Тести до теми "Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)"

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 11 класу до теми «Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)»

Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

I.  Завдання  цієї  форми  складаються  зі  вступного  запитання  тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Надмірне возвеличення будь-кого й поклоніння йому називається:

 • А  суб’єктивізм;
 • Б  культ особи;
 • В  об’єктивізм;
 • Г  волюнтаризм.

2.  Процес  ліквідації  наслідків  сталінізму,  започаткований  після  смерті Й. Сталіна, називається:

 • А  депортація;
 • Б  депопуляція;
 • В  демонополізація;
 • Г  десталінізація.

3.  Органи  територіального  управління  народним  господарством,  згідно з реформою 1957 р., називалися:

 • А  міністерства;
 • Б  відомства;
 • В  раднаргоспи;
 • Г  корпорація.

4.  Наука про загальні закони отримання, зберігання, передачі та обробки інформації називається:

 • А  кібернетика;
 • Б  інформатика;
 • В  математика;
 • Г  фізика.

5.  ХХ з’їзд КПРС, на якому з доповіддю «Про культ особи та його наслідки» виступив М. Хрущов, відбувся у:

 • А  листопаді 1955 р.;
 • Б  лютому 1956 р.;
 • В  червні 1956 р.;
 • Г  грудні 1957 р.

6.  Машинно-тракторні станції (МТС) було ліквідовано:

 • А  1956 р.;
 • Б  1957 р.;
 • В  1958 р.;
 • Г  1960 р.

7.  Перший ядерний реактор в Україні став до ладу в:

 • А  грудні 1959 р.;
 • Б  лютому 1960 р.;
 • В  жовтні 1961 р.;
 • Г  лютому 1963 р.

8.  Вибори до Верховної Ради УРСР відбулися у:

 • А  жовтні 1961 р.;
 • Б  серпні 1962 р.;
 • В  березні 1963 р.;
 • Г  жовтні 1964 р.

9.  Яка з областей України була утворена в 1954 р.?

 • А  Кіровоградська;
 • Б  Полтавська;
 • В  Вінницька;
 • Г  Черкаська.

10. Які міста входять до гідроелектростанцій Дніпровського каскаду?

 • А  Каховка, Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
 • Б  Каховка, Кременчук, Київ, Запоріжжя;
 • В  Каховка, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя;
 • Г  Кременчук, Київ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя.

11. Яка область була передана зі складу РРСФР до УРСР у лютому 1954 р.?

 • А  Черкаська;
 • Б  Кримська;
 • В  Чернігівська;
 • Г  Сумська.

12. У якому місті вперше було засновано клуб творчої молоді «Пролісок»?

 • А  Черкасах;
 • Б  Львові;
 • В  Запоріжжі;
 • Г  Одесі.

13. Перший клуб творчої молоді — «Супутник» очолив:

 • А  Г. Севру;
 • Б  В. Касіян;
 • В  Л. Танюк;
 • Г  Г. Майборода.

14. Хто був першим секретарем ЦК КПУ у 1949–1953 рр.?

 • А  Л. Мельников;
 • Б  П. Мешик;
 • В  Л. Берія;
 • Г  Т. Строкач.

15. У 60-х р. сформувалася Українська робітничо-селянська спілка (УРСС), яку очолив:

 • А  І. Дзюба;
 • Б  О. Лібович;
 • В  Й. Боровницький;
 • Г  Л. Лук’яненко.

16. Президентом Академії наук УРСР в 1962 р. було обрано:

 • А  О. Бородинського;
 • Б  О. Палладіна;
 • В  Б. Патона;
 • Г  І. Курчатова.

17. На 1951–1955 рр. припадає __ п’ятирічка.

 • А  IV;
 • Б  V;
 • В  VI;
 • Г  VII.

18. Важливим засобом піднесення тваринницького господарства М. Хрущова вважав збільшення посівів:

 • А  пшениці;
 • Б  ячменю;
 • В  кукурудзи;
 • Г  проса.

19. Якими  методами  здійснювалося  модернізація  України  у  середині 1950-х — на початку 1960-х рр.?

 • А  Шляхом залучення іноземних інвестицій;
 • Б  завдяки запровадженню системи реформ;
 • В  застосовуючи масовий терор та експлуатацію населення;
 • Г  шляхом прийняття нового законодавства.

20. Якому питанню в діяльності шістдесятників в Україні приділялося найбільше уваги?

 • А  Національному питанню;
 • Б  встановленню верховенства суспільства над державою;
 • В  ліквідації регламентації творчості митців;
 • Г  досягненню верховенства держави над суспільством.

21. Смерть Й. Сталіна призвела до:

 • А  до громадянської війни;
 • Б  боротьби за владу серед партійного керівництва;
 • В  згуртування правлячої верхівки партії;
 • Г  послаблення впливу партії на життя суспільства.

22. Лібералізація політичного режиму супроводжувалася:

 • А  новими хвилями арештів;
 • Б  політичним і морально-психологічним оздоровленням суспільства;
 • В  запровадженням екстенсивного характеру виробництва;
 • Г  кардинальними змінами в структурі партійного керівництва.

23. У чому виявилася демократизація  суспільно-політичного життя в період «відлиги»?

 • А  Була запроваджена демократична система виборів;
 • Б  припинилося  втручання  партійних  органів  у  діяльність  господарських і культурних установ;
 • В  запроваджувалися  «громадські  засади»  в  різних  галузях  господарської, культурної діяльності, відбувалося певне скорочення управлінського апарату, активізувалася діяльність рад, профспілок, комсомолу;
 • Г  це призвело до наростання кризових явищ у суспільстві.

24. Як вплинула освітня реформа 1959 р. на викладання української мови?

 • А  У російських школах УРСР припинялось викладання української мови;
 • Б  збільшилася кількість годин на викладання української мови;
 • В  було  зафіксоване  положення  про  факультативність  вивчення  української мови;
 • Г  в українських школах УРСР заборонялось викладання українською мовою.

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Рентабельність 1  шлях розвитку, пов’язаний з кількісним збільшенням випуску продукції за рахунок зростання витрат живої праці, сировини й матеріалів
Б  дефіцит 2  соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням об’єктивними законами історичного процесу з урахуванням бажань й довільних рішень осіб, які її здійснюють
В  екстенсивний розвиток економіки 3  прибутковість виробництва, його доходність
Г  волюнтаризм 4  нестача чогось
  5  процес зближення економік ряду країн, їх співпраця.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Червень 1956 р. 1  перша велика хвиля арештів інтеліґенції, працівників культури, журналістів України
Б  лютий 1960 р. 2  усунення з посади першого секретаря ЦК КПРС М. Хрущова
В  жовтень 1964 р. 3  в Україні став до ладу перший атомний реактор
Г  серпень 1965 р. 4  постанова ЦК КПРС «Про подолання культу особи та його наслідки»
  5  запуск першого штучного супутника Землі.

27. Співвіднесіть назви міст та провідні промислові підприємства, які в них знаходяться.

А  Дніпропетровськ 1  трансформаторний завод
Б  Запоріжжя 2  завод сільськогосподарських машин
В  Львів 3  спорудження заводів важких пресів та бурякозбиральних комбінатів
Г  Херсон 4  автобусний завод
  5  випуск суховантажних кораблів.

28. Установіть відповідність між назвами  творів чи  збірок  та прізвищами їхніх авторів.

А  Г. Тютюнник 1  «Украдене щастя»
Б  І. Дзюба 2  «Вир»
В  Ю. Мейтус 3  «Зачарована Десна»
Г  О. Довженко 4  «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
  5  «В  окопах Сталінграда».

29. Установіть відповідність між галузями промисловості та областями, де вони сконцентрувалися.

А  Нафтовидобувна 1  Запорізька
Б  гірничовидобувна 2  Івано-Франківська
В  автомобілебудівна 3  Луганська
Г  хімічна 4  Донецька
  5  Миколаїв.

30. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А  ЛітературА 1  Л. Грабовський
Б  музикА 2  М. Бажан
В  образотворче мистецтво 3  М. Зарудний
Г  театр 4  Т. Яблонська
  5  Ю. Іллєнко.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  реформування управління економікою — створення раднаргоспів;
 • Б  ухвалення на ХХІІ з’їзд КПРС нової програми КПРС — програми будівництва комунізму;
 • В  входження Криму до складу УРСР;
 • Г  створення Української робітничо-селянської спілки.

32. Розташуйте в логічній послідовності за пріоритетами галузі промисловості в УРСР у роки семирічки:

 • А  металургійна, вугільна промисловість;
 • Б  легка, харчова промисловість;
 • В  електротехнічна промисловість;
 • Г  літакобудівна, суднобудівна промисловість.

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи десталінізації:

 • А  припинення масових репресій, реабілітація незаконно засуджених;
 • Б  лібералізація політичного режиму;
 • В  рух «шістдесятників»;
 • Г  децентралізація управління економікою.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Поновленням (оновленням, спроможністю) у правах вважається винесення  виправдовуючого  вироку при перегляді  справи, постанова про припинення кримінальної справи через відсутність складу злочину або недоведення участі у скоєнні  злочину, А  також постанова про припинення справи про адміністративну відповідальність.

 1. Запишіть термін.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. З яким політичним діячем був пов’язаний цей процес?

35.  «Це був переддень — «лебедина пісня» Хрущова. Для нього не настала фізична смерть, але політична була близько,  і  її організував Брежнєв.

Він (М. Хрущов. — Авт.) багато в чому покладався на Україну, на її підтримку його діяльності… У всій політичній грі величезна роль відводилася Україні».

 1. Про події якого року йдеться в цьому уривку?
 2. З яким періодом історії України це пов’язано?
 3. Назвіть прізвища учасників змови.

36.  «З  1917 р.  працював  робітником  на  різних  підприємствах  Карлівки.

У 1921–1923 рр. — секретар Карлівського райкому комсомолу. У 1939–1940 і  1944–1946 рр.—заступник  міністра  харчової  промисловості УРСР. Одночасно  в  1944–1946 рр. —  головний  уповноважений  уряду УРСР з переселення українців  із Польщі до України. З 1946 р. — постійний  представник  Ради  міністрів  УРСР  при  уряді  СРСР.  У  1950–1953 рр. — перший секретар Харківського обкому Компартії України, з 1953 р. —  другий  секретар ЦК КПУ. У  1965–1977 рр. —  голова Президії Верховної Ради СРСР».

 1. Вкажіть прізвище партійного діяча.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких подій він був?

37. Група молодих літераторів, митців і вчених в Україні, які своїми творами й активною громадською діяльністю намагалися відроджувати національну  свідомість,  боролися  зА  збереження  української  мови  та культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в республіці.

 1. Запишіть умовну назву групи.
 2. З яким періодом в історії України це пов’язано?
 3. Назвіть прізвища відомих вам літераторів, митців, вчених, які брали активну участь у цьому русі.

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. У чому ви вбачаєте  головну відмінність десталінізації в Росії  та в Україні?

39. У  чому  суть  економічної  дискусії на початку  60-х  рр.? Якими  були  її наслідки?

40. Охарактеризуйте подвійність позиції України у вирішенні міжнародних конфліктів. Дайте цьому оцінку.

41. Охарактеризуйте процес лібералізації культурного життя в Україні.

Відповіді до теми 3  «Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б Г В А Б В Б В Г А Б Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В А Г В Б В Б А Б Б В В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 4 3 2 2 2 2 1 1
Б 4 3 1 4 4 1 4 4 2
В 1 2 4 1 1 4 1 2 4
Г 2 1 2 3 3 3 3 3 3

Завдання IV типу

34.  Реабілітація. 35. 1964 р. 36. М. Підгорний. 37. Шістдесятники.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

 • Facebook
 • Вконтакті