Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 10 класу до теми «Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)»

Содержание
 1. Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА  вильний.
 3. II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 5  «Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу
 10. Завдання IV типу

Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА    чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один прА  вильний.

1.  Як називався процес докорінної перебудови аграрного сектора,  ініційований більшовицьким керівництвом наприкінці 1920-х рр.?

 • А  Модернізація;
 • Б  колективізація;
 • В  кооперація;
 • Г  індустріалізація.

2.  Комплекс заходів, вжитих ВКП(б) у 1920–1930-х, що мав на меті модернізацію промисловості, було названо:

 • А  колективізація;
 • Б  експропріація;
 • В  індустріалізація;
 • Г  інкорпорація.

3.  Як називався державний лад, коли суспільство потрапляло в цілковиту політичну залежність від компартійно-радянської олігархії?

 • А  Авторитарний;
 • Б  тоталітарний;
 • В  демократичний;
 • Г  ліберальний.

4.  Гоніння та репресії проти діячів культури 30-х рр. отримали назву:

 • А  «справа № 30»;
 • Б  «великий терор митців»;
 • В  «знищення талантів»;
 • Г  «розстріляне відродження».

5.  Якого року відбувся перехід до форсованої індустріалізації?

 • А  1928 р.;
 • Б  1929 р.;
 • В  1930 р.;
 • Г  1932 р.

6.  Якого  року  булА  прийнятА  постановА  ЦК  ВКП(б)  про  заходи  щодо ліквідації  куркульських  господарств  у  районах  суцільної  колективізації?

 • А  Листопад 1929 р.;
 • Б  січень 1930 р.;
 • В  березень 1930 р.;
 • Г  жовтень 1931 р.

7.  Голодомор на України тривав протягом:

 • А  1929–1930 рр.;
 • Б  1930–1931 рр.;
 • В  1931–1933 рр.;
 • Г  1932–1933 рр.

8.  Затвердження нової Конституції УРСР на надзвичайному XIv Всеукраїнському з’їзді рад відбулося у(в):

 • А  січні 1934 р.;
 • Б  серпні 1935 р.;
 • В  січні 1937 р.;
 • Г  квітні 1938 р.

9.  Голод 30-х рр. охопив регіони найбільш інтенсивного сільського господарства:

 • А  Україну, Північний Кавказ, Кубань, Поволжя;
 • Б  Україну, Північний Кавказ, Поволжя, Північний Казахстан;
 • В  Україну,  Північний  Кавказ,  Кубань,  Поволжя,  Північний  Казахстан;
 • Г  Україну, Кубань, Поволжя, Північний Казахстан.

10. У якому місті у листопаді 1932 р. стала до ладу гідроелектростанція?

 • А  Дніпропетровськ;
 • Б  Запоріжжя;
 • В  Київ;
 • Г  Харків.

11. У 1928 р. була створена перша машинно-тракторна станція (МТС), яка розташовувалась на території округу:

 • А  Харківського;
 • Б  Одеського;
 • В  Запорізького;
 • Г  Київського.

12. У якому регіоні в 1930-х рр. була влаштована демонстрація з «червоними» і «чорними» прапорами?

 • А  Дніпропетровщині;
 • Б  Луганщині;
 • В  Харківщині;
 • Г  Київщині.

13. Вкажіть псевдонім відомого українського письменника М. Фітільова:

 • А  М. Яловий;
 • Б  М. Хвильовий;
 • В  М. Семенко;
 • Г  М. Рильський.

14. Хто очолював хлібозаготівельну комісію в Україні?

 • А  Л. Каганович;
 • Б  В. Молотов;
 • В  С. Косіор;
 • Г  Й. Сталін.

15. Позначте, кого  з  відомих політичних  діячів  було  засуджено  за  участь у діяльності Спілки визволення України:

 • А  Д. Багалія;
 • Б  М. Грушевського;
 • В  С. Єфремова;
 • Г  М. Яворського.

16. Хто із науковців створив нову галузь — нелінійну механіку?

 • А  М. Боголюбов;
 • Б  М. Кравчук;
 • В  Д. Багалій;
 • Г  М. Скрипник.

17. Як у народі називався закон, написаний власноруч Й. Сталіним у серпні 1932 р.?

 • А  «Закон про ліквідацію куркульських господарств у районах суцільної колективізації»;
 • Б  «Закон про п’ять колосків»;
 • В  «Закон про злісне саботування»;
 • Г  «Закон про ліквідацію куркульства як класу».

18. ПроблемА  модернізації  сільськогосподарського  виробництвА  розв’язувалась шляхом:

 • А  будівництва станцій технічного обслуговування в містах;
 • Б  ремонтування старої сільськогосподарської техніки на селі;
 • В  будівництва державних машинно-тракторних станцій;
 • Г  закупівлі нової сільськогосподарської техніки за кордоном.

19.  За Конституцією УРСР 1937 р., обрання єдиного кандидата від блоку «комуністів і безпартійних» формально здійснювалася за такою процедурою:

 • А  ставився хрестик біля прізвища кандидата в бюлетені;
 • Б  дописувалося прізвище кандидата в бюлетень;
 • В  підкреслювалося двома смужками прізвище кандидата в бюлетені;
 • Г  не робилося будь-яких позначок у бюлетені.

20. Якій шкільний предмет у 1934 р. підпадав під контроль згідно постановою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР?

 • А  Література;
 • Б  математика;
 • В  історія СРСР;
 • Г  фізика.

21. Форсовану індустріалізацію передбачалося забезпечити за рахунок:

 • А  запровадження політики «ножиці цін»;
 • Б  підвищення податків;
 • В  забезпечення коштами селян;
 • Г  залучення іноземних інвестицій.

22.  З якою метою здійснювалася суцільна колективізація?

 • А  Для забезпечення населення країни дешевими продуктами;
 • Б  як «допомога держави колгоспному будівництву»;
 • В  полегшити вилучення селянської продукції державою;
 • Г  піднести матеріально-технічну базу сільського господарства.

23. Якими були причини голодомору?

 • А  Природне стихійне лихо;
 • Б  надмірне вилучення хліба державою;
 • В  прискорена суцільна колективізація;
 • Г  продаж великої кількості зерна за кордон.

24.  З якою метою була здійснення партійна чистка?

 • А  Послабити ролі партії в державному житті;
 • Б  зміцнити роль партії;
 • В  зміцнити позиції Й. Сталіна;
 • Г  поширити критичні настрої у ВКП(б).

II.  Завдання цієї форми  складаються  зі  спільного  вступного  запитання та  чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Реквізиція 1  примусове відчуження майна, яке здійснюється державною владою
Б  репресії 2  примусове вилучення державного майна громадян
В  експропріація 3  привласнення продуктів чужої праці
Г  експлуатація 4  каральні заходи, вжиті державними органами
5  нічим не обмежена влада особи, групи, класу.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  Травень  1929 р. 1  постанова ВУЦВК про перенесення столиці з Харкова в Київ
Б  липень 1930 р. 2  ХІ Всеукраїнський з’їзд рад і затвердження плану першої п’ятирічки
В  січень 1934  р. 3  постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У про обов’язкове вивчення російської мови в школах України з неросійською мовою викладання
Г  квітень 1938 р. 4  постанова ЦК ВКП(б) про загальне обов’язкове навчання
5  «Шахтинська справа».

27. Установіть відповідність між державами та містами України, що перебували в їхньому складі протягом 1920–1930 рр.

А  Російська СФРР 1  Чернівці
Б  Польща 2  Ужгород
В  Чехо-СловаччинА 3  Львів
Г  Румунія 4  Кримська АСРР
5  Вінниця.

28. Співвіднесіть імена та факти.

А  О. Стаханов 1  голова Раднаркома УРСР
Б  П. Любченко 2  вибійник шахти «Центральна-Ірміне»
В  М. Борецький 3  командуючий Київським військовим округом
Г  І. Дубовий 4  митрополит УАПЦ.

29. Установіть відповідність між заходами та їх змістом.

А  «Ножиці цін» 1  примушення селян здавати хліб за не вигідними для них цінами під загрозою покарання аж до конфіскації майна
Б  «надзвичайні заходи проти куркуля» 2  встановлення завищених цін на промислові товари і відповідно заниження — на сільськогосподарську продукцію
В  «куркульський саботаж» 3  маневр сталінського керівництва, коли був дозволений вихід із колгоспів з метою заспокоєння селян
Г  «запаморочення від успіхів» 4  конфіскація усіх запасів продовольства
5  масові каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

30. Установіть відповідність між прізвищами учених  тА  їх дослідженнями у галузях наук.

А  Ю. Кондратюк 1  генетика й селекція рослин і тварин
Б  М. Вавилов 2  математика
В  М. Гамалія 3  космонавтика
Г  М. Крилов 4  епідеміологія
5  історія.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  ліквідація Української автокефальної православної церкви;
 • Б  арешт українських кобзарів і лірників і розправа над ними;
 • В  «шахтинська справа»;
 • Г  прийнятий  закон про  охорону  соціалістичної  власності,  який  сучасники назвали «законом про п’ять колосків».

32. Розташуйте в логічній послідовності етапи колективізації:

 • А  хвиля селянських виступів та повстань;
 • Б  рішення політбюро ЦК ВКП(б) про примусове вилучення в селянства зернових надлишків та необхідність форсованої колективізації;
 • В  директивний лист ЦК ВКП(б) «Про колективізацію»;
 • Г  створення першої машинно-тракторної станції (МТС) в Україні.

33. Розташуйте в логічній послідовності хвилі масових репресій в Україні:

 • А  прийняття закону про покарання членів сімей «ворогів народу»;
 • Б  чистка партійної верхівки, репресії проти членів КП(б)У (Є. Квірінг, П. Постишев);
 • В  «шахтинська справа», процес над Спілкою визволення України;
 • Г  боротьба з українським націоналізмом, справи «Блоку українських терористичних груп».

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  «…Соціально-господарське явище, що виявляється у позбавленні мінімуму необхідних продуктів харчування і призводить до зміни демографічної та соціальної структури населення регіонів, а інколи й країн».

 1. Напишіть назву терміна.
 2. Назвіть хронологічні межі, коли це відбувалося.
 3. З якими території України це було пов’язано?

35.  «…Незважаючи на рішення Політбюро ЦК ВКП(б)  від  29 грудня про оголошення січня місяця бойовим ударним місяцем закінчення хлібозаготівель…, становище… на Україні залишається надзвичайно тривожним.  Подальше  падіння  заготівель  першої  п’ятиденки  січня  (2 млн 800 тис. пудів проти 3 млн 500 тис. пудів останньої п’ятиденки грудня) вказує, що районні організації, місцеві робітники не уявили собі, а часто не хотять зрозуміти всієї важливості й потреби закінчення заготівель саме в січні».

 1. Про яку подію йдеться в цьому документі?
 2. Вкажіть роки, коли відбувалася ця подія.
 3. Назвіть  прізвище  діяча,  який  був  призначений  партійним  керівництвом для виконання цієї місії.

36.  «…З  1919–1920 рр.  він  очолював  другорядні  наркомати  державного контролю  і  робітничо-селянської  інспекції  в  урядах  Х.  Раковського, 1921 р. працював наркомом внутрішніх справ, 1922–1927 рр.– наркомом юстиції і генеральним прокурором (з 1925 р.) 1927–1933 рр. керував роботою наркома комісаріату освіти, якому підлягали, разом з навчальними  закладами,  Академія  наук  і  майже  всі  культурні  установи.

Активно  сприяв  проведенню  українізації  середньої  тА  вищої школи, підготовці національних кадрів учителів  і викладачів, надавав широку підтримку становленню газетно-журнальної та книговидавничої справи українською мовою, організував масштабну допомогу в українізації освіти у місцях компактного проживання українців».

 1. Вкажіть прізвище українського політичного діяча.
 2. З якими періодом в історії України пов’язана його діяльність?
 3. Назвіть, учасником яких ще подій він був.

37. Організація, яка на початку 1920-х р. здійснювала накази генсека щодо репресії «шкідницької» організації, а згодом проти тих, хто протистояв надвисоким темпам виробництва.

 1. Запишіть назву організації (абревіатуру).
 2. За наказом кого була створена ця організація?
 3. Якого року виникла ця організація?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Охарактеризуйте джерела та методи індустріалізації. Чи були виправданими надвисокі темпи індустріалізації?

39. У чому полягали причини форсованих темпів колективізації сільського господарства і як вона здійснювалася?

40.  Голодомор в Україні — це геноцид проти українського народу чи природні катаклізми неврожаю 1932 р.? Обґрунтуйте свою думку.

41. Чим можна пояснити, що радянська репресивна система знищила або вилучила із громадського життя представників української інтеліґенції незалежно від партійної приналежності, навіть тих, хто сформувався за радянських умов?

Відповіді до теми 5  «Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б В Б Г Б Б Г В В Б Б Б
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Б Б В А Б В Г В А В Б В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 2 4 2 2 3 2 3 2
Б 4 4 3 1 1 1 4 1 4
В 3 1 2 4 4 4 1 4 1
Г 1 3 1 3 3 2 3 2 3

Завдання IV типу

34.  Голодомор. 35. 1932 р. 36. М. Скрипник. 37. ДПУ (Державне політичне управління).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий