Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.«.

Содержание
 1. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 5  «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Учасники національно-визвольної боротьби  в Західній Україні проти польської, угорської та австрійської шляхти у XvI–XIX cт. — це:

 • А  гайдамаки;
 • Б  опришки;
 • В  компанійці;
 • Г  уходники.

2.  Учасники визвольної боротьби українського народу проти соціального гніту у XvIII ст. на Правобережній Україні — це:

 • А  опришки;
 • Б  паліївці;
 • В  компанійці;
 • Г  гайдамаки.

3.  Центральний орган російської адміністрації в XvIII cт. в Лівобережній Україні — це:

 • А  магістрат;
 • Б  козацька рада;
 • В  Малоросійська колегія;
 • Г  Дума.

4.  Основний Закон про державний устрій та взаємодію громадян і держави — це:

 • А  універсал;
 • Б  Литовський статут;
 • В  Магдебурзьке право;
 • Г  конституція.

5.  Позначте рік створення Першої Малоросійської колегії:

 • А  1708 р.;
 • Б  1722 р.;
 • В  1764 р.;
 • Г  1775 р.

6.  «Пакти і конституції законів і Вольностей Війська Запорізького» були укладені:

 • А  1709 р.;
 • Б  1710 р.;
 • В  1711 р.;
 • Г  1712 р.

7.  Київська митрополія була підпорядкована Московському патріархату:

 • А  1694 р.;
 • Б  1701 р.;
 • В  1711 р.4
 • Г  1734 р.

8.  Києво-Могилянський колегіум наказом Петра I здобув статус академії:

 • А  1694 р.;
 • Б  1666 р.;
 • В  1685 р.;
 • Г  1709 р.

9.  Як покарання «за зраду» російські війська під командуванням О. Меншикова захопили і повністю зруйнували місто:

 • А  Київ;
 • Б  Батурин;
 • В  Глухів;
 • Г  Чигирин.

10. Територія якого руху, що  відбувався на  українських  землях  у  60-х рр. XVIII ст., позначена на карті?

 • А  Гайдамацький;
 • Б  опришків;
 • В  уходницький;
 • Г  Коліївщина.

Тести до теми "Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст."

11. Назва володінь Запорозької Січі. Сучасна Дніпропетровська, Запорізька та частина Кіровоградської, Донецької і Херсонської областей — це:

 • А  Великий Луг;
 • Б  Вольності Війська Запорізького;
 • В  Слобідська Україна;
 • Г  Гетьманщина.

12.  І. Мазепа намагався розширити територію Гетьманщини за рахунок:

 • А  Галичини;
 • Б  Слобожанщини;
 • В  Західної України;
 • Г  Правобережної України.

13. Позначте  прізвище  гетьмана,  зА  якого  було  проведено  «Генеральне слідство про маєтності»:

 • А  С. Палій;
 • Б  І. Самойлович;
 • В  І. Мазепа;
 • Г  Д. Апостол.

14. Позначте  прізвище  керівникА  гайдамацького  повстання  в  Україні 1734 р.:

 • А  Д. Братковський;
 • Б  Верлан;
 • В  І. Гонта;
 • Г  О. Довбуш.

15. Позначте прізвище президента Першої Малоросійської колегії:

 • А  С. Вельямінов;
 • Б  О. Меншиков;
 • В  О. Шаховський;
 • Г  В. Голіцин.

16. Автор «Пактів і конституцій законів і Вольностей Війська Запорозького»:

 • А  І. Скоропадський;
 • Б  С. Палій;
 • В  П. Орлик;
 • Г  І. Мазепа.

17. Позначте  положення,  яке  відтворює  сутність  «Рішительних  пунктів (статей)»:

 • А  угода між І. Мазепою та Карлом XII;
 • Б  зобов’язання,  які  взяв  нА  себе  І.  Скоропадський  нА  Глухівській раді;
 • В  договірні статті П. Полуботка й Петра I;
 • Г  договірні статті між Д. Апостолом і царським урядом.

18. Позначте захід, проведений гетьманом Д. Апостолом:

 • А  повернення багатьох земель у державне користування;
 • Б  збільшення кількості російських полків;
 • В  діяльність судів згідно з російськими законами;
 • Г  відновлено збирання податків російськими представниками.

19. Позначте визначення, що характеризує зміст Коломацьких статей, підписаних І. Мазепою:

 • А  гетьман забороняв шлюби між українцями та росіянами;
 • Б  гетьман набирав собі особисту варту;
 • В  гетьман не мав права звільняти старшину без згоди царя;
 • Г  гетьман не мав права укладати угоди з іноземними державами.

20. Позначте  прізвище  художника-графіка,  іконописця  другої  половини XvII — першої половини XvIII ст.:

 • А  Л. Тарасевич;
 • Б  І. Величковський;
 • В  Й. Шедель;
 • Г  Р. Ракушка-Романовський.

21.  Із наведених нижче суджень про політику гетьмана І. Мазепи виберіть правильне:

 • А  ігнорування потреб освітніх закладів;
 • Б  протистояння церквам;
 • В  впорядкування системи оренд, податків, «послушенств»;
 • Г  збільшення розмірів і видів податків із заможної верхівки козацтва.

22.  Із перелічених тверджень про здобутки політики гетьмана Д. Апостола виберіть те, що відповідає дійсності:

 • А  відновлення  політичних  прав  Гетьманщини  в межах  «Глухівських статей» Д. Многогрішного;
 • Б  проведення адміністративних реформ, що дозволило суттєво зміцнити владу гетьмана й обмежити права та привілеї старшини;
 • В  повернення під юрисдикцію гетьмана запорожців;
 • Г  усунення багатьох чужинців з посад у козацькому війську та викуп їхніх маєтностей в Україні.

23. Головною метою дій Петра I в 1708–1709 рр. на Україні було:

 • А  покарати І. Мазепу;
 • Б  залякати населення Гетьманщини;
 • В  об’єднати український народ;
 • Г  залякати Карла XII.

24. Одним із наслідків Полтавської битви для України було:

 • А  укріплення міжнародного авторитету України;
 • Б  розширення автономних прав Гетьманщини;
 • В  обмеження автономних прав Гетьманщини;
 • Г  відбудова Батуріна та Чортомлицької Січі.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

А  Синод 1  політика залякування, знищення противників насильницькими методами
Б  терор 2  духовна колегія
В  Малоросійська колегія 3  центральний орган російської колоніальної адміністрації в Лівобережній Україні в XvIII ст.
Г  анафема 4  відлучення від церкви, прокляття від імені Бога в християнській церкві
5  знатне військо із найближчого оточення гетьмана.

26. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1709 р. 1  Прутський договір
Б  1693 р. 2  царський указ про заборону друкування українських книжок
В  1711 р. 3  Полтавська битва
Г  1721 р. 4  повстання козаків на Запоріжжі
5  створення Конституції Пилипом Орликом.

27. Співвіднесіть заклади з місцем їх розташування.

А  Медична колегія (1773 р.) 1  Відень
Б  Уніатська семінарія (1774 р.) 2  Ужгород
В  Учительська семінарія (1793 р.) 3  Львів
Г  Києво-Могилянський колегіум (1732 р.) 4  Київ
5  Полтава.

28. Співвіднесіть імена з посадами чи подіями.

А  В. Голіцин 1  російський воєвода в Першому Кримському поході
Б  І. Сірко 2  кошовий отаман Січі
В  П. Тетеря 3  уманський полковник, що підняв повстання проти Д. Дорошенка
Г  М. Ханенко 4  гетьман Правобережної України
5  голова Малоросійської колегії.

29. Установіть  відповідність між  назвами  документів  тА  окремими  положеннями з них.

А  «Конотопські статті» І. Сагайдачного 1  обмеження прав гетьмана на управління військовими землями. Накладено обмеження на вживання слова «Гетьманщина»
Б  «Коломацькі статті» І. Мазепи 2  гетьман позбавлений права усувати з посад старшину, карати без згоди старшинської ради або вироку військового суду
В  «Решетилівські статті» І. Скоропадського 3  цар призначав свого постійного резидента, який доповідав про порушення і міг навіть приймати іноземних послів
Г  «Рішительні пункти» 4  до складу Генерального суду вводилося  3 російських офіцери, генеральна старшина і полковники призначались царським  указом, російським дворянам надавалось право купувати українські землі Д. Апостола
5  гетьман і старшина обираються козацькою радою на території Гетьманщини діють власні закони і суд.

30. Установіть відповідність між назвами документів та наслідками, до яких вони призвели.

А  Віленське перемир’я 1  російський цар порушив Березневі статті про спільну боротьбу проти Польщі
Б  Андрусівське перемир’я 2  панування турків в Україні, зростає невдоволення протурецьким курсом гетьмана Дорошенка
В  Бучацький мир 3  Польща і Росія досягли між собою примирення за рахунок розподілу території України
Г  Бахчисарайський мир 4  договір завершив війни між Московією та Туреччиною за володіння землями Правобережної України
5  Польща і Московія остаточно затвердили перехід Північної Київщини, Волині та Галичини до Польщі, до Москви – Лівобережної України, Запоріжжя, Чернігово-Сіверських земель.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  указ про ліквідацію гетьманства;
 • Б  відкриття Малоросійської колегії;
 • В  знищення Запорозької Січі;
 • Г  царський указ про закріпачення селян у Лівобережній Україні.

32. Розташуйте посади, що існували в Новій Січі, в логічній послідовності за ступенем значення:

 • А  кошова старшина;
 • Б  курінні отамани;
 • В  кошовий отаман;
 • Г  паланкова старшина.

33. Розташуйте козацькі літописи в логічній послідовності:

 • А  «Літопис Самовидця»;
 • Б  «Хроніка з літописів стародавніх»;
 • В  «Літопис Григорія Граб’янки»;
 • Г  «Синопсис».

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Мистецький стиль, який панував в архітектурі України й означав «химерний, чудернацький».

 1. Укажіть назву цього стилю.
 2. В яких століттях він панував?

35. Указ, виданий Катериною II про остаточну ліквідацію гетьманства.

 1. Укажіть дату указу.
 2. Назвіть прізвище останнього гетьмана.
 3. Які території входили на той час до складу Гетьманщини?

36. Яка  російська  імператриця  відновилА  гетьманство  в  1750 р.? Назвіть причини його відновлення.

37.  «Україна окупована польськими та російськими військами, розірвана соціальними  конфліктами  й  чварами  між  політичними  фракціями (кожна на чолі з власним гетьманом)».

 1. Про які події йдеться в документі?
 2. Коли відбувались указані події?
 3. Якими були їх наслідки?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Чому царський уряд був зацікавлений у переселенні українських козаків і селян на Слобожанщину?

39. Чому і як було ліквідовано Запорозьку Січ?

40. Як ви вважаєте, що найбільше вплинуло на розвиток культури українських земель другої половини XvII ст. — національно-визвольна війна чи культура сусідніх держав?

41. О. Субтельний писав: «За Розумовського Гетьманщина пережила «золоту осінь» своєї автономії». Чи можна назвати гетьманування К. Розумовського періодом відродження української автономії?

Відповіді до теми 5  «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Г В Г Б Б В Б Б Г Б Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А Б А В Г А В А В В Б В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 3 3 1 2 1 2 2 3
Б 1 4 1 2 1 3 1 3 1
В 3 1 2 4 3 2 3 1 4
Г 4 2 4 3 4 4 4 4 2

Завдання IV типу

34.  Бароко. 35. 10 листопада 1764 р. 36. Єлизавета. 37. Розкол України на Лівобережну та Правобережну.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий