Повторення вивченого у 5–10 класах

У даній статті пропонується 4 варіанти тестів (з відповідями) з української мови  для учнів 11 класу на тему «Повторення вивченого у 5–10 класах«

Варіант 1

 1. Звертання — це…
  • А  Слово чи  група слів, що називають того, до кого звернена мова. ✔
  • Б  Мовна  одиниця, що  називає  того,  до  кого  звернена  мова.
  • В  Це словосполучення, яке виражає думку про того, до кого звернена мова.
  • Г  Слово  чи  група  слів, що  характеризує  того,  до  кого  звернена мова;
 2. Знайдіть словосполучення.
  • А  Веселий  грайливий  гай. ✔
  • Б  Я тобі казав.
  • В  Ні в сих ні в тих.
  • Г  Сонце встало.
 3. Який словник фіксує особливості правильної літературної вимови?
  • А  Фразеологічний.
  • Б  Тлумачний.
  • В  Етимологічний.
  • Г  Орфоепічний. ✔
 4. Що є морфемою, яка стоїть після кореня і утворює нові слова?
  • А  Префікс.
  • Б  Суфікс. ✔
  • В  Основа.
  • Г  Постфікс.
 5. Укажіть порядкові числівники.
  • А  Третій, п’ятий, сорок.
  • Б  Десять, п’ять, тринадцять.
  • В  Восьмий, двадцять другий, сотий. ✔
  • Г  Десять, сто, тисяча.
 6. Займенники хто, що, який, котрий належать до…
  • А  Особових.
  • Б  Вказівних.
  • В  Питальних.
  • Г  Відносних. ✔
 7. Стилістика — це…
  • А  Наука про стилі мови. ✔
  • Б  Наука про способи мови.
  • В  Наука про типи мови.
  • Г  Наука про  засоби мови.
 8. Знайдіть правильно написані слова.
  • А  Баготир,  земля, мова.
  • Б  Сонце, льох, на-гора. ✔
  • В  Величь, воля, сила.
  • Г  Місяць,  зорі, кинжал.
 9. У якому рядку є слова, написані неправильно?
  • А  Обіграти, страшенний,  затишшя.
  • Б  Рілля, чисельний, юннати.
  • В  Обіграти, повіню, піддашшя. ✔
  • Г  Збіжжя, старанний, мотуззя.
 10. У структурі складного речення між предиктивними одиницями, насиченими розділовими знаками, ставиться…
  • А  Кома.
  • Б  Двокрапка.
  • В  Крапка з комою. ✔
  • Г  Лапки.
 11. У якому слові допущено помилку?
  • А  Новітня.
  • Б  Боротьба.
  • В  Ніхто.
  • Г  Вохкий. ✔
 12. Знаком «//» позначається…
  • А  Напівголосний — напівприголосний.
  • Б  Пауза.
  • В  Призвуки.
  • Г  Довга пауза. ✔

Варіант 2

 1. У якому рядку допущено помилку в правописі присвійних прикметників?
  • А  Костін, невістчин, Лесин, Лукашів.✔
  • Б  Василева, Ольжин, соловейків, Жалин.
  • В  Маланчин, Сергіїв, Настин, батьків.
  • Г  Марїїн, небожин, Надіїн, материн.
 2. У якому рядку всі іменники правильно поєднано з прикметниками?
  • А  Глибоководна Тиса, широкий степ, відведений пар.✔
  • Б  Велика АТС, внутрішня біль, визначальна роль.
  • В  Вперте поні, улюблене шиття, цікаве  інтерв’ю.
  • Г  Зелений ківі, лікувальний санаторій, маленьке ягня.
 3. У якому рядку неправильно вжито  іменники в кличному відмінку?
  • А  Колего Ігорю Євгеновиче, Анастасіє, Сергіє.✔
  • Б  Сестро Надіє, Ольго  Іванівно, батьку, добродію.
  • В  Синку, Даріє Семенівно, радосте, капітане Сороко.
  • Г  Пане Багалію, ректоре, Києве, перемого, доле.
 4. У якому рядку неправильно вжито кількісні числівники в родовому відмінку?
  • А  Двохсот сорока восьми.
  • Б  Тисячі вісімсот п’яти.✔
  • В  Трьохсот шістдесяти дев’яти.
  • Г  Семисот п’ятдесяти семи.
 5. У якому рядку іменники неправильно поєднано з числівниками?
  • А  Два  тижні, чотирма країнами,  з  одинадцятьма учасниками.
  • Б  Одна  друга метра,  один  з  половиною  рік,  двадцять  перше лютого.
  • В  П’ять  рідних  братів, трьома  комп’ютерма, три тижня.✔
  • Г  П’ятеро орлів, вісім десятих відсотка, двоє дітей.
 6. Яким способом утворено слово переддень?
  • А  Складання основ.
  • Б  Префіксально-суфіксальний.
  • В  Префіксальний.✔
  • Г  Безафіксний.
 7. У якому рядку є неправильно записані слова з частками?
  • А  Не до речі, хіба що, немовби-то, не ллється.✔
  • Б  Абихто, хтозна-де, скільки-то, таки встиг.
  • В  Будь-хто, нічий, аніскільки, ні риба ні м’ясо.
  • Г  Казна-скільки, неабихто, хтозна-який, дедалі.
 8. У якому рядку неправильно утворені ступені порівняння прикметників?
  • А  Надійніший, найближчий, щонайсильніший.
  • Б  Якнайкращий, дужча, найбільш прогресивний.
  • В  Більш активний, найбільш дотепний, потужніший.
  • Г  Менш кваліфікований, самий веселіший, більш вищий.✔
 9. У якому рядку в усіх словах неправильно записані закінчення іменників родового відмінка однини?
  • А  Гвинта, азоту, кодексу, університету.
  • Б  Процеса, астероїду, способа, обліка.✔
  • В  Професора, барвінку,  граніту,  горизонту.
  • Г  Квітня, кедру, кілометра, антициклона.
 10. Скільки літер в українському алфавіті?
  • А  Тридцять дві.
  • Б  Тридцять три.✔
  • В  Тридцять.
  • Г  Тридцять одна.
 11. У якому рядку букви я, ю, є, ї  в усіх словах позначають два звуки?
  • А  Соя, воювати, заява, ясен.✔
  • Б  Життя,  з’явитися, підв’язати, юнак.
  • В  Насіння, волосся, в’юн, ательє.
  • Г  Ряд,  їхати, манікюр, платня.
 12. У якому рядку не всі прислівники слід писати через дефіс?
  • А  По-друге, вряди-годи, кінець-кінцем, де-коли.✔
  • Б  Десь-не-десь, коли-не-коли, на-гора, ось-ось.
  • В  Будь-що-будь, будь-коли, сяк-так, якось-то.
  • Г  Видимо-невидимо, як-не-як, по-латині, по-їхньому.

Варіант 3

 1. Укажіть сонорні приголосні.
  • А В, р-р’, л-л’, н-н’, й, м.✔
  • Б Б, д-д’, з-з’, дз-дз’, ж, дж, г, ґ.
  • В П, т-т’, с-с’, ц-ц’, ш, ч, к, х, ф.
  • Г В, р-р’, л-л’, г, ґ, н-н’, й, м.
 2. Зазначте рядок, у якому правильно записані слова фонетичною транскрипцією.
  • А [м’йата]; [п’йат’]; [дзвенит’].
  • Б [йаблуко]; [роск’іш]; [п’ідземел’а].
  • В [в’йун]; [л’ец’а]; [гор’іх].
  • Г [завйаз’]; [п’ірйа]; [c’в’іт].✔
 3. Скільки звуків у слові зіставлення?
  • А Десять.✔
  • Б Одинадцять.
  • В Дванадцять.
  • Г Дев’ять.
 4. Укажіть орфографічно правильно записані слова.
  • А Медальон, брошура, журі, парфумерія, ні у кого.
  • Б Спідлоба, з-над, прийшов-таки, уві сні, декому.✔
  • В До побачення, нажаль, додому, спросоння, ніщо.
  • Г Рік-у-рік, де-не-де, таки прийшов, придорожній.
 5. Укажіть число іменника окуляри.
  • А Однина.
  • Б Множина.
  • В Тільки однина.
  • Г Тільки множина.✔
 6. До якої відміни належить іменник небо?
  • А Першої.
  • Б Другої.✔
  • В Третьої.
  • Г Четвертої.
 7. Укажіть рядок, у якому всі прикметники якісні.
  • А Білий, дерев’яний, тітчин.
  • Б Добросовісний, шкіряний, лагідний.
  • В Сміливий, розумний, чудовий.✔
  • Г Ніжний, мамин, паперовий.
 8. У якому рядку всі займенники означальні?
  • А Весь, сам, всякий.✔
  • Б Мій, твій, наш.
  • В Який, чий, котрий.
  • Г Котрий, жодний, інший.
 9. Укажіть правильну форму числа сімдесят в орудному відмінку.
  • А Сімдесятою.
  • Б Сімдесятьма.
  • В Сімдесятьома.✔
  • Г Семдесятьма.
 10. Дієслово не судилося є…
  • А Особовим.
  • Б Неозначено-особовим.
  • В Інфінітивом.
  • Г Безособовим.✔
 11. Який розряд за значенням має прислівник заново у реченні Прожити життя заново?
  • А Способу дії.✔
  • Б Міри і ступеня.
  • В Мети.
  • Г Причини.
 12. Поєднайте слова з їхніми способами творення. 1)Молодь. 2)Військовий. 3)Приморський. 4)Чорнослив.
  • А Префіксально-суфіксальний.
  • Б Злиття.
  • В Перехід.
  • Г Безафіксний.

Відповідь: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б.

Варіант 4

 1. Якому стилю притаманна суспільно-політична лексика?
  • А  Науковому.
  • Б  Публіцистичному.✔
  • В  Офіційно-діловому.
  • Г  Художньому.
 2. Укажіть основні з перерахованих ознак тексту.
  • А  Осмислене сполучення слів.
  • Б  Смислове  й  граматичне  об’єднання  двох  і  більше  повнозначних слів.
  • В  Наявність теми й основної думки.✔
  • Г  Структурна  і  змістова  завершеність.
 3. Що вивчає фонетика?
  • А  Будову слова.
  • Б  Значення слова.
  • В  Частини мови.
  • Г  Звукову будову мови.
 4. Як пишеться пів- з іменниками, що означають загальні та власні назви?
  • А  Разом з іменниками, що означають загальні назви, і через дефіс —  із власними.✔
  • Б  Тільки разом.
  • В  Тільки через дефіс.
  • Г  Окремо  з  іменниками, що означають власні назви,  і через дефіс  із  загальними.
 5. Як перевірити правопис приголосних, що уподібнюються і при вимові чуються нечітко?
  • А  Дібрати спільнокореневе слово.
  • Б  Змінити  слово  так, щоб  ненаголошений  у  слабкій  позиції став у сильну позицію.
  • В  Дібрати до відповідних слів синоніми, які теж мають уподібнення.
  • Г  Змінити  слово так, щоб  після  уподібненого  приголосного був  голосний.✔
 6. Яку стилістичну функцію виконують суфікси  -есеньк-,  -еньк-, -ісіньк-?
  • А  Допомагають сприйманню твору в цілому.
  • Б  Яскравіше  змальовують місце або час дії.
  • В  Підкреслюють  значимість висловлювання.
  • Г  Надають прикметникам відтінку здрібнілості або пестливості.✔
 7. Які приголосні ніколи не вживаються з апострофом?
  • А  Б, п.
  • Б  В, ф.
  • В  Л, н.
  • Г  М, р.
 8. Яке з імен по батькові, утворених від імені Анатолій, є правильним?
  • А  Анатольєвич.
  • Б  Анатольович.
  • В  Анатолійович.✔
  • Г  Анатолієвич.
 9. Які з наведених пар слів є синонімами?
  • А  Ключ — ключ.
  • Б  Добрий —  злий.
  • В  Ніжний — пестливий.✔
  • Г  Багатир — богатир.
 10. Якому стилю мовлення не притаманні фразеологізми?
  • А  Офіційно-діловому.✔
  • Б  Публіцистичному.
  • В  Художньому.
  • Г  Розмовному.
 11. Як називається стійке нерозкладне загальновживане словосполучення, що сприймається як одне слово?
  • А  Архаїзм.
  • Б  Діалектизм.
  • В  Неологізм.
  • Г  Фразеологізм.✔
 12. Чи змінюються при відмінюванні чоловічі та жіночі прізвища,що закінчуються на -ко?
  • А  Чоловічі  змінюються,  а жіночі  залишаються  незмінними.✔
  • Б  Змінюються  і чоловічі,  і жіночі.
  • В  Жіночі  змінюються,  а чоловічі  залишаються незмінними.
  • Г  Не  змінюються ні чоловічі, ні жіночі.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий