Положення про школу професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя

1. Загальні положення

1.1.   Положення регламентує діяльність структурного підрозділу, що створюється при науково-методичній раді навчального закладу за наявності в установі молодих фахівців, що не мають стажу педагогіч­ної роботи, а також педагогів зі стажем роботи до 3 років.

1.2.    Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя діє відповідно до Закону України «Про освіту», статуту на­вчального закладу, рішення науково-методичної ради, наказів дирек­тора навчального закладу й цього положення.

2. Мета, завдання й види діяльності

2.1.   Метою створення Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя є адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення.

2.2.   Основні завдання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя:

 • забезпечення розвитку навчального закладу, формування педаго­гічної системи, професійного стилю навчального закладу;
 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих учителів сучасних освітніх техно­логій;
 • установлення відносин співробітництва та взаємодії між моло­дими фахівцями й досвідченими педагогами;
 • організація й проведення Науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих учителів;
 • реалізація планів і програм співробітництва на рівні «навчаль­ний заклад — ВНЗ».

2.3.    Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя взаємодіє з відповідними структурами як навчального закла­ду, так і за його межами.

2.4.    Основні види діяльності Школи професійної адаптації моло­дого та малодосвідченого вчителя:

 • формування індивідуального професійного стилю педагога че­рез упровадження прогресивних освітніх технологій;
 • надання допомоги молодим учителям в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих учителів на­вчального закладу району, міста;
 • проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчаль­но-методичних занять для молодих спеціалістів;
 • участь молодих педагогів у роботі школи кураторів;
 • залучення молодих учителів до підготовки й організації педрад, семінарів і конференцій із проблем освіти;
 • відстеження результатів роботи молодого вчителя;
 • діагностика успішності роботи молодого вчителя;
 • розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази кафедр відповідно до напряму діяльності молодого фахівця (електрон­ні підручники, наочні посібники та ін.);
 • організація роботи з розробки молодими фахівцями електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в навчальному про­цесі;
 • видання методичної літератури з питань освіти;
 • формування мережі вільного інформаційного обміну в галузі освіти, зокрема за рахунок упровадження форм дистанційної освіти.

3. Склад Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя й організація роботи

3.1. До складу Школи професійної адаптації молодого та мало­досвідченого вчителя входять молоді та малодосвідчені педагоги, їхні наставники й учителі, які готові передавати накопичений досвід, пси­холог навчального закладу, за необхідності — професори, доценти, кандидати наук, методисти.

Положення про школу професійної адаптації…

3.2.    Керівництво Школою професійної адаптації молодого та ма- лодосвідченого вчителя та її перспективний розвиток здійснює до­свідчений педагог, що обирається науково-методичною радою з числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, які мають вищу ква­ліфікаційну категорію. Керівник Школи професійної адаптації моло­дого та малодосвідченого вчителя є членом науково-методичної ради й підзвітний їй.

3.3.    Керівник Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя організовує та керує всіма видами діяльності Шко­ли й несе відповідальність за результати її роботи.

3.4.   Детальні вимоги до кваліфікації, повноваження й відповідаль­ність керівника Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя уточнюють посадовою інструкцією.

3.5.    Питання про прийняття працівника до Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя має бути погоджено на засіданні науково-методичної ради.

3.6.   Діяльність Школи професійної адаптації молодих та малодос- відчених вчителів здійснюється:

 • у вигляді щомісячних занять, на яких обговорюють теоретичні та практичні питання;
 • у вигляді шефської роботи «наставник — молодий учитель»;
 • у вигляді шефства над молодим та малодосвідченим учителем предметної кафедри.

3.7.     Форми діяльності Школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів: лекції, семінари, взаємовідвідування за­нять, творчі звіти вчителів, декада ініціативи й творчості молодих учителів, методичні виставки.

3.8.    Планові засідання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя проводять раз на місяць з обов’язковою присутністю всіх молодих фахівців і наставників (далі — слухачів).

3.9.    План роботи Школи професійної адаптації молодого та мало­досвідченого вчителя розробляє її керівник за участю завідувачів ка­федр, затверджують на засіданні науково-методичної ради.

3.10.    Документація школи професійної адаптації молодого та ма­лодосвідченого вчителя:

 • план роботи Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя;
 • протоколи засідань;
 • банк даних про молодих та малодосвідчених учителів;
 • звіти про самоосвіту молодих та малодосвідчених учителів.

4. Права та обов’язки слухачів Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя

4.1.    З метою виконання функцій, закріплених цим положенням, Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя має такі права та обов’язки:

 • подає заступнику директора з навчально-виховної роботі в уста­новленому порядку документацію на архівне збереження;
 • подає науково-методичній раді витяги з протоколів засідань;
 • створює банк даних про молодих учителів та їхні звіти із само­освіти;
 • у встановлений термін отримує інформацію, необхідну для пла­нування й організації роботи школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя на навчальний рік.

4.2.   Слухачі школи професійної адаптації молодого та малодосвід­ченого вчителя мають право:

 • уносити пропозиції з удосконалення діяльності школи професій­ної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя;
 • брати участь у складанні плану роботи школи професійної адап­тації молодого та малодосвідченого вчителя на наступний навчальний рік;
 • брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
 • одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в заступників директора й керівників усіх структурних підрозділів; ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
 • бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди й за погодженням з керівником Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя);
 • звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати від­повіді на свої запитання;
 • обрати методичну тему для самоосвітньої роботи й форми звіт­ності щодо неї;
 • уносити пропозиції керівництву навчального закладу в письмо­вому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, предметних кафедр з питань удосконалення роботи Школи про­фесійної адаптації молодого й малодосвідченого вчителя.

4.3. Слухачі Школи професійної адаптації молодого та малодосвід- ченого вчителя зобов’язані:

 • регулярно відвідувати заняття в Школі професійної адаптації мо­лодого та малодосвідченого вчителя;
 • вивчати нормативно-методичні документи й психолого-педаго- гічну літературу з питань організації освітнього процесу;
 • надавати плани занять на узгодження на прохання завідувача ка­федри, методиста або з особистої ініціативи;
 • реалізувати індивідуальні плани роботи в Школі професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя в повному обсязі, ви­конувати доручення керівника школи в рамках посадових інструкцій;
 • брати участь у заходах, організованих Школою професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя;
 • дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього тру­дового розпорядку навчального закладу;
 • систематично підвищувати свою кваліфікацію.

5. Обов’язки адміністрації навчального закладу

Адміністрація навчального закладу всебічно сприяє роботі Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя, надає необхідні матеріали й документи, інші відомості, необхідні для здійснення діяльності.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий