Положення про наставництво

1. Загальні положення

1.1.   Наставництво — це одна з форм підвищення кваліфікації мо­лодих учителів, які мають стаж роботи до трьох років або потребують методичної допомоги, та новопризначених учителів навчального за­кладу.

1.2.    Учитель-наставник у навчальному закладі — людина з висо­кою творчою активністю, зі своїм баченням проблем навчально-ви- ховного процесу, з високими результатами особистої практичної ді­яльності.

1.3.   Результатом методичної роботи вчителя-наставника є форму­вання творчої активності, розвитку ініціативи молодого педагога, під­вищення його авторитету.

2. Завдання та напрями діяльності

2.1.    Основними завданнями вчителя-наставника навчального за­кладу є планування та здійснення заходів разом із молодим (малодос- відченим або новопризначеним) учителем (далі — молодим спеціа­лістом), а саме:

 • планування та здійснення разом із молодим спеціалістом захо­дів із поглиблення його педагогічних знань, методології навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України;
 • поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та ме­тодики його викладання, поповнення знань із суміжних предметів;
 • допомога молодому спеціалісту в розв’язанні конкретних проб­лем щодо методики викладання.

2.2.   Основні напрями роботи вчителя-наставника навчального за­кладу:

 • організація індивідуальних консультацій, занять, на яких здій­снюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків, позаурочних заходів, виготовлення зразків дидактичних матеріа­лів під керівництвом учителя-наставника;
 • взаємовідвідування уроків та позакласних заходів із обов’язковим подальшими обговоренням та корекцією діяльності молодого спеціа­ліста;
 • консультування молодого спеціаліста щодо організації навчаль­но-виховного процесу.

3. Організація роботи

3.1.  Учителів-наставників молодих спеціалістів призначають нака­зом по навчальному закладу.

3.2.   Роботу вчителів-наставників контролює заступник директора навчального закладу, до посадових обов’язків якого включено цей на­прям роботи.

4. Права та обов’язки вчителя-наставника

4.1.   Учитель-наставник має право вносити корективи та давати по­ради щодо методики проведення уроку та узгодження планів.

4.2.   У разі потреби має право на незаплановане відвідування уро-

4.3.   Учитель-наставник зобов’язаний надати молодому спеціаліс­ту методичну допомогу щодо складання календарних та поурочних планів.

5. Права та обов’язки молодого спеціаліста

5.1.   Молодий спеціаліст має право звернутися за порадою чи допо­могою до вчителя-наставника, заступника директора з навчально-ви­ховної роботи або до директора начального закладу, інших учителів.

5.2.   Молодий спеціаліст зобов’язаний:

 • виконувати основні положення спільного плану взаємодії з учи- телем-наставником;
 • відвідувати семінари, тренінги, майстер-класи, які проводять учителі навчального закладу;
 • опановувати методику викладання, вивчати досвід учителя-на- ставника, інших колег.

6. Документація

Учитель-наставник разом із молодим спеціалістом розробляють та систематично ведуть таку документацію:

 • плани або конспекти уроків;
 • план самоосвіти молодого спеціаліста;
 • план відвідування молодим спеціалістом семінарів, тренінгів, практикумів, майстер-класів тощо;
 • матеріали самоаналізу та самооцінки особистої діяльності моло­дого спеціаліста.

7. Керівництво діяльністю

Керують спільною діяльністю вчителя-наставника та молодого спеціаліста керівники предметних кафедр.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий