Положення про творчу групу

1. Загальні положення

1.1.   Творчу групу створюють для апробації нових технологій на­вчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і для розроб­ки методичних рекомендацій педагогам після апробацій нововведень.

1.2.  У склад групи входять на добровільних засадах учителі, зацікав­лені в апробації певних нововведень упродовж року чи кількох років.

2. Завдання творчої групи

2.1.   Вивчення нової технології, інновацій, організація експеримен­тальних класів.

2.2.   Розробка програми експерименту і її реалізація.

2.3.   Формулювання висновків експерименту, узагальнення резуль­татів і розробка рекомендацій педагогам.

3. Організація роботи

3.1.  Творчою групою керує вчитель, найбільш компетентний і під­готовлений до дослідної роботи.

3.2.   Творча група розробляє програму (план) дослідження на весь період експерименту й захищає її на засіданнях методичної ради школи.

3.3.   Засідання творчої групи проводять не рідше ніж раз на се­местр.

4. Документація і звітність

4.1.   План роботи фіксують у спеціальному журналі.

4.2.   Питання, що обговорюють, дослідження фіксують у вигляді аналітичних таблиць, діаграм, висновків і узагальнень, а також реко­мендацій педагогам навчального закладу.

4.3. Аналіз діяльності творчої групи надають до науково-методич­ної ради навчального закладу наприкінці навчального року або після завершення експерименту.

5. Обов’язки, права й відповідальність творчої групи

5.1.   Обов’язки творчої групи:

 • вивчення інновацій і їх апробація в експериментальних класах упродовж навчального року або кількох років;
 • розробка критеріїв результативності експериментальної діяль­ності;
 • складання аналітичних матеріалів, оформлення рекомендацій і підготовка спеціальних бюлетенів за результатами експерименту;
 • ознайомлення педагогів і батьків учнів із перебігом і результата­ми своєї роботи.

5.2.   Творча група має право:

 • уносити корективи в програму експерименту з урахуванням умов роботи й отриманих проміжних результатів;
 • доповнювати й уточнювати критерії оцінювання експеримен­тальної роботи;
 • вимагати від адміністрації навчального закладу забезпечення на­уково-методичних, фінансових, матеріальних та інших умов для ефек­тивної роботи творчої групи;
 • давати рекомендації батькам щодо організації домашньої діяль­ності учнів експериментальних класів.

5.3.   Творча група відповідає за:

 • розробку програми досліджень і її своєчасну корекцію;
 • своєчасну інформацію про результати досліджень, перебіг екс­перименту, зміни в програмах;
 • своєчасну інформацію батьків учнів про перебіг експерименту.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий