Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав«.

Содержание
 1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV— середина ХVI ст.)
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 5,  «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХIV— середина ХVI ст.)

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Суспільний стан, до якого належали рицарі, основним заняттям яких була  військовА  служба,  за що  вони  отримували  землю й  різні пільги, називають:

 • А  дружина;
 • Б  рядовичі;
 • В  шляхта;
 • Г  яничари.

2.  З’їзд шляхти називається:

 • А  унія;
 • Б  сейм;
 • В  віче;
 • Г  улус.

3.  Відробіткова форма феодальних повинностей селян, закріплена законом, — це:

 • А  полюддя;
 • Б  колонізація;
 • В  кріпацтво;
 • Г  панщина.

4.  Союз — це:

 • А  кіш;
 • Б  унія;
 • В  імперія;
 • Г  плем’я.

5.  Позначте  рік,  коли  Галицько-Волинське  князівство  припинило  існування як єдина держава:

 • А  1336 р.;
 • Б  1340 р.;
 • В  1345 р.;
 • Г  1347 р.

6.  Позначте рік проголошення Кримського ханства не залежним від Золотої Орди:

 • А  1446 р.;
 • Б  1447 р.;
 • В  1448 р.;
 • Г  1449 р.

7.  Позначте рік підписання Кревської унії:

 • А  1385 р.;
 • Б  1380 р.;
 • В  1446 р.;
 • Г  1569 р.

8.  Угода в Острозі, яка завершила протистояння між князями Ягайлом та Вітовтом, була укладена:

 • А  1385 р.;
 • Б  1446 р.;
 • В  1410 р.;
 • Г  1392 р.

9.  Позначте, які країни уклали Кревську династичну унію:

 • А  Королівство Польща й Королівство Угорщина;
 • Б  Велике князівство Литовське і Ганзейський союз;
 • В  Королівство Польща й Велике князівство Литовське;
 • Г  Велике князівство Литовське та Королівство Чехія.

10. До складу якої країни наприкінці XV ст. входило Закарпаття?

 • А  Королівства Угорщини;
 • Б  Великого князівства Литовського;
 • В  Королівства Польщі;
 • Г  Османської імперії.

11. До складу якої країни наприкінці XV ст. входили Київщина та Волинь?

 • А  Королівства Польщі;
 • Б  Великого князівства Литовського;
 • В  Королівства Угорщини;
 • Г  Московії.

12. Позначте назву міста, якому вперше було надано магдебурзьке право:

 • А  Острог;
 • Б  Київ;
 • В  Львів;
 • Г  Сянок.

13. Людина, яка була доктором медицини і філософії, професором астрономії, ректором Болонського університету в 1481–1482 рр., — це:

 • А  Ю. Дрогобич;
 • Б  Ш. Фіоль;
 • В  М. Глинський;
 • Г  Б. Костелецька.

14. Який князь очолив процес об’єднання литовських племен?

 • А  Вітовт;
 • Б  Міндовг;
 • В  Гедимін;
 • Г  Любарт.

15. Позначте  ім’я литовського князя, який  іменував  себе  «З божої ласки князь київський»:

 • А  Ольгерд Гедимінович;
 • Б  Володимир Ольгердович;
 • В  Ягайло Ольгердович;
 • Г  Вітовт Кейстутович.

16. Князь,  який  очолив  виступ  проти  польсько-литовського  панування у 1508 р.:

 • А  Олелько Володимирович;
 • Б  Свидригайло;
 • В  Михайло Глинський;
 • Г  Сигізмунд.

17.  Із наведеного переліку виберіть ті положення, що характеризують політику Польщі на українських землях наприкінці XIV — на поч. XV ст.:

 • А  введення нової назви Галичини — Младопольща;
 • Б  надання пільг галицьким боярам;
 • В  повна заборона української мови;
 • Г  надання ряду міст магдебурзького права.

18. Визначте ті положення, що характеризують політику князів Великого князівства Литовського на українських землях:

 • А  звільнення від сплати данини;
 • Б  вживання руської мови як офіційної;
 • В  заборона українцям обіймати керівні посади;
 • Г  переслідування руської мови.

19. Доповніть речення. Кревська унія передбачала:

 • А  утворення тимчасового військового союзу Польщі та Литви;
 • Б  оголошення православ’я державною релігією;
 • В  приєднання литовських, українських та білоруських земель до корони Польської;
 • Г  утворення держави Річ Посполита.

20. Доповніть речення. Городельська унія передбачала:

 • А  положення католицизму державною релігією;
 • Б  здобуття литовськими князями повної незалежності;
 • В  прийняття литовським князем католицтва;
 • Г  запровадження в Литві польського адміністративного поділу.

21. Набіги кримських татар на українські землі наприкінці XV cт. ставили за мету:

 • А  захоплення в полон жителів та продаж їх у неволю;
 • Б  загарбання нових територій;
 • В  об’єднання кочових племен;
 • Г  насадження нової релігії.

22. Позначте процеси, що відбувались на українських землях у XIV–XV ст.:

 • А  занепад торгівлі;
 • Б  збільшення панщини;
 • В  підтримка українських ремісників;
 • Г  зменшення привілеїв шляхти.

23. Утиски православної церкви у XIv–Xv ст. полягали у:

 • А  забороні населенню відвідувати православні храми;
 • Б  обов’язковому веденні богослужіння латинською мовою;
 • В  насадженні католицької віри;
 • Г  обмеженні прав Галицької митрополії.

24. Одним з наслідків Люблінської унії було те, що:

 • А  відбулося подальше  зміцнення союзу Великого князівства Литовського та Королівства Польщі;
 • Б  було розгромлено Тевтонський орден;
 • В  підтверджувалось  існування  Великого  князівствА  Литовського  як окремої держави;
 • Г  більшість українських земель опинилися в межах однієї держави.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Сейм 1  глава держави-князівства або окремого політичного об’єднання у слов’янських народів
Б  унія 2  з’їзд шляхти
В  князь 3  союз
Г  оброк 4  різновид феодальних поборів у натуральній формі
5  дрібний землевласник.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  4 серпня 1385 р.  1  Городельська унія
Б  2 жовтня 1413 р. 2  Люблінська унія
В.   1 липня 1569 р. 3  Грюнвальдська битва
Г  13 липня 1410 р. 4  Кревська унія
5  Брестська унія.

27. Співвіднесіть назви українських земель з назвами держав, до яких вони увійшли наприкінці Xv ст.

А  Волинь, Київщина 1  Велике князівство Литовське
Б  Чернігово-Сіверщина 2  Московське князівство
В  Галичина  3  Королівство Польща
Г  Буковина  4  Османська імперія
5  Угорщина.

28. Установіть відповідність між прізвищами осіб та  їхніми характеристиками.

А  Ю. Дрогобич 1  нащадок литовського князя, під владою якого перебувало Закарпаття
Б  Ш. Фіоль 2  перший український доктор медицини Болонського університету
В  Ф. Коріятович 3  чернігівський князь, що підняв повстання проти Великого князівства Литовського
Г  М. Глинський 4  український першодрукар
5  засновник школи в Острозі.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

1  Кревська унія А  Королівство Польща й Велике князівство Литовське утворили союз і завдали поразки Тевтонському ордену
2  утворення Кримського ханства Б  об’єднання ВКЛ та Польського королівства
3  Грюнвальдська битва В  розпад Золотої Орди
4  Городельська унія Г  автономія Литви, зрівняння в правах польської та литовської знаті
5  Флорентійська унія.

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

1  ліквідація Волинського князівства А  Кревська унія
2  католицизм — державна релігія на українських землях Б  Городельська унія
3  литовські бояри-католики зрівнюються в правах з польською шляхтою В  Люблінська унія
4  утворення держави Річ Посполита Г  смерть князя Свидригайла
5  спроба унії православної та католицької релігій.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте наведені факти в хронологічній послідовності:

 • А  ліквідація Київського князівства;
 • Б  захоплення Волині та перетворення її на провінцію, керовану урядником великого князя;
 • В  надання привілеїв католицькій шляхті;
 • Г  реформа князя Вітовта.

32. Установіть послідовність правління князів:

 • А  Сигізмунд;
 • Б  Свидригайло;
 • В  Олелько;
 • Г  Вітовт.

33. Розташуйте слова таким чином, щоб правильно відбити устрій селянської общини:

 • А  волость;
 • Б  громада;
 • В  дим;
 • Г  дворище.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Право міст на самоврядування.

 1. Назвіть термін.
 2. З яким періодом в історії України він пов’язаний?
 3. З якими містами?

35. Всі українські землі опинилися під владою іноземних держав.

 1. В якому столітті це відбулося?
 2. Які держави відіграли роль загарбників?
 3. Які основні причини цього явища?

36.  «Був він самодержцем всієї Руської землі, … кидався був на поганих, як той лев, …і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха».

 1. Про кого з галицько-волинських князів йдеться в уривку?
 2. Коли він правив?
 3. Які основні досягнення його правління?

37.  «…Якийсь… волошин, свавільник, зібрав собі таких же свавільників понад десять тисяч і прийшов з ними на Покуття, полонячи. Переможений був нашими, так що ледве сам утік, А  інших вибили; через деякий час і сам був взятий і в Кракові у в’язниці помер».

 1. Про яку подію йдеться в наведеному уривку?
 2. Коли вона відбувалась?
 3. На якій території? Під чиїм керівництвом?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Назвіть причини запровадження магдебурзького права. 39. Назвіть господарські досягнення в Україні у другій половині XIv — першій половині XvI ст. 40. У руських  землях, що увійшли до складу Великого князівства Литовського, великий князь дотримувався принципу: «Старовини не рушити,  новини  не  вводити».  Як  ви  вважаєте,  чи  можливо  було  повною мірою втілити цей принцип? 41. Наскільки закономірним було загарбання українських земель сусідніми  державами? Чи можнА  було  їх  об’єднати  в  єдину  країну?  ЗА  яких умов?

Відповіді до теми 5,  «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В Б Г Б Б Г А Г В А Б Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А Б Б В Г Б В Г А Б В Г

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 4 1 2 3 2 4 3 4
Б 3 1 2 4 1 3 3 2 3
В 1 2 3 1 2 4 2 4 1
Г 4 3 4 3 4 1 1 1 2

Завдання IV типу

34.  Магдебурзьке право. 35. XIv ст. 36. Роман Мстиславович. 37. Повстання під проводом Мухи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий