Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст., Західноукраїнські землі наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 9 класу до теми » Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII —  у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі  наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.«.

Содержание
 1. Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII —  у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі  наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.
 2. 1.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складається з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис різвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 2  «Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII —  у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі  наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу

Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII —  у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі  наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.

1.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  До якого стану тогочасного суспільства належали дідичі?

 • А  Селян;
 • Б  поміщиків;
 • В  магнатів;
 • Г  купців.

2.  Дайте визначення поняттю. Сервітути — це:

 • А  право на користування чужою власністю;
 • Б  заборона користуватись чужою власністю;
 • В  право на дарування власності;
 • Г  право на власність.

3.  Прагнення до відокремлення — це:

 • А  сепаратизм;
 • Б  державний переворот;
 • В  нові суспільні відносини;
 • Г  суспільно-політичний рух.

4.  Промисловий переворот — це:

 • А  форма  виробництва,  за  якої  виробляються  переважно  продукти харчування;
 • Б  удосконалення виробництва;
 • В  переведення виробництва з ручного на машинне;
 • Г  обмін товарів, який визначається пропозицією та попитом.

5.  Укажіть роки діяльності масонської ложі «Любов до істини»:

 • А  1820–1823;
 • Б  1819–1823;
 • В  1818–1819;
 • Г  1818–1823.

6.  Укажіть дату відкриття Харківського університету:

 • А  1805 р.;
 • Б  1807 р.;
 • В  1803 р.;
 • Г  1800 р.

7.  Укажіть дату видання альманаху «Русалка Дністрова»:

 • А  1843 р.;
 • Б  1828 р.;
 • В  1837 р.;
 • Г  1848 р.

8.  Укажіть час діяльності Кирило-Мефодіївського братства:

 • А  січень 1845 р. — травень 1847 р.;
 • Б  грудень 1846 р. — жовтень 1848 р.;
 • В  січень 1846 р. — березень 1847 р.;
 • Г  травень 1847 р. — березень 1848 р.

9.  Територія якої країни позначена на карті цифрою 1?

 • А  Російської імперії;
 • Б  Австрійської імперії;
 • В  Туреччини;
 • Г  Польського королівства.

Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.

10. Укажіть, які території увійшли до складу Австрійської імперії на початку XIX ст.:

 • А  Східна Галичина, Буковина, Поділля;
 • Б  Східна Галичина, Буковина, Закарпаття;
 • В  Східна Галичина, Поділля;
 • Г  Закарпаття та Східна Галичина.

11.  Головна руська рада була створена 2 травня 1848 р. в місті:

 • А  Києві;
 • Б  Львові;
 • В  Житомирі;
 • Г  Вінниці.

12. Селянські виступи під проводом У. Кармелюка охопили територію:

 • А  Галичини;
 • Б  Слобожанщини;
 • В  Волині;
 • Г  Поділля.

13. Укажіть прізвище керівника селянських бунтів на Поділлі:

 • А  О. Пугачов;
 • Б  І. Сірко;
 • В  У. Кармелюк;
 • Г  П. Тетеря.

14. Лідером «Руської трійці» був:

 • А  М. Шашкевич;
 • Б  Я. Головацький;
 • В  І. Вагилевич;
 • Г  Т. Шевченко.

15. М. Костомаров був одним із засновників:

 • А  Львівської братської школи;
 • Б  «Руської трійці»;
 • В  Кирило-Мефодіївського братства;
 • Г  Києво-Могилянського колегіуму.

16. П. Пестель був автором:

 • А  статуту слов’янського братства;
 • Б  «Книги буття українського народу»;
 • В  «Русалки Дністрової»;
 • Г  «Руської Правди».

17. Марія-Терезія та Йосиф II у 70–80-х рр. XvIII ст.:

 • А  здійснили низку реформ;
 • Б  очолили селянське повстання;
 • В  придушили селянське повстання;
 • Г  очолили Головну руську раду.

18. У 1810–1825 рр. відбув(-ала)ся:

 • А  «холерний бунт»;
 • Б  Коліївщина;
 • В  рух гайдамаків;
 • Г  рух опришків.

19. Позначте прізвище автора «Книги буття українського народу»:

 • А  П. Куліш;
 • Б  Т. Шевченко;
 • В  В. Білозерський;
 • Г  М. Костомаров.

20. У 1830–1831 рр. на українських земель відбулося повстання:

 • А  литовське;
 • Б  польське;
 • В  угорське;
 • Г  австрійське.

21. Позначте одну з ознак кризи феодально-кріпосницької системи й зародження ринкової економіки:

 • А  використання жіночої праці в сільському господарстві;
 • Б  розвиток товарно-грошових відносин;
 • В  поява дводенної панщини замість одноденної;
 • Г  зменшення селянських повстань.

22. Серед наведених понять оберіть те, що свідчили про кризу кріпосного господарства у першій половині XIX ст.:

 • А  урочна система;
 • Б  чумацтво;
 • В  військові поселення;
 • Г  зменшення панщини.

23. Серед наведених понять оберіть те, що свідчило про формування на українських землях у першій половині XIX ст. капіталістичних відносин:

 • А  заміна натурального оброку грошовим;
 • Б  зменшення ролі ярмаркової торгівлі;
 • В  розвиток ринкових відносин;
 • Г  об’єднання селян у спільні господарства.

24. Яке з наведених понять характеризує політику російського уряду щодо українців у першій половині XIX ст.?

 • А  Націоналізація;
 • Б  полонізація;
 • В  русифікація;
 • Г  колонізація

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Губернія 1  адміністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1708 р.
Б  повіт 2  країна чи її частина, що загарбана іншою державою та управляється за допомогою спеціальних режимів та законів
В  колонія 3  адміністративно-територіальна одиниця території колишньої Гетьманщини
Г  метрополія 4  панівна держава, якій належать колонії
5  адмністративно-територіальна одиниця Російської держави, запроваджена 1795 р.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1812 р. 1  «Київська козаччина»
Б  1829 р. миру 2  підписання Андріанопольського
В  1831 р. 3  підписання Бухарестського миру
Г  1855 р. 4  придушення польського повстання
5  похід «в Таврію за волею».

27. Співвіднесіть назви міст з назвами таємних організацій, які там діяли.

А  Київ 1  «Понт Евксинський»
Б  Одеса 2  «Любов до істини»
В  Полтава 3  «З’єднаних слов’ян»
Г  Новгород-Волинський 4  Товариство об’єднаних слов’ян
5  Південне товариство.

28. Співвіднесіть імена з посадами.

А  М. Костомаров 1  учитель із Полтави
Б  М. Гулак 2  професор Київського університету
В  В. Білозерський 3  службовець канцелярії, генерал-губернатора
Г  П. Куліш 4  письменник, педагог, автор української абетки
5  художник, поет.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  «Катехізис автономіста» 1  Росія — республіка, що складається  з 8 царств
Б  «Конституція» М. Новикова 2  Росія — єдина централізована унітарна держава з республіканською формою правління
В  «Конституція» М. Муравйова 3  Росія — конституційна монархія на засадах федерації
Г  «Руська Правда» П. Пестеля 4  відновлення Гетьманщини на автономних засадах
5  демократична федерація всіх слов’янських народів, очолювана Україною.

30. Співвіднесіть регіон з продукцією, на виробництві якої він спеціалізувався.

А  Південь 1  видобуток солі та залізної руди
Б  Правобережжя 2  вирощування тютюну та худоби на м’ясо
В  Лівобережжя 3  вирощування зерна та худоби на м’ясо
Г  захід 4  вирощування цукрових буряків та озимої пшениці
5  видобуток солі, нафти, деревообробна промисловість.

III. Завдання цієї форми складається з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  поява першого цукрового заводу в Україні;
 • Б  поява першого пароплаву на Дніпрі;
 • В  заснування міста Миколаїв;
 • Г  оголошення Одеси вільним портом.

32. Розташуйте прізвища письменників разом з їхніми літературними творами у хронологічній послідовності:

 • А  Г. Квітка-Основяненко «Малоросійські оповідання»;
 • Б  М. Максимович «Малороссийские песни»;
 • В  Т. Шевченко «Кобзар»;
 • Г  М. Костомаров «Сава Чалий».

33. Розташуйте  адміністративно-територіальні  одиниці  в  логічній  послідовності:

 • А  повіт;
 • Б  генерал-губернаторство;
 • В  держава;
 • Г  губернія.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис різвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Опозиційні царизмові, таємні організації, що проповідували  ідеї удосконалення суспільства через удосконалення людини.

 1. Запишіть назву цього терміна.
 2. Назвіть найбільш відомі організації, що діяли на Україні, та прізвища тих, хто входив до їх складу.
 3. У чому полягало значення діяльності цих організацій?

35. На українських землях, що перебували у складі Російської імперії, було запроваджено губернський територіальний поділ.

 1. Коли це сталося?
 2. Назвіть  губернії, що  були  утворені на Лівобережжі  та Слобожанщині.
 3. З якою метою був змінений адміністративний устрій на українських землях?

36. Один  із керівників декабристського руху в Україні, закінчив Пажеський корпус, брав участь у Вітчизняній війні 1812 р. З 1821 р. очолив Південного товариство декабристів.

 1. Назвіть ім’я цієї людини.
 2. Як називався програмовий документ товариства, автором якого він був?
 3. Яким він бачив майбутнє України?

37. Про який видатний літературний твір першої половини XIX ст. М. Костомаров сказав: «Це цілий народ, що говорить вустами свого поета»?

 1. Про який видатний літературний твір першої половини XIX ст. писав М. Костомаров?
 2. Хто його автор?
 3. Коли він був написаний?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Поясніть, як вплинула на становище селян інвентарна реформа.

39. Чому південноукраїнські землі набули для російського уряду особливого значення в першій половині XIX ст.?

40. Поміркуйте, які події (процеси) вплинули на формування національної свідомості українців в першій половині XIX ст.

41. Коли і чому в Україні виникло масонство? Охарактеризуйте діяльність масонських лож в Україні.

Відповіді до теми 2  «Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII —  у першій половині XIX ст. Західноукраїнські землі  наприкінці XVII — у першій половині XIX ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б А А В В А В В А Б Б Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В А В Г А Г Г Б Б А В В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 1 3 3 2 4 3 4 2 4
Б 3 2 1 3 1 4 3 1 2
В 2 4 2 1 3 2 1 4 1
Г 4 1 4 4 2 1 2 3 3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий