Положення про предметну декаду в навчальному закладі

1. Загальні положення

Предметні декади проводять щороку в навчальному закладі пред­метні кафедри з метою підвищення професійної компетентності вчи­телів у рамках плану науково-методичної роботи, а також для розви­тку пізнавальної й творчої активності учнів.

2. Завдання предметної декади

2.1.   Удосконалення професійної майстерності педагогів через під­готовку, організацію й проведення відкритих уроків і позакласних за­ходів.

2.2.   Залучення учнів до самостійної творчої діяльності, підвищен­ня їхнього інтересу до навчальних предметів.

2.3.   Виявлення учнів, які мають творчі здібності, прагнуть до погли­бленого вивчення визначеної навчальної дисципліни чи освітньої галузі.

3. Функції предметної декади

3.1.     Організаційна — декади дають змогу упроваджувати ціка­ві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалити організаційні вміння й навички вчителів та розвивати організаційні здібності учнів.

3.2.   Діагностична — можливість отримати динамічну інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів.

3.3.     Моделювальна — під час планування декад розробляють принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

3.4.   Пропагандистська —зміст декад орієнтований на інформуван­ня учнів про досягнення науки та техніки.

4. Організація й порядок проведення предметної декади

4.1.   Предметну декаду проводять відповідно до плану роботи на­вчального закладу.

4.2.   План підготовки та проведення предметної декади затверджує директор навчального закладу не пізніше ніж за два тижні до початку її проведення.

4.3.   Організатором предметної декади є кафедра. Крім цього, орган учнівського самоврядування навчального закладу організовує раду з підготовки предметної декади.

4.4.   Учасники предметної декади:

 • усі вчителі, що викладають предмет чи групу дисциплін освіт­ньої галузі, з якої проводиться предметна декада;
 • учні, що вивчають предмет чи освітню галузь, з якої проводиться предметна декада.

4.5.   У рамках предметної декади можуть проводити:

 • нетрадиційні уроки з предмета;
 • предметні олімпіади;
 • нетрадиційні уроки з предметів;
 • позакласні заходи на паралелі навчальних класів і між парале­лями;
 • загальноосвітні заходи.

4.6.    Проведення предметної декади повинно супроводжуватися різноманітною наочною інформацією.

4.7.   За підсумками предметної декади найактивніших її учасників (як учителів, так і учнів) нагороджують пам’ятними призами та гра­мотами.

4.8.   За підсумками предметної декади може бути визначено склад команди навчального закладу для участі в районних предметних олім­піадах, проведено набір у наукове товариство учнів.

4.9.   По закінченні предметної декади на засіданні предметної ка­федри аналізують заходи, організовані під час декади.

4.10.   За підсумками предметної декади заступнику директора з на- уково-методичної роботи здають такі документи:

 • план предметної декади;
 • тексти завдань для проведення предметних олімпіад і протоколи з їх результатами;

Положення про предметну декаду в навчальному закладі

 • плани чи сценарії відкритих заходів;
 • аналіз підсумків предметної декади.

4.11.    З метою узагальнення досвіду роботи педагогів, створення методичної скарбнички вчитель розробляє план-конспект уроку чи за­ходу й здає упродовж трьох днів після проведення заходу в методич­ний кабінет.

4.12.      Результати проведення предметної декади відображають у підсумковому наказі заступника директора з науково-методичної ро­боти.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий