Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 10 класу до теми «Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) »

Содержание
 1. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою, й записати його в таблицю.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 4  «Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Назвіть рік другого Зимового походу армії УНР:

 • А  1920 р.;
 • Б  1921 р.;
 • В  1922 р.;
 • Г  1923 р.

2.  Назвіть дату, коли в УСРР розпочалася політика українізації:

 • А  листопад 1921 р.;
 • Б  квітень 1923 р.;
 • В  листопад 1923 р.;
 • Г  квітень 1924 р.

3.  Затвердження Декларації та Договору про створення СРСР відбулося:

 • А  10 березня 1921 р.;
 • Б  14 грудня 1925 р.;
 • В  9 січня 1924 р.;
 • Г  30 грудня 1922 р.

4.  Назвіть рік  затвердження  ІХ Всеукраїнським  з’їздом Рад Конституції УСРР:

 • А  1925 р.;
 • Б  1923 р.;
 • В  1924 р.;
 • Г  1922 р.

5.  На якій території діяли партизанські формування Бондарчука, Завгороднього і Хмари в середині 1921 р.?

 • А  Полісся;
 • Б  Київщина;
 • В  Полтавщина;
 • Г  Черкащина.

6.  Назвіть сучасну область України, що не була охоплена голодом 1921–1922 рр.:

 • А  Запорізька;
 • Б  Миколаївська;
 • В  Дніпропетровська;
 • Г  Вінницька.

7.  Завдання на карті. Позначте територію губернії, на якій діяв селянський повстанський загін Удовиченка 1921 р.

Позначте територію губернії, на якій діяв селянський повстанський загін Удовиченка 1921 р

8.  Завдання  на  карті.  Позначте  територію  губернії,  звідки  виступав  зі своєю  групою  під  час  другого  Зимового  походу  армії  УНР  генерал Ю. Тютюнник.

Позначте територію губернії, звідки виступав зі своєю групою під час другого Зимового походу армії УНР генерал Ю. Тютюнник.

9.  Термін «автономізація» означає:

 • А  проект, за яким кожна колишня українська губернія мала б входити до складу УСРР на правах автономії;
 • Б  проект, що  знімав  усі  ускладнення  з приводу встановлення основ і загального плану народного господарства;
 • В  проект, за яким передбачалося включення радянських республік до складу РСФРР на правах автономії;
 • Г  проект, за яким передбачалося включення радянських республік до складу СРСР на правах автономії.

10.  Інтервенція — це:

 • А  відкрите  чи  замасковане  втручання  однієї  чи  декількох  держав у внутрішні справи своїх автономних територій;
 • Б  включення до свого складу, приєднання;
 • В  відкрите  чи  замасковане  втручання  однієї  чи  декількох  держав у внутрішні справи іншої держави;
 • Г  режим обмеження свободи, установлений однією  з воюючих держав щодо громадян ворожої держави.

11. Термін «автокефалія» означає:

 • А  необмежену самодержавну владу;
 • Б  самоврядування певної частини держави;
 • В  антидемократичну  систему  влади,  що  поєднується  з  особистою диктатурою;
 • Г  повне самоврядування церкви, її незалежність.

12. У 20-ті роки в УСРР однією з основних ознак культурного життя стало створення:

 • А  «нової прогресивної інтеліґенції»;
 • Б  «нової пролетарської церкви»;
 • В  «нової пролетарської інтеліґенції»;
 • Г  «нової українізованої інтеліґенції».

13. М. Фрунзе — це:

 • А  командувач збройних сил радянського уряду;
 • Б  командувач збройних сил УНР;
 • В  командувач збройних сил білогвардійців;
 • Г  командувач збройних сил анархістів.

14.  З квітня 1925 р. на чолі ЦК КП(б)У очолював:

 • А  В. Чубар;
 • Б  О. Шумський;
 • В  Л. Каганович;
 • Г  Ф. Сергєєв.

15. Якому політичному діячу належать слова: «…Ми визнаємо себе рівноправними з Українською СРР та іншими республіками і разом нарівні з ними входимо в новий союз, нову федерацію»?

 • А  Х. Раковський;
 • Б  Й. Сталін;
 • В  В. Ленін;
 • Г  Д. Мануїльський.

16. Посаду наркома освіти УСРР в період українізації обіймав:

 • А  Л. Каганович;
 • Б  М. Скрипник;
 • В  С. Косіор;
 • Г  Е. Квірінг.

17.  З якою державою УСРР підписала Ризький мирний договір у 1921 р.?

 • А  Литвою;
 • Б  Росією;
 • В  Латвією;
 • Г  Польщею.

18. Які  міжнародні  організації  допомоги  голодуючим  здійснювали  свою діяльність на Україні в 1921–1922 рр.?

 • А  Фонд А. Нобеля, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний комітет селянської допомоги;
 • Б  АРА, фонд Ф. Нансена, Міжнародний комітет робітничої допомоги;
 • В  Організація сприяння розвитку демократії, Червоний Хрест;
 • Г  фонд «Відродження», Асоціація Амундсена, Міжнародний комітет Червоного Півмісяця.

19. Яка  подія  1922 р.  передувалА  наростанню  суперечностей  між  УСРР і РСФРР?

 • А  Пропозиція наркомату фінансів РСФРР про поділ України на три фінансово-незалежні частини;
 • Б  пропозиція Держплану РСФРР про поділ України на чотири економіко-політичні області;
 • В  пропозиція Держплану РСФРР про поділ України на дві економічні області;
 • Г  пропозиція Держплану СРСР про поділ України на дві економічні області.

20. Результатом процесу «коренізації» в УСРР стало:

 • А  зменшення українців серед службовців держапарату;
 • Б  еміграція значної кількості української інтеліґенції;
 • В  обмеження культурно-національних прав національних меншин;
 • Г  бурхливий розвиток української культури («Відродження»).

21. Наслідком голоду 1921–1923 рр. на Україні стало(-а):

 • А  придушення пролетарського повстанського руху;
 • Б  придушення селянського повстанського руху;
 • В  активізація селянського повстанського руху;
 • Г  послаблення влади більшовиків.

22. До заходів непу відноситься:

 • А  централізація системи управління;
 • Б  продовольча розкладка;
 • В  заборона кооперативної та приватної торгівлі;
 • Г  продовольчий податок.

23. Наслідком непу в Україні стало:

 • А  прискорення розшарування селянства;
 • Б  зменшення безробіття;
 • В  зникнення прошарку буржуазії;
 • Г  зменшення кількості міського населення.

24. Однією з головних причин переходу до непу було:

 • А  продовження «світової революції»;
 • Б  зростання революційної кризи на Заході;
 • В  масові повстання в сільській місцевості, виступи у містах, армії та на флоті;
 • Г  соціально-економічна й політична стабільність у країні.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою, й записати його в таблицю.

25. Установіть відповідність між датами та подіями.

А  1921 р. 1  утворення СРСР
Б  1922 р. 2  остаточний розгром махновців
В  1924 р. 3  прийняття Конституції СРСР
Г  1925 р. 4  проголошення курсу на індустріалізацію
5  проголошення політики українізації.

26. Установіть відповідність між галузями культури та організаціями, які до них відносяться.

А  Література 1  «Гарт»
Б  мистецтво 2  «Асоціація панфутуристів»
В  музика 3  «Березіль»
Г  театр 4  Товариство ім. П. Леонтовича
5  «Арсенал».

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями.

А  Бюджет 1  назва найважливіших актів вищих органів держави
Б  декларація 2  розпис грошових прибутків і витрат держави, підприємства, установи на певний період
В  декрет 3  розпорядження, вказівка, установка керівного органу
Г  директива 4  заява від імені держави, уряду, партії, організації,  урочисте проголошення основних принципів,  а також документ, в якому вони викладені
5  примусові грошові чи натуральні стягнення з населення, які проводять війська однієї з воюючих сторін на захопленій території противника.

28. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  Література 1  М. Терещенко
Б  мистецтво 2  М. Бажан
В  музика 3  К. Богуславський
Г  театр 4  І. Їжакевич
5  О. Довженко.

29. Встановіть відповідність між датою та історичним фактом.

А  1925 р. 1  О. Довженко поставив фільм «Звенигора»
Б  1922 р. 2  проголошення Х з’їздом РКП(б) політики непу
В  1921 р. 3  саморозпуск УКП
Г  1927 р. 4  договір про дружбу між УСРР і Туреччиною
5  ХІІ з’їзд РКП(б) проголосив політику «коренізації».

30. Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками.

А  Декрет про ліквідацію неписьменності

1  підписання УСРР та іншими радянськими республіками договорів про військовий та господарський союз з РСФРРБ  перший з’їзд рад СРСР2  початок будівництва великих енергетичних об’єктів на території УСРРВ  формування «договірної федерації»3  утворення розгалуженої системи освітніх закладівГ  створення КЕУ4  утворення СРСР 5  голод 1921–1923 рр.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

 • А  проголошення курсу на індустріалізацію;
 • Б  прийняття «Кодексу законів про народну освіту УСРР»;
 • В  обрання В. Липківського митрополитом УАПЦ;
 • Г  завершення відбудови сільського господарства УСРР.

32. Установіть хронологічну послідовність подій:

 • А  Американська  адміністрація допомоги  (АРА) укладає угоду  з урядом УССР щодо надання допомоги голодуючим;
 • Б  трагедія під Базаром;
 • В  відновлення  воєннокомуністичних  методів,  насильницька  експропріація хліба в селян;
 • Г  підписання Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР і УСРР.

33. Розташуйте в логічній послідовності сектори промисловості УСРР на 1925–1926 рр.  за обсягом  їхньої валової продукції, починаючи  з провідного:

 • А  приватновласницький корпораційний;
 • Б  дрібний приватновласницький;
 • В  державний;
 • Г  кооперативний.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «…Секретар ЦК КП(б)У виступив з «теорією», в якій доводив, що в Україні  точиться  «боротьба»  двох  культур:  російської —  «пролетарської, передової», та української — «селянської, дрібнобуржуазної, відсталої».

Більшовики в цій боротьбі, природно, повинні бути на боці російської культури. ХочА  ця  відверто шовіністичнА  теорія  булА  засуджена,  відповідні настрої серед більшовиків залишалися».

 1. Про яку теорію йдеться?
 2. З яким періодом історії України це пов’язано?
 3. Хто був автором цієї теорії?

35.  « … — система поглядів, що відкидає всю сукупність релігійних уявлень про світ, особливо наполегливо насаджувалася в радянському суспільстві».

 1. Назвіть термін.
 2. З якими роками пов’язано це явище?
 3. Хто був прибічником цієї системи поглядів?

36.  «Натхненник провідного літературного об’єднання України — Вільної академії  пролетарської  літератури  (ВАПЛІТЕ),  член  більшовицької партії, учасник громадянської війни, один із засновників новітньої української літератури.

Письменника  цікавили  питання  відродження  й  розвитку  української культури, можливості її виживання за умов соціалістичного будівництва, в яке він у той час ще щиро вірив, а не відрив України від Радянської Росії. Але червневий пленум ЦК КП(б)У 1926 р. оцінив погляди письменника як заклик до сепаратизму».

 1. Вкажіть прізвище історичного діяча.
 2. З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Учасником яких подій він був?

37.  «На початку 20-х рр. для Головполітосвіти керівництвом партії ставилося завдання не лише навчити робітників і селян читати, писати та лічити, а й прищеплювати  їм комуністичну  ідею. У 1923 р.,  за прикладом РСФРР, в Україні під головуванням Г. Петровського було утворено товариство «Геть…!». На кошти товариства у 1924–1925 навчальному році утримувалося  понад  2,5 тис.  пунктів  і шкіл  лікнепу,  де  навчалося  до 100 тис. чол.»

 1. З яким періодом історії України це пов’язано?
 2. Яку назву отримав цей процес в суспільстві?
 3. Що було причиною проведення такої акції з боку партійного керівництва?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Із Кодексу законів про народну освіту УСРР (від 25 листопада 1922 р.)

«§ 2. Мета радянського виховання й освіти — розкріпачення трудящих мас від духовного рабства, розвиток  їх  самосвідомості,  створення нового покоління  людей  комуністичного  суспільствА  з  психологією  колективу, з твердою волею, суспільно необхідною кваліфікацією і з матеріалістичним світоглядом,  заснованим  нА  ясному  розумінні  законів  розвитку  природи і суспільства.

§ 3. Завдання органів виховання й освіти — бути знаряддям диктатури пролетаріату зі знищення класового суспільства, створення нового, провідником принципів комунізму та ідейно-організуючого впливу пролетаріату на напівпролетарські і непролетарські верстви трудящих з метою виховання покоління будівників нового, комуністичного суспільства.

§ 4. Всі заходи щодо виховання й освіти як дітей та юнацтва, так і дорослого  населення,  будучи  строго  погоджені  з  основними  завданнями  соціалістичної революції, повинні виходити з життєвих умов та інтересів трудящих,  маючи  тісний  зв’язок  з  народним  господарством  і  державним будівництвом Радянських Республік…»

 1. Розкрийте  загальну  картину  освітньо-культурного життя  України напередодні прийняття цього документа.
 2. Які завдання українських освітян випливали з Кодексу про народну освіту УСРР?
 3. Дайте критичну оцінку цих завдань. Як на вашу думку, чи були вони остаточними?

39. Дайте власну оцінку політичній діяльності Х. Раковського. Чи можна стверджувати,  що  він  дійсно  відзначався  самостійністю  й  твердістю в обстоюванні власної думки?

40. Чи вважаєте ви, що неп — це вимушений відхід від «воєнного комунізму»? Свою відповідь аргументуйте.

41.  Знайдіть позитивні та негативні риси у процесах українізації тА  зростанні  національно-комуністичних  тенденцій  серед  широких  кіл  української інтеліґенції?

Відповіді до теми 4  «Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Б Г А Г Г Б А В В Г В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
А В В Б Г Б В Г Б Г А В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 1 2 2 3 3 3 3 4
Б 1 2 4 4 4 4 2 2 3
В 3 4 1 3 2 1 1 4 1
Г 4 3 3 1 1 2 4 1 2

Завдання IV типу

34. Атеїзм. 35. 1923 р. 36. М. Хвильовий. 37. Неписьменність.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий