Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)»

Содержание
 1. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 3  «Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Надмірне возвеличення будь-кого й поклоніння йому називається:

 • А  суб’єктивізм;
 • Б  культ особи;
 • В  об’єктивізм;
 • Г  волюнтаризм.

2.  Процес  ліквідації  наслідків  сталінізму,  започаткований  після  смерті Й. Сталіна, називається:

 • А  депортація;
 • Б  депопуляція;
 • В  демонополізація;
 • Г  десталінізація.

3.  Органи  територіального  управління  народним  господарством,  згідно з реформою 1957 р., називалися:

 • А  міністерства;
 • Б  відомства;
 • В  раднаргоспи;
 • Г  корпорація.

4.  Наука про загальні закони отримання, зберігання, передачі та обробки інформації називається:

 • А  кібернетика;
 • Б  інформатика;
 • В  математика;
 • Г  фізика.

5.  ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у:

 • А  листопаді 1955 р.;
 • Б  лютому 1956 р.;
 • В  червні 1956 р.;
 • Г  грудні 1957 р.

6.  Машинно-тракторні станції (МТС) було ліквідовано:

 • А  1956 р.;
 • Б  1957 р.;
 • В  1958 р.;
 • Г  1960 р.

7.  Перший ядерний реактор в Україні став до ладу в:

 • А  грудні 1959 р.;
 • Б  лютому 1960 р.;
 • В  жовтні 1961 р.;
 • Г  лютому 1963 р.

8.  Вибори до Верховної Ради УРСР відбулися у:

 • А  жовтні 1961 р.;
 • Б  серпні 1962 р.;
 • В  березні 1963 р.;
 • Г  жовтні 1964 р.

9.  Яка з областей України була утворена в 1954 р.?

 • А  Кіровоградська;
 • Б  Полтавська;
 • В  Вінницька;
 • Г  Черкаська.

10. Які міста входять до гідроелектростанцій Дніпровського каскаду?

 • А  Каховка, Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
 • Б  Каховка, Кременчук, Київ, Запоріжжя;
 • В  Каховка, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
 • Г  Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя.

11. Яка область була передана зі складу РРСФР до УРСР у лютому 1954 р.?

 • А  Черкаська;
 • Б  Кримська;
 • В  Чернігівська;
 • Г  Сумська.

12. У якому місті вперше було засновано клуб творчої молоді «Пролісок»?

 • А  Черкасах;
 • Б  Львові;
 • В  Запоріжжі;
 • Г  Одесі.

13. Перший клуб творчої молоді — «Супутник» очолив:

 • А  Г. Севру;
 • Б  В. Касіян;
 • В  Л. Танюк;
 • Г  Г. Майборода.

14. Хто був першим секретарем ЦК КПУ у 1949–1953 рр.?

 • А  Л. Мельников;
 • Б  П. Мешик;
 • В  Л. Берія;
 • Г  Т. Строкач.

15. У 60-х р. сформувалася Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), яку очолив:

 • А  І. Дзюба;
 • Б  О. Лібович;
 • В  Й. Боровницький;
 • Г  Л. Лук’яненко.

16. Президентом Академії наук УРСР в 1962 р. було обрано:

 • А  О. Бородинського;
 • Б  О. Палладіна;
 • В  Б. Патона;
 • Г  І. Курчатова.

17. На 1951–1955 рр. припадає __ п’ятирічка.

 • А  IV;
 • Б  V;
 • В  VI;
 • Г  VII.

18. Важливим засобом піднесення тваринницького господарства М. Хрущова вважав збільшення посівів:

 • А  пшениці;
 • Б  ячменю;
 • В  кукурудзи;
 • Г  проса.

19. Якими  методами  здійснювалося  модернізація  України  у  середині 1950-х — на початку 1960-х рр.?

 • А  Шляхом залучення іноземних інвестицій;
 • Б  завдяки запровадженню системи реформ;
 • В  застосовуючи масовий терор та експлуатацію населення;
 • Г  шляхом прийняття нового законодавства.

20. Якому питанню в діяльності шістдесятників в Україні приділялося найбільше уваги?

 • А  Національному питанню;
 • Б  встановленню верховенства суспільства над державою;
 • В  ліквідації регламентації творчості митців;
 • Г  досягненню верховенства держави над суспільством.

21. Смерть Й. Сталіна призвела до:

 • А  до громадянської війни;
 • Б  боротьби за владу серед партійного керівництва;
 • В  згуртування правлячої верхівки партії;
 • Г  послаблення впливу партії на життя суспільства.

22. Лібералізація політичного режиму супроводжувалася:

 • А  новими хвилями арештів;
 • Б  політичним і морально-психологічним оздоровленням суспільства;
 • В  запровадженням екстенсивного характеру виробництва;
 • Г  кардинальними змінами в структурі партійного керівництва.

23. У чому виявилася демократизація  суспільно-політичного життя в період «відлиги»?

 • А  Була запроваджена демократична система виборів;
 • Б  припинилося  втручання  партійних  органів  у  діяльність  господарських і культурних установ;
 • В  запроваджувалися  «громадські  засади»  в  різних  галузях  господарської, культурної діяльності, відбувалося певне скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад, профспілок, комсомолу;
 • Г  це призвело до наростання кризових явищ у суспільстві.

24. Як вплинула освітня реформа 1959 р. на викладання української мови?

 • А  У російських школах УРСР припинялось викладання української мови;
 • Б  збільшилася кількість годин на викладання української мови;
 • В  було  зафіксоване  положення  про  факультативність  вивчення  української мови;
 • Г  в українських школах УРСР заборонялось викладання українською мовою.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Рентабельність 1  шлях розвитку, пов’язаний з кількісним збільшенням випуску продукції за рахунок зростання витрат живої праці, сировини й матеріалів
Б  дефіцит 2  соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об’єктивними законами історичного процесу з урахуванням бажань й довільних рішень осіб, які її здійснюють
В  екстенсивний розвиток економіки 3  прибутковість виробництва, його доходність
Г  волюнтаризм 4  нестача чогось
5  процес зближення економік ряду країн, їх співпраця.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Червень 1956 р. 1  перша велика хвиля арештів інтеліґенції, працівників культури, журналістів України
Б  лютий 1960 р. 2  усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова
В  жовтень 1964 р. 3  в Україні став до ладу перший атомний реактор
Г  серпень 1965 р. 4  постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідки»
5  запуск першого штучного супутника Землі.

27. Співвіднесіть назви міст та провідні промислові підприємства, які в них знаходяться.

А  Дніпропетровськ 1  трансформаторний завод
Б  Запоріжжя 2  завод сільськогосподарських машин
В  Львів 3  спорудження заводів важких пресів та бурякозбиральних комбінатів
Г  Херсон 4  автобусний завод
5  випуск суховантажних кораблів.

28. Установіть відповідність між назвами  творів чи  збірок  та прізвищами їхніх авторів.

А  Г. Тютюнник 1  «Украдене щастя»
Б  І. Дзюба 2  «Вир»
В  Ю. Мейтус 3  «Зачарована Десна»
Г  О. Довженко 4  «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
5  «В  окопах Сталінграда».

29. Установіть відповідність між галузями промисловості та областями, де вони сконцентрувалися.

А  Нафтовидобувна 1  Запорізька
Б  гірничовидобувна 2  Івано-Франківська
В  автомобілебудівна 3  Луганська
Г  хімічна 4  Донецька
5  Миколаїв.

30. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  ЛітературА 1  Л. Грабовський
Б  музикА 2  М. Бажан
В  образотворче мистецтво 3  М. Зарудний
Г  театр 4  Т. Яблонська
5  Ю. Іллєнко.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  реформування управління економікою — створення раднаргоспів;
 • Б  ухвалення на ХХІІ з’їзд КПРС нової програми КПРС — програми будівництва комунізму;
 • В  входження Криму до складу УРСР;
 • Г  створення Української робітничо-селянської спілки.

32. Розташуйте в логічній послідовності за пріоритетами галузі промисловості в УРСР у роки семирічки:

 • А  металургійна, вугільна промисловість;
 • Б  легка, харчова промисловість;
 • В  електротехнічна промисловість;
 • Г  літакобудівна, суднобудівна промисловість.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи десталінізації:

 • А  припинення масових репресій, реабілітація незаконно засуджених;
 • Б  лібералізація політичного режиму;
 • В  рух «шістдесятників»;
 • Г  децентралізація управління економікою.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Поновленням (оновленням, спроможністю) у правах вважається винесення  виправдовуючого  вироку при перегляді  справи, постанова про припинення кримінальної справи через відсутність складу злочину або недоведення участі у скоєнні  злочину, А  також постанова про припинення справи про адміністративну відповідальність.

 1. Запишіть термін.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. З яким політичним діячем був пов’язаний цей процес?

35.  «Це був переддень — «лебедина пісня» Хрущова. Для нього не настала фізична смерть, але політична була близько,  і  її організував Брежнєв.

Він (М. Хрущов. — Авт.) багато в чому покладався на Україну, на її підтримку його діяльності… У всій політичній грі величезна роль відводилася Україні».

 1. Про події якого року йдеться в цьому уривку?
 2. З яким періодом історії України це пов’язано?
 3. Назвіть прізвища учасників змови.

36.  «З  1917 р.  працював  робітником  на  різних  підприємствах  Карлівки.

У 1921–1923 рр. — секретар Карлівського райкому комсомолу. У 1939–1940 і  1944–1946 рр.—заступник  міністра  харчової  промисловості УРСР. Одночасно  в  1944–1946 рр. —  головний  уповноважений  уряду УРСР з переселення українців  із Польщі до України. З 1946 р. — постійний  представник  Ради  міністрів  УРСР  при  уряді  СРСР.  У  1950–1953 рр. — перший секретар Харківського обкому Компартії України, з 1953 р. —  другий  секретар ЦК КПУ. У  1965–1977 рр. —  голова Президії Верховної Ради СРСР».

 1. Вкажіть прізвище партійного діяча.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був?

37. Група молодих літераторів, митців і вчених в Україні, які своїми творами й активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну  свідомість,  боролися  зА  збереження  української  мови  та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в республіці.

 1. Запишіть умовну назву групи.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. Назвіть прізвища відомих вам літераторів, митців, вчених, які брали активну участь у цьому русі.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. У чому ви вбачаєте  головну відмінність десталінізації в Росії  та в Україні?

39. У  чому  суть  економічної  дискусії на початку  60-х  рр.? Якими  були  її наслідки?

40. Охарактеризуйте подвійність позиції України у вирішенні міжнародних конфліктів. Дайте цьому оцінку.

41. Охарактеризуйте процес лібералізації культурного життя в Україні.

Відповіді до теми 3  «Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Г В А Б В Б В Г А Б Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В А Г В Б В Б А Б Б В В

Завдання II–III типу

25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 4 3 2 2 2 2 1 1
Б 4 3 1 4 4 1 4 4 2
В 1 2 4 1 1 4 1 2 4
Г 2 1 2 3 3 3 3 3 3

Завдання IV типу

34.  Реабілітація. 35. 1964 р. 36. М. Підгорний. 37. Шістдесятники.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий