мирний договір 1681р. був підписаний між Правобережною Україною та:

 • А  Турцією;
 • Б  Річчю Посполитою;
 • В  Гетьманщиною;
 • Г  Молдавією.

12. Напівофіційна назва Лівобережної України (з Києвом), що перебувала під владою російського царя у другій половині XvII–XvIII ст., — це:

 • А  Запорозька Січ;
 • Б  Гетьманщина;
 • В  Слобідська Україна;
 • Г  Правобережна Україна.

13. Після смерті Б. Хмельницького гетьманом України став:

 • А  Ю. Хмельницький;
 • Б  П. Тетеря;
 • В  І. Виговський;
 • Г  Д. Многогрішний.

14. Позначте прізвище гетьмана, який прийняв турецький протекторат:

 • А  П. Дорошенко;
 • Б  Ю. Хмельницький;
 • В  П. Тетеря;
 • Г  І. Виговський.

15. Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Гадяцький  договір з Польщею:

 • А  І. Виговський;
 • Б  Ю. Хмельницький;
 • В  І. Брюховецький;
 • Г  М. Ханенко.

16. Позначте  прізвище  гетьмана,  який  підписав  Глухівські  статті   з Москвою:

 • А  П. Дорошенко;
 • Б  І. Брюховецький;
 • В  Д. Многогрішний;
 • Г  І. Самойлович.

17. Позначте, якій події був присвячений роман П. Куліша «Чорна рада»:

 • А  обранню гетьманом І. Брюховецького в Ніжині;
 • Б  обранню гетьманом І. Мазепи на р. Коломак;
 • В  зреченню П. Дорошенка гетьманства;
 • Г  правлінню Ю. Хмельницького.

18. Позначте, що собою являли Чигиринські походи XvII ст.:

 • А  напади російських військ на столицю гетьмана України;
 • Б  узяття Чигирина польськими військами;
 • В  облога й узяття міста Чигирина турецько-татарськими військами;
 • Г  усобиці між двома правобережними гетьманами.

19. Позначте один з напрямків політики гетьмана П. Дорошенка:

 • А  дотримання в політиці промосковської орієнтації;
 • Б  союз із кримським ханом;
 • В  ігнорування думки козацтва;
 • Г  прагнення запровадити довічну гетьманську владу.

20. Позначте подію, що відбувалась в Україні в 70-х рр. XvII ст.:

 • А  підписання Андрусівського перемир’я;
 • Б  обрання гетьманом Д. Многогрішного;
 • В  обрання гетьманом І. Самойловича;
 • Г  підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату.

21.  Із наведених нижче суджень про причини  громадянської війни в Україні в 1658–1659 рр. оберіть правильну:

 • А  загострення соціальних суперечностей в українському суспільстві;
 • Б  загострення релігійного конфлікту між православними та уніатами;
 • В  ущемлення прав і привілеїв шляхти з боку козацтва;
 • Г  цілковита зовнішньополітичні ізоляція.

22.  Із наведених нижче суджень виберіть те, що відповідає основним напрямкам політики гетьмана П. Дорошенка:

 • А  шукав союзників у Криму та Туреччині і передав Україну під відносно символічну зверхність султана;
 • Б  роздав посади  та маєтки  козацькій  старшині,  розраховуючи на  їх лояльність;
 • В  дотримував в основному промосковської орієнтації, завдяки чому став гетьманом обох берегів Дніпра;
 • Г  остаточно роз’єднав українські землі.

23.  Із наведених суджень оберіть те, що характеризує зовнішню політику гетьмана І. Виговського:

 • А  орієнтувався на Москву та збереження автономії України;
 • Б  орієнтувався на Річ Посполиту та Османську імперію, збереження автономії України у складі цих держав;
 • В  прагнув досягнення цілковитої незалежності України;
 • Г  орієнтувався на підтримку Швеції.

24. Початок гетьманства Ю. Хмельницького супроводжувалося:

 • А  окупацією Правобережжя польськими і кримськими військами;
 • Б  окупацією Лівобережжя московськими військами;
 • В  підтримкою з боку населення свого уряду;
 • Г  розірванням договору з Річчю Посполитою.

II.  Завдання цієї форми складається зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Чорна рада 1  з’їзд шляхти
Б  сейм 2  центральний орган управління в Запорозькій Січі
В  кіш 3  загальнокозацька рада в якій брали участь міщани та селяни
Г  єпархія 4  церковно-адміністративний округ
5  щорічні збори загальнокозацької ради, на яких обирався кошовий отаман.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1657 р. 1  Зборівська угода
Б  1653 р. 2  Корсунська угода
В  1658 р. 3  Жванецька угода
Г  1649 р. 4  Гадяцька угода
5  Бучацький мир.

27. Співвіднесіть сучасні території України з назвами українських земель у XIII–XvIII ст.

А  Чернівецька область 1  Брацлавщина
Б  Харківська, Донецька, Луганська, Сумська область 2  Гетьманщина
В  Вінницька область 3  Буковина
Г  Чернігівська та Полтавська область 4  Слобідська Україна
5  Галичина.

28. Співвіднесіть прізвища гетьманів з укладеними ними угодами.

А  І. Брюховецький 1  Гадяцька угода
Б  Д. Многогрішний 2  Московські статті
В  Б. Хмельницький 3  Глухівські статті
Г  І. Виговський 4  Білоцерківська угода
5  Конотопські статті.

29. Установіть відповідність між назвами документів окремими положеннями з них.

А  «Переяславські статті» Ю. Хмельницького 1  царські залоги розміщувалися в Києві,   Переяславі, Ніжині, Чернігові, Брацлаві, Умані
Б  «Конотопські статті» І. Самойловича 2  10 пунктів угоди. Ліквідація особистої охорони. Українці не мали права бути присутнім на переговорах щодо своєї долі
В  «Глухівські статті» Д. Многогрішного 3  27 пунктів угоди. Гетьману дозволялось мати особисту охорону (1 тис.). Податки збирала старшина
Г  «Московські статті» І. Брюховецького 4  податки збирають московські воєводи. Обирання гетьмана — з дозволу царя в присутності його представника
5  накладено обмеження на вживання слова «Гетьманщина», гетьман без згоди царя не мав права позбавити старшину керівних посад.

30. Установіть назви угод з наслідками, які вони мали.

А  Андрусівське перемир’я 1  панування турків в Україні, масове знищення та вивезення українського населення
Б  Бучацький мир 2  Польща та Росія поділили територію України
В  Березневі статті 3  Україна перейшла під протекторат Росії, зберігши власний адміністративно-територіальний устрій та управління
Г  Зборівська угода 4  Польща юридично визнала факт існування Української держави
5  Туреччина приєднала південну Київщину, Брацлавщину, Поділля, а Московія – Лівобережну Україну та Київ

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте угоди в хронологічній послідовності:

 • А  Андрусівське перемир’я;
 • Б  Віленське перемир’я;
 • В  Зборівська угода;
 • Г  Березневі статті.

32. Розташуйте прізвища гетьманів у логічній послідовності:

 • А  Ю. Хмельницький;
 • Б  Б. Хмельницький;
 • В  П. Дорошенко;
 • Г  І. Виговський.

33. Розташуйте військові ранги в логічній послідовності за ступенем значення:

 • А  сотник;
 • Б  кошовий отаман;
 • В  осавул;
 • Г  полковник.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Період глибокої кризи української державності в другій половині XvII ст.

 1. Визначте назву цього процесу.
 2. З якими подіями та з іменами яких гетьманів він був пов’язаний?

35. Підписання Андрусівського перемир’я.

 1. Якого року був підписаний цей документ?
 2. Між якими країнами був укладений?
 3. Розкрийте зміст цього документа.

36.  «Син козацького полковника, онук гетьмана, соратник Б. Хмельницького. Став гетьманом Правобережної України з наміром відродити міць козацтва та соборність козацької України. На деякий час об’єднав Україну по обидва береги Дніпра».

 1. Назвіть прізвище гетьмана.
 2. З якими подіями пов’язано його ім’я?
 3. На який історичний період припадало його гетьманування?

37.  «Дніпру  бути  кордоном  між  Росією  і  Турецькою  державами,  Києву з містами Васильковим, Трипіллям і Стайками належати Росії, від Києва до Запоріжжя міст не будувати».

 1. Укажіть назву договору.
 2. Якого року його було укладено?
 3. Хто брав участь у його підписанні?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Які  наслідки  мав  період  Руїни  для  української  нації,  державності  та культури?

39. Напишіть складний план розповіді про соціально-економічне становище Гетьманщини у другій половині XvII ст.

40. Сучасний  канадський  історик О. Субтельний  писав:  «ГадяцькА  угода викликала серед істориків захоплення своїми потенційними наслідками для історії України, Росії та Польщі». Чи підтримуєте ви цю тезу? Як ви вважаєте, Гадяцька угода — це вихід зі складного становища чи ускладнення політичної ситуації, в якій опинились українські землі після смерті Б. Хмельницького?

41.  20 січня 1667 р. було підписано Андрусівське перемир’я. Відповідно до його умов територія козацької України поділялася на три частини. Як ви  вважаєте,  чи  могла  Україна  уникнути  ндрусівського  перемир’я.

Якщо так, то за яких умов?

Відповіді до теми 4  «Українські землі в другій половині XVII ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В А В Г Б Г Б В В Б А Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В А А В А В Б В А А В Б

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 2 3 2 1 2 4 3 4
Б 1 3 4 3 2 1 3 1 1
В 4 4 1 4 3 3 1 4 2
Г 2 1 2 1 4 4 2 2 3

Завдання IV типу

34.  Руїна 35. 1667 р. 36. П. Дорошенко. 37. Бахчисарайський.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий