Правила переносу слів із рядка в рядок

Слова  з  рядка  в  рядок  можна  переносити  за  складами:  фа-рин-гіт,  но-віт-ній,  га-лузь,  бу-ття  (бут-тя),  ший-ка,  паль-ці, фар-ма-цевт, сту-дент-ство (сту-дентст-во), хар-ків-ський (хар-ківсь-кий).

При цьому не можна розривати:

 •  буквосполучення  дж,  дз,  якщо  вони  позначають  один  звук: ку-ку-ру-дза, хо-джу  (але під-звітний, під-живити);
 •  апостроф, м’який знак від попередньої літери: спіль-ний, низько, В’яче-слав, Лук’-янчук, кон’юнкти-віт  (кон’-юнктивіт);
 •  односкладові слова:  бал, вісь, яр, вольт;
 •  буквосполучення  йо,  ьо:  осьо-вий,  міль-йон,  лось-йон,  бульйон;
 •  основи складних слів: гори-цвіт, багато-значний, трьох-осьовий;
 •  односкладові префікси перед наступним приголосним кореня: най-кращий, під-шкірний;
 •  літеру й  і попередній  голосний: лій-ка,  стій-кий, Марій-ка;
 •  ініціальні  й  комбіновані  абревіатури:  МАН,  АЕС,  НФаУ,   ЛАЗ-105;
 •  прізвища  й  ініціали  чи  скорочення,  які  до  них  належать: Б. С. Драч, доц. Ткач;
 •  скорочення на позначення мір  і цифрове значення величини: 15 \%, 2004 р., 5 мл, 8 шт.;
 •  порядкові  числівники  і  граматичне  закінчення  при  їх  цифрово-буквеному позначенні: 3-й, 4-го;
 •  графічні скорочення:  і т. д., ф-т, т-во.

Орфографічні  норми  сучасної  української  літературної  мови  закріплені  у  такому  виданні: Український  правопис.— Вид.  5-те,  випр. і доп.— К., 2008.

Порушення орфографічних норм

Порушення  орфографічних  норм —  це  недотримання  зазначених правил у мовленні.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий