Стародавня історія України

Содержание
 1.  Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Стародавня історія України».
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 1 «Стародавня історія України»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

 Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 7 класу до теми «Стародавня історія України».

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Перехід  людини  від  привласнюючого  господарства (збиральництва й мисливства)  до  відтворюючого  (землеробства та скотарства)  вважають однією з головних ознак:

 • А ускладненого збиральництва;
 • Б  осілого способу життя;
 • В  неолітичної революції;
 • Г  скотарства.

2.  Форма господарства й побуту, заснована на скотарстві із сезонним переміщенням стад і населення — це:

 • А козівництво;
 • Б  колонізація;
 • В  протомісто;
 • Г  скотарство.

3.  Родова організація  суспільства,  в  якій  провідну  роль  відігравав  чоловік, — це:

 • А скотарство;
 • Б  патріархат;
 • В  матріархат;
 • Г  полювання.

4.  Заселення вільної території прибульцями з інших країн — це:

 • А осілий спосіб життя;
 • Б  колонізація;
 • В  переселення;
 • Г  скотарство.

5.  Грецькі колонії почали виникати на узбережжі Чорного та Азовського морів у:

 • А I ст. до н. е.;
 • Б  III ст. до н. е.;
 • В  V ст. до н. е.;
 • Г  VII ст. до н. е.

6.  Початок залізної доби припадає на:

 • А I тис. до н. е.;
 • Б  I тис. н. е.;
 • В  II тис. н. е.;
 • Г  II тис. до н. е.

7.  Початок доби неоліту припадає на:

 • А I тис. до н. е.;
 • Б  III тис. до н. е.;
 • В  VI тис. до н. е.;
 • Г  I тис. н. е.

8.  Антський племінний союз розпався в:

 • А V ст.;
 • Б  VI ст.;
 • В  VII ст.;
 • Г  VIII ст.

9.  Позначте західних сусідів східнослов’янських племен:

 • А булгари;
 • Б  хозари;
 • В  печеніги;
 • Г  валахи.

10. Територія якої культури позначена на карті?

 • А Трипільської;
 • Б  черняхівської;
 • В  чорноліської;
 • Г  зарубинецької.

Територія якої культури позначена на карті?

11. Яку територію опанували анти?

 • А Між Дунаєм і Доном;
 • Б  між Дунаєм і Дніпром;
 • В  між Сіверським Дінцем і Доном;
 • Г  між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

12. Яку територію опанували склавини?

 • А Між Дністром і Дунаєм;
 • Б  між Дніпром і Дунаєм;
 • В  між Сіверським Дінцем і Доном;
 • Г  між Дунаєм і Сіверським Дінцем.

13. Який тип людини вважають людиною розумною?

 • А Архантропа;
 • Б  пітекантропа;
 • В  кроманьйонця;
 • Г  неандертальця.

14. Які племена очолював Аттіла?

 • А Аварів;
 • Б  антів;
 • В  склавінів;
 • Г  гунів.

15. Перші писемні згадки про слов’ян містяться у творах:

 • А Геродота;
 • Б  Корнелія Таціта;
 • В  Арістотеля;
 • Г  Сократа.

16. Дослідників, які вивчають історію за речовими джерелами, називають:

 • А археологами;
 • Б  істориками;
 • В  геологами;
 • Г  літописцями.

17. Позначте факт, який стосується трипільської культури:

 • А бальзамування померлих;
 • Б  виготовлення глиняного посуду;
 • В  основу господарства складало скотарство;
 • Г  войовничі племена.

18. Позначте факт, який стосується перебування скіфів на території України:

 • А панування скіфів тривало понад тисячу років;
 • Б  їх підкорили племена кіммерійців;
 • В  панування в культурі «звіриного стилю»;
 • Г  вірили в існування єдиного бога.

19. Назвіть державу, столицею якої було місто Пантикапей:

 • А Велика Скіфія;
 • Б  Понтійське царство;
 • В  Боспорське царство;
 • Г  Волзька Болгарія.

20. Велике переселення народів — це пересування:

 • А у III ст. до н. е. сарматських племен на територію Скіфії;
 • Б  у I–IV ст. просування германських та слов’янських племен на територію Римської імперії;
 • В  у IV–VII ст. міграція германських і слов’янських племен на півночі та сході;
 • Г  у IV–VII ст. вторгнення германських, слов’яньких, сарматських та інших племен на територію Римської імперії.

21. У чому полягає значення в історії людства доби палеоліту?

 • А Відбулося становлення сучасного фізичного типу людини;
 • Б  виникають перші релігійні вірування;
 • В  змінився клімат;
 • Г  поява житла.

22.  Господарству слов’ян у III–IV ст. було притаманне:

 • А орне землеробство;
 • Б  кочовий спосіб життя;
 • В  бронзові знаряддя праці;
 • Г  зрошувальні канали.

23. Визначте головну причину грецької колонізації:

 • А пошуки нових земель;
 • Б  поганий клімат;
 • В  перенаселення Греції;
 • Г  прагнення пригод.

24. Найдавнішу людину називали людиною вмілою, тому що вона:

 • А займалася збиральництвом плодів і ягід;
 • Б  виготовляла найпростіші знаряддя праці;
 • В  полювала на диких тварин;
 • Г  користувалася вогнем.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття та їх визначення.

А Магія 1  поклоніння певному виду рослин чи тварин, які вважалися охоронцями роду;
Б  тотемізм 2  перехід від привласнюючого до відтворюючого господарства;
В  неолітична революція 3  злиття одного народу з іншим;
Г  асиміляція 4  обряди й дії, засновані на вірі у здатність людини впливати на інших людей, тварин, явища природи, богів та духів;
5  віра в те, що вся природа наділена душею.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А VII ст. до н. е. 1  трипільська культура;
Б  III–V ст. н. е. 2  поява скіфів на території сучасної України;
В  II ст. до н. е. — II ст. н. е. 3  черняхівська культура;
Г  IV–III тис. до н. е. 4  зарубінецька культура;
5  чорноліська культура.

27. Співвіднесіть назви грецьких колоній з місцем їхнього розташування.

А Ольвія 1  Бузький лиман;
Б  Пантикапей 2  територія сучасного м. Керчі;
В  Феодосія 3  поблизу сучасного Севастополя;
Г  Херсонес 4  сучасне узбережжя Криму;
5  поблизу сучасної Одеси.

28. Співвіднесіть імена діячів з фактами.

А Геродот 1  чоловік, який, за легендою, першим з’явився на землях скіфів;
Б  Тергітай 2  давньогрецький вчений, «батько історії»;
В  Аттіла 3  македонський цар;
Г  Філіпп II 4  вождь гунів.

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А Тіра, Ольвія, Херсонес 1  давньогрецький історик Геродот поділив їх на три групи;
Б  скіфські племена 2  володіли технікою виготовлення глиняного посуду;
В  трипільська культура 3  грецькі міста-колонії;
Г  сарматські племена 4  існування культу коня та приватної власності на худобу;
5  першими на території України почали використовувати залізо.

30. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

А Винайдення керамічного посуду 1  пошук нових земель, ринків збуту, вигідних партнерів для торгівлі;
Б  застосування залізних знарядь праці 2  прогрес у господарстві й суспільстві;
В  виникнення містдержав у Північному При  чорно  мор’ї 3  розвиток господарства, сусідство  з войовничими кочовиками, культурний поступ;
Г  об’єднання слов’ян у союзи  4  вживання вареної їжі, запаси продуктів харчування;
5  виникнення християнства.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте племена, які перебували на території України в хронологічній послідовності:

 • А кіммерійці;
 • Б  сармати;
 • В  скіфи;
 • Г  гуни.

32. Розташуйте періоди давньої історії людства в логічній послідовності:

 • А неоліт;
 • Б  палеоліт;
 • В  мезоліт;
 • Г  енеоліт.

33. Розташуйте зміни в історії людства в логічній послідовності, за ступенем значущості:

 • А уміння користуватись вогнем;
 • Б  виникнення збиральництва;
 • В  виникнення житла та посуду;
 • Г  виготовлення знарядь праці.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Період в історії первісного суспільства, що характеризується панівним становищем жінки у суспільстві.

 1. Назвіть цей термін.
 2. У який час це відбувалося?
 3. Чим це було зумовлено?

35. На узбережжі Чорного та Азовського морів з’явились греки-колоністи.

 1. В якому столітті це сталося?
 2. Якими були основні причини цього процесу?
 3. Коли грецькі міста-колонії припинили своє існування на території Північного Причорномор’я?

36. Візантійський імператор та історик, який описав життя слов’ян у IV ст.

 1. Назвіть його ім’я.
 2. В якій країні він жив?
 3. В якому столітті?

37.  «І відтоді, і дотепер жінки… живуть, як і за давніх часів, тобто на полювання їздять увесь час верхи і разом зі своїми чоловіками, і без них, і на війну ходять, і одягаються так, як чоловіки».

 1. Про яке з кочових племен йдеться в наведеному уривку з документа?
 2. На яких територіях сучасної України вони мешкали?
 3. В який історичний період?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  на запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. У чому полягає значення в історії людства доби палеоліту?

39. Під якими назвами згадуються слов’яни у творах античних  істориків? Поясніть їх.

40. Складіть план відповіді на питання «Господарство грецьких колоній».

41. Напишіть твір «Заняття та побут первісної людини».

Відповіді до теми 1 «Стародавня історія України»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В А Б Б Г А В В Г А Г А
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В Г Б А Б В В Г А А В Б

Завдання II–III типу

25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 4 2 1 2 3 4 1 3 3
Б 1 3 2 1 1 2 3 1 1
В 2 4 4 4 2 1 2 2 2
Г 3 1 3 3 4 3 4 4 4

Завдання IV типу

34.  Матріархат. 35. vII ст. до н. е. 36. Маврикій Стратег. 37. Сармати.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий