Положення про методичний день учителя

1. Загальні положення

1.1.   Положення розроблено на основі Закону України «Про осві­ту», Типового положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту навчального закладу, колективного договору.

1.2.  Педагогічним працівникам навчального закладу може бути на­даний методичний день.

1.3.   Методичний день надається за умови навчального наванта­ження, яке не порушує навчального режиму навчального закладу, не створює перевантаження учнів.

1.4.  Методичний день не є додатковим вихідним днем.

2. Мета й завдання

Метою і завданням наданого методичного дня є:

 • створення необхідних умов для підвищення теоретичної підго­товки вчителя шляхом опрацювання методичної і науково-пізнаваль­ної літератури;
 • створення необхідних умов для підвищення педагогічної май­стерності вчителя шляхом вивчення педагогічної і дидактичної літе­ратури, відвідування уроків колег, участі в семінарах;
 • удосконалення методичної майстерності зчителя.

3. Режим методичного дня

3.1. У методичний день учитель займається самоосвітою:

 • вивченням законодавчих актів і нормативних документів із пи­тань освіти й виховання;
 • роботою з тематичного планування із проблем навчального за­кладу;
 • оволодінням конкретними педагогічними технологіями, адапта­цією їх до власної системи роботи;
 • вивченням передового педагогічного досвіду;
 • ознайомленням із новинками науково-педагогічної літератури;
 • розробкою методичних матеріалів зі свого предмета, а також із позакласної роботи;
 • розробкою індивідуальних планів для учнів;
 • відвідуванням відкритих уроків, класних виховних годин у своїх колег.

3.2.    Педагогічні працівники навчального закладу подають заступ­нику директора з науково-методичної роботи орієнтовний план роз­робки методичних матеріалів із тем самоосвіти (погоджені з пред­метною кафедрою).

3.3.   Обов’язки вчителя в методичний день:

 • бути присутньому чи брати участь у роботі всіх громадських за­ходів, раніше спланованих у навчальному закладі й поза ним;
 • за необхідності заміняти вчителів, які хворіють;
 • бути на чергуванні в навчальному закладі разом зі своїм класом.

4. Контроль дотримання режиму методичного дня

4.1.    Дотримання режиму методичного дня контролює заступник директора з науково-методичної роботи.

4.2.   Заступник директора з науково-методичної роботи:

 • контролює роботу із самоосвіти;
 • дає індивідуальні рекомендації вчителям із тем їхньої самоосві­ти;
 • організовує і проводить методичні тижні й практичні семінари;
 • надає допомогу в складанні індивідуальних програм самоосвіти;
 • організовує й проводить діагностику результатів роботи вчителів із підвищення їхньої майстерності.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий