Положення про школу професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя

Положення про школу професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя

1. Загальні положення

1.1.   Положення регламентує діяльність структурного підрозділу, що створюється при науково-методичній раді навчального закладу за наявності в установі молодих фахівців, що не мають стажу педагогіч­ної роботи, а також педагогів зі стажем роботи до 3 років.

1.2.    Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя діє відповідно до Закону України «Про освіту», статуту на­вчального закладу, рішення науково-методичної ради, наказів дирек­тора навчального закладу й цього положення.

2. Мета, завдання й види діяльності

2.1.   Метою створення Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя є адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження й професійне становлення.

2.2.   Основні завдання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя:

 • забезпечення розвитку навчального закладу, формування педаго­гічної системи, професійного стилю навчального закладу;
 • узагальнення перспективного педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих учителів сучасних освітніх техно­логій;
 • установлення відносин співробітництва та взаємодії між моло­дими фахівцями й досвідченими педагогами;
 • організація й проведення Науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення різного рівня методичних семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих учителів;
 • реалізація планів і програм співробітництва на рівні «навчаль­ний заклад — ВНЗ».

2.3.    Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя взаємодіє з відповідними структурами як навчального закла­ду, так і за його межами.

2.4.    Основні види діяльності Школи професійної адаптації моло­дого та малодосвідченого вчителя:

 • формування індивідуального професійного стилю педагога че­рез упровадження прогресивних освітніх технологій;
 • надання допомоги молодим учителям в оволодінні педагогічною майстерністю через вивчення досвіду роботи кращих учителів на­вчального закладу району, міста;
 • проведення досвідченими педагогами майстер-класів і навчаль­но-методичних занять для молодих спеціалістів;
 • участь молодих педагогів у роботі школи кураторів;
 • залучення молодих учителів до підготовки й організації педрад, семінарів і конференцій із проблем освіти;
 • відстеження результатів роботи молодого вчителя;
 • діагностика успішності роботи молодого вчителя;
 • розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази кафедр відповідно до напряму діяльності молодого фахівця (електрон­ні підручники, наочні посібники та ін.);
 • організація роботи з розробки молодими фахівцями електронних навчальних матеріалів і методик їх використання в навчальному про­цесі;
 • видання методичної літератури з питань освіти;
 • формування мережі вільного інформаційного обміну в галузі освіти, зокрема за рахунок упровадження форм дистанційної освіти.

3. Склад Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя й організація роботи

3.1. До складу Школи професійної адаптації молодого та мало­досвідченого вчителя входять молоді та малодосвідчені педагоги, їхні наставники й учителі, які готові передавати накопичений досвід, пси­холог навчального закладу, за необхідності — професори, доценти, кандидати наук, методисти.

Положення про школу професійної адаптації…

3.2.    Керівництво Школою професійної адаптації молодого та ма- лодосвідченого вчителя та її перспективний розвиток здійснює до­свідчений педагог, що обирається науково-методичною радою з числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, які мають вищу ква­ліфікаційну категорію. Керівник Школи професійної адаптації моло­дого та малодосвідченого вчителя є членом науково-методичної ради й підзвітний їй.

3.3.    Керівник Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя організовує та керує всіма видами діяльності Шко­ли й несе відповідальність за результати її роботи.

3.4.   Детальні вимоги до кваліфікації, повноваження й відповідаль­ність керівника Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя уточнюють посадовою інструкцією.

3.5.    Питання про прийняття працівника до Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя має бути погоджено на засіданні науково-методичної ради.

3.6.   Діяльність Школи професійної адаптації молодих та малодос- відчених вчителів здійснюється:

 • у вигляді щомісячних занять, на яких обговорюють теоретичні та практичні питання;
 • у вигляді шефської роботи «наставник — молодий учитель»;
 • у вигляді шефства над молодим та малодосвідченим учителем предметної кафедри.

3.7.     Форми діяльності Школи професійної адаптації молодих та малодосвідчених учителів: лекції, семінари, взаємовідвідування за­нять, творчі звіти вчителів, декада ініціативи й творчості молодих учителів, методичні виставки.

3.8.    Планові засідання Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя проводять раз на місяць з обов’язковою присутністю всіх молодих фахівців і наставників (далі — слухачів).

3.9.    План роботи Школи професійної адаптації молодого та мало­досвідченого вчителя розробляє її керівник за участю завідувачів ка­федр, затверджують на засіданні науково-методичної ради.

3.10.    Документація школи професійної адаптації молодого та ма­лодосвідченого вчителя:

 • план роботи Школи професійної адаптації молодого та малодос­відченого вчителя;
 • протоколи засідань;
 • банк даних про молодих та малодосвідчених учителів;
 • звіти про самоосвіту молодих та малодосвідчених учителів.

4. Права та обов’язки слухачів Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя

4.1.    З метою виконання функцій, закріплених цим положенням, Школа професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя має такі права та обов’язки:

 • подає заступнику директора з навчально-виховної роботі в уста­новленому порядку документацію на архівне збереження;
 • подає науково-методичній раді витяги з протоколів засідань;
 • створює банк даних про молодих учителів та їхні звіти із само­освіти;
 • у встановлений термін отримує інформацію, необхідну для пла­нування й організації роботи школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя на навчальний рік.

4.2.   Слухачі школи професійної адаптації молодого та малодосвід­ченого вчителя мають право:

 • уносити пропозиції з удосконалення діяльності школи професій­ної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя;
 • брати участь у складанні плану роботи школи професійної адап­тації молодого та малодосвідченого вчителя на наступний навчальний рік;
 • брати участь у наукових і навчально-методичних конференціях, семінарах і нарадах, презентуючи напрацьований досвід;
 • одержувати необхідну для виконання своїх функцій інформацію в заступників директора й керівників усіх структурних підрозділів; ознайомлюватися з документами з питань забезпечення освітньої і методичної діяльності;
 • бути присутніми на заняттях своїх колег (з їхньої попередньої згоди й за погодженням з керівником Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя);
 • звертатися з пропозиціями, скаргами, заявами й отримувати від­повіді на свої запитання;
 • обрати методичну тему для самоосвітньої роботи й форми звіт­ності щодо неї;
 • уносити пропозиції керівництву навчального закладу в письмо­вому вигляді або у формі виступів на засіданнях педрад, методичних рад, предметних кафедр з питань удосконалення роботи Школи про­фесійної адаптації молодого й малодосвідченого вчителя.

4.3. Слухачі Школи професійної адаптації молодого та малодосвід- ченого вчителя зобов’язані:

 • регулярно відвідувати заняття в Школі професійної адаптації мо­лодого та малодосвідченого вчителя;
 • вивчати нормативно-методичні документи й психолого-педаго- гічну літературу з питань організації освітнього процесу;
 • надавати плани занять на узгодження на прохання завідувача ка­федри, методиста або з особистої ініціативи;
 • реалізувати індивідуальні плани роботи в Школі професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя в повному обсязі, ви­конувати доручення керівника школи в рамках посадових інструкцій;
 • брати участь у заходах, організованих Школою професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя;
 • дотримуватися трудової дисципліни і правил внутрішнього тру­дового розпорядку навчального закладу;
 • систематично підвищувати свою кваліфікацію.

5. Обов’язки адміністрації навчального закладу

Адміністрація навчального закладу всебічно сприяє роботі Школи професійної адаптації молодого та малодосвідченого вчителя, надає необхідні матеріали й документи, інші відомості, необхідні для здійснення діяльності.

Поділитися з колегами або учнями?

Рекомендуємо переглянути

Коментарі

 • Facebook
 • Вконтакті