Предмет та метод економічної науки

Предмет та метод економічної науки

Предмет та метод економічної наукиЕкономічна наука складається з цілого ряду самостійних наукових дисциплін — макроекономіки, мікроекономіки, політичної економіки, маркетингу, менеджменту, страхової  справи,  теорії фінансів та грошей тощо. Методологічним підґрунтям усіх економічних наук є економічна теорія.

Економічна  теорія  —  наука про використання людиною обмежених  виробничих  ресурсів  для   виготовлення  різноманітних  товарів та послуг і подальшого їх розподілу  між  людьми  та  різними групами суспільства з метою споживання.

Предмет  економічної науки — вивчення  засобів,  за  допомогою яких  можливе  досягнення  конкретних  економічних  цілей  як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Значення економічної науки

Для суспільства

 • Розробка принципів, що стають основою економічної політики
 • Сприяння економічній поінформованості населення і, отже, демократизації суспільства
 • Прогнозування розвитку подій у суспільстві

  Для людини

 • Сприяння раціональній поведінці у сфері споживання, доцільному використанню  індивідуальних заощаджень
 • Формування вмінь орієнтуватися у сфері бізнесу
 • Сприяння прийняттю правильних рішень при виборі сфери діяльності

Основні функції економічної теорії

 • Пізнавальна. Вивчення процесів економічного життя суспільства, пояснення закономірності розвитку
 • Практична. Застосування економічних знань під час вирішення  побутових і виробничих  проблем
 • Психологічна. Підготовленість до змін в економічному житті суспільства

Рівні дослідження економічної науки

Макроекономіка — наука, яка вивчає  економіку країни в цілому

 • Обсяги національного виробництва
 • Проблеми зайнятості та безробіття
 • Рівень цін та інфляцію
 • Роль держави в економічному житті  суспільства та ін.

Мікроекономіка — це наука, яка досліджує відособлені економічні одиниці

 • Виробництво і ціни конкретного товару
 • Попит та пропозицію
 • Доходи та витрати окремих фірм і домашніх господарств
 • Конкуренцію та ін.

Становлення економічної науки

Основні напрямки

Засновники

Зміст

Мерка­тилізм

А. Монкретьєн, А. Серра, Й. І. Бехер, Т. Манн, 0. Ордина- щокін

Стверджували, що багатство кожного торговця і країни в цілому виміряється кількістю золота та срібла; що країна повинна якнайбільше товарів продавати за кордон і якнайменше їх там купувати

Школа фізіократів

Ф. Кєне, А. Робер, Ж. Тюрго, П. Буагільбер

Вважали джерелом багатства виробництво, насамперед сільськогосподарське. Промисловість називали «мар­ною сферою»

Класичний

А. Сміт, Д. Рікардо, Ж. Б. Сей, Дж. Стюарт Мілль, С. Сісмонді

В основу теорії покладене поняття національної еконо­міки як саморегульованої системи

Неокласичний

Г. Госен, К. Менгер,

 1. Маршалл, Л. Вальрас,
 2. Парето, Дж. Кейнс
Продовжили традиції та ідеї класичної школи; запро­понували теорію ринкового господарства, основ мікро- економіки

Марксизм

К. Маркс, Ф. Енгельс

Вважали конкурентну ринкову економіку нестабіль­ною і пророкували занепад капіталізму

Історичний

В. Рошер, В. Гільде- брант, К. Кніс

Вважали, що господарське життя країни регулюєть­ся не механізмами ринку, а історично сформованими соціальними структурами з вирішальною роллю держави

«…Економічна наука не дає го­тових рекомендацій, які безпосе­редньо використовуються в госпо­дарській політиці. Вона, скоріше, постає як метод, аніж як учення, як інтелектуальний інструмент, тех­ніка мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею, робити правильні висновки…»

Дж. Кейнс

Внесок українських учених у розвиток основ економічної науки

 • М.А. Балудянський — послідовник А. Сміта; автор праці “Економічна система”, в якій обгрунтував принципи побудови національної економіки на основі вільних ринкових відносин
 • М.І. Туган-Барановський  —   дослідник  теорії  ринку  та  економічних криз, розробив концепцію економічної кон’юнктури.
 • Є.Є. Слуцький — першим запропонував використовувати математичні методи в економічній науці.

.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

 • Facebook
 • Вконтакті