Українські землі під владою речі Посполитої

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми «Українські землі під владою речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу«.

Содержание
 1. Українські землі під владою речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складається  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно піді  брати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 6. Відповіді до теми 1  «Українські землі під владою речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу»
 7. Завдання I типу
 8. Завдання II–III типу
 9. Завдання IV типу

Українські землі під владою речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу

I.  Завдання  цієї  форми  складається  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Багатогалузеве феодальне господарство, що ґрунтувалося на панщинній праці, — це:

 • А  фільварок;
 • Б  панщина;
 • В  вотчина;
 • Г  громада.

2.  Житло запорожців, військова одиниця запорізького війська — це:

 • А  кіш;
 • Б  фільварок;
 • В  курінь;
 • Г  лавра.

3.  Центральний  орган  управління  нА  Запорозькій  Січі;  козацький  військовий  табір,  де  знаходилася  військовА  старшинА  нА  чолі  з  отаманом, — це:

 • А  курінь;
 • Б  кіш;
 • В  рада;
 • Г  клейнод.

4.  Козацькі символи відзнаки, військові регалії — це:

 • А  клейноди;
 • Б  хоругві;
 • В  курині;
 • Г  реєстр.

5.  Позначте рік укладення Люблінської унії:

 • А  1513 р.;
 • Б  1569 р.;
 • В  1586 р.;
 • Г  1549 р.

6.  Позначте рік укладення Берестейської унії:

 • А  1596 р.;
 • Б  1569 р.;
 • В  1586 р.;
 • Г  1513 р.

7.  Перша письмова згадка про українських козаків датується:

 • А  1500 р.;
 • Б  1502 р.;
 • В  1492 р.;
 • Г  1521 р.

8.  Заснування Запорозької Січі на Хортиці:

 • А  1530-ті рр.;
 • Б  1550-ті рр.;
 • В  1560-ті рр.;
 • Г  1570-ті рр.

9.  Українські землі напередодні Люблінської унії перебували у складі:

 • А  КоролівствА  Польського,  Великого  князівствА  Литовського, Князівства Молдови, Кримського ханства, Королівства Угорщини;
 • Б  КоролівствА  Польського,  Князівства Молдови,  Кримського  ханства, Королівства Угорщини, Московського царства;
 • В  Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Князівства Молдови, Королівства Угорщини, Московського царства;
 • Г  Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Королівства Угорщини.

10. Позначте землі, які більше за інших потерпали від татарських набігів:

 • А  Галичина і Волинь;
 • Б  Київщина і Брацлавщина;
 • В  Белзьке та Подільське воєводства;
 • Г  Київщина та Галичина.

11. Територія якої держави позначена на карті?

 • А  Київської Русі;
 • Б  Галицько-Волинської держави;
 • В  сучасної України;
 • Г  Речі Посполитої.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми "Українські землі під владою речі Посполитої"

12. Позначте  назву  Запорозької  Січі,  з  якою  була  пов’язана  діяльність М. До рошенка:

 • А  Томаківська;
 • Б  Чортомликська;
 • В  Кам’янська;
 • Г  Базавлуцька.

13.  Засновником першої Запорозької Січі вважають:

 • А  К. Косинського;
 • Б  С. Наливайка;
 • В  Д. Вишневецького;
 • Г  М. Дорошенка.

14. Козачок, молодий хлопець на Січі, який допомагав старшому козакові й водночас опановував військове мистецтво:

 • А  гетьман;
 • Б  баскак;
 • В  джура;
 • Г  козачок.

15. Хто очолив боротьбу проти Берестейської унії?

 • А  Дмитро Вишневецький;
 • Б  Костянтин Острозький;
 • В  Михайло Рогоза;
 • Г  Кшиштоф Косинський.

16.  Позначте ім’я історичного діяча, який очолював Люблінський сейм 1569 р.:

 • А  К. Острозький;
 • Б  Казимир III;
 • В  Сигізмунд-Август;
 • Г  Вітовт.

17. Позначте посаду, що має відношення до Запорізької Січі:

 • А  староста;
 • Б  кошовий;
 • В  воєвода;
 • Г  бургомістр.

18. Позначте правильне твердження.

 • А  Польща і Литва об’єднались в єдину федеративну державу за Берестейською унією.
 • Б  С. Наливайко зі своїм військом зазнав поразки в урочищі Холодний Яр.
 • В  Слово «гетьман» має тюркське походження.
 • Г  С. Наливайка було страчено у Варшаві.

19. Основними верствами населення в Україні Xv ст. були:

 • А  духовенство, князі, бояри, селяни-общинники, міщани, козаки;
 • Б  духовенство, магнати, шляхта, вільні селяни-общинники, міщани, козаки;
 • В  духовенство,  магнати  тА  шляхта,  феодально  залежне  селянство, міщани, козаки;
 • Г  духовенство, шляхта, міщани, козаки.

20. Українські землі у першій половині XvI ст. зазнали:

 • А  нападів з боку московських князів;
 • Б  збільшення селянських повинностей;
 • В  погіршення становища української шляхти;
 • Г  підтримки з боку татар.

21. Наслідком Люблінської унії було(а):

 • А  утворення конфедерації Польщі, Литви та України;
 • Б  тимчасове збільшення селянства;
 • В  ситуація,  коли  всі  українські  землі  опинились  у  межах  однієї   держави;
 • Г  утворення федеративної держави Річ Посполита, в якій Литва отримала певну самостійність.

22. Наслідком Берестейської унії стало:

 • А  запровадження  нових  норм  податків  для  православного  духовенства;
 • Б  утворення греко-католицької (уніатської) церкви;
 • В  затвердження  положення,  що  шляхтичі  і  міщани,  які  прийняли унію, не могли обіймати державні посади;
 • Г  поширення католицизму.

23. Позначте одну з умов, за якою можна було стати козаком:

 • А  знання польської мови;
 • Б  сповідування  православної  віри  або  добровільний  перехід  у  православ’я;
 • В  вміння вимовляти гарні промови;
 • Г  вживання традиційних козацьких страв.

24. Позначте одну з передумов Люблінської унії:

 • А  бажання краківських купців захопити торговельні шляхи через Галичину на Схід;
 • Б  бажання  українського  народу  жити  в  об’єднаній  Польсько-Литовській державі;
 • В  загроза з боку кочовиків;
 • Г  прагнення українських, білоруських, литовських шляхтичів мати рівні права з польськими землевласниками.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно піді  брати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Фільварок 1  вільна людина, особливий тип воїна-захисника
Б  козак 2  багатогалузеве господарство, що базувалось на праці кріпаків
В  чайка 3  козацька символіка
Г  клейноди 4  човен запорізьких козаків
5  сторожова вежа.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  1569 р. 1  Кревська унія
Б  1385 р. 2  другий Литовський статут
В  1566 р. 3  Люблінська унія
Г  1596 р. 4  Берестейська унія
5  третій Литовський статут.

27. Співвіднесіть райони з промислами, які в них поширювалися в XvI ст.

А  Волинь та Поділля 1  солеваріння
Б  Прикарпаття 2  селітроваріння
В  Лівобережжя  3  рудництво
Г  Південна Україна 4  землеробство
5  шовківництво.

28. Співвіднесіть  ім’я  історичного діячА  з положенням, що його характеризує.

А  Князь К. Острозький 1  засновник Запорозької Січі
Б  Дмитро  Вишневецький 2  просвітитель, меценат, захисник православ’я
В  П. Конашевич-  Сагайдачний 3  гетьман війська Запорозького доби   «героїчних походів»
Г  С. Наливайко 4  сотник князя Острозького, керівник козацько-селянського повстання, страчений у Варшаві
5  козак, що потрапив у турецький полон на галери, де провів тривалий час, а потім, піднявши повстання, втік разом з товаришами і повернувся на Січ.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Повстання під приводом С. Наливайка 1  козацькі морські походи на Акерман, Кілію, Варну
Б  доба «героїчних походів» 2  створення греко-католицької (уніатської) церкви
В  молдавські походи І. Підкови 3  Солоницька трагедія
Г  Берестейська унія  4  взяття запорожцями Яси
5  битва під Хотином

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А  Складання реєстру козаків 1  уходництво
Б  виникнення козацтва 2  напади татар
В  Реформація 3  антикатолицькі рухи
Г  поразка козацьких повстань напр. XvI ст. 4  відсутність єдності між козаками
5  відкриття єзуїтських шкіл

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  повстання під приводом К. Косинського;
 • Б  Люблінська унія;
 • В  Берестейська унія;
 • Г  заснування Д. Вишневецьким першої Січі.

32. Розташуйте імена в логічній послідовності:

 • А  К. Косинський;
 • Б  С. Наливайко;
 • В  Д. Вишневецький;
 • Г  І. Підкова.

33. У Xv–XvII ст. Запорозька Січ декілька разів змінювала свою назву залежно від місця перебування. Розташуйте назви січей у логічній послідовності:

 • А  Томаківська;
 • Б  Хортицька;
 • В  Микитинська;
 • Г  Чортомлицька.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Список козаків, які перебували на службі у короля.

 1. Визначте цей термін.
 2. З якими подіями в історії України він пов’язаний?
 3. З якими територіями?

35. Король Сигізмунд-Август видав наказ про перший реєстр.

 1. Якого року це відбулося?
 2. Головні причини видання такого наказу?

36. Цар турецький к ньому присилає, Байду к собі підмовляє: «Ой ти, Байдо та славнесенький, будь мені лицар та вірнесенький…»

 1. Якого року відбувались описані події?
 2. В якій країні?
 3. З ім’ям якого діяча історична легенда пов’язує ім’я Байди?

37. Українські  землі,  які  знаходились  в  зоні  Великого  Кордону,  умовно розподілялись  нА  двА  протилежних  світи  (цивілізації):  європейський (християнський, землеробний) та __ (який?).

 1. Хто належав до першого і другого світу?
 2. Які території належали до зони Великого Кордону?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Назвіть основні причини виникнення українського козацтва.

39. Спробуйте пояснити, чому, незважаючи на всі спроби, польському урядові так і не вдалося встановити повний контроль над козацтвом?

40.  Історик І. Гірич щодо змін, які відбувалися в українському суспільстві після  прийняття  Люблінської  унії,  висловився  так:  «Українське  суспільство модернізується. Унія підштовхнула його до самоорганізації на нових засадах». Чи поділяєте ви думку вченого з цього приводу чи ні?

41. Наприкінці XvI ст. по українських землях прокотилася хвиля активного народного протесту проти  існуючих порядків. Найбільш масштабними були повстання під приводом К. Косинського та С. Наливайка.

Але обидва повстання зазнали поразки. Якими були основні причини поразок? Чи могло бути інакше та за яких умов?

Відповіді до теми 1  «Українські землі під владою речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А В А А Б А В Б В Б Г Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В В Б В Б Г В Б Г Б Б Г

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 3 2 2 3 2 4 3 2
Б 1 1 1 1 1 1 2 4 1
В 4 2 3 4 4 3 3 1 3
Г 3 4 4 3 2 4 1 2 4

Завдання IV типу

34.  Реєстр 35. 1572 р. 36. Вишневецький. 37. Яничари.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий