Положення про кафедру

1 Загальні положення

1.1.   Кафедра — це структурний підрозділ методичної служби на­вчального закладу, який об’єднує викладачів навчальних дисциплін, що відносяться до однієї навчальної галузі (одного предмета), мають досить високу кваліфікацію і проводять навчально-виховну, дослідно- пошукову, експериментальну, науково-методичну й проектно-дослід­ну діяльність.

1.2.  Кафедру організовують за наявності не менше від п’яти вчите­лів з однієї освітньої галузі (або з одного предмета). На кафедрі є науко­вий консультант-викладач або науковий працівник вищого навчального закладу.

1.3.   Кількість кафедр і їх чисельність визначають на науково-ме- тодичній раді гімназії відповідно до необхідності комплексного вирі­шення поставлених перед навчальним закладом завдань і затверджу­ють наказом директора навчального закладу.

1.4.   У своїй діяльності кафедри керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією і законами України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки м. Києва, Солом’янського районного управління освіти, а також статутом і ло­кальними правовими актами начального закладу (правилами внутріш­нього трудового розпорядку, трудовими договорами тощо).

2. Керівництво кафедрою та її склад

2.1.  Кафедру організовують наказом директора навчального закладу.

2.2.   Кафедру очолює завідувач. Завідувача кафедри призначають наказом директора навчального закладу з числа вчителів, які мають не менше ніж п’ять рокіз навчально-практичної діяльності в системі освіти, а також учений сгупінь чи наукове звання. Право постановки питання про дострокове звільнення з посади завідувача кафедри на­лежить директору. Завідувач кафедри несе персональну відповідаль­ність за результати її роботи.

2.3.  У голосуванні під час прийняття рішення кафедри бере участь викладацький склад.

2.4.  До складу кафедри входять: завідувач кафедри, учителі, завіду­вачі лабораторій та кабінетів, лаборанти.

2.5.    Завідувач кафедри підпорядковується заступнику директора з науково-методичної роботи.

2.6.     Робота кафедри здійснюється відповідно до затверджених в установленому порядку річних навчальних і кафедральних планів, які охоплюють навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну, виховну та інші види діяльності.

2.7.   План роботи кафедри складає завідувач кафедри, розглядають на засіданні кафедри, погоджують із заступником директора з науко­во-методичної роботи, затверджує директор навчального закладу.

2.8.   Засідання кафедри проводять п’ять разів на рік. Із кожного пи­тання, яке обговорюють на засіданні, приймають рекомендації.

2.9.   При розгляді питань, які стосуються тематики або інтересів ін­ших кафедр навчального закладу, на засідання необхідно запрошувати їх завідувачів.

2.10.   При виконанні поточної роботи кафедра взаємодіє з іншими підрозділами навчального закладу, може одержувати від них необхід­ну підтримку в галузі своєї діяльності.

3. Функції кафедри

3.1.  Кафедра здійснює необхідний обсяг навчально-методичної ро­боти, який забезпечує проведення навчального процесу на високому науково-методичному рівні.

3.2.    Кафедра готує навчальні та навчально-методичні посібники, розробки, наочні посібники, програмні інформаційні матеріали для ЕОМ, дидактичні матеріали, а також надає рецензії та відгуки на ана­логічну навчальну та навчально-методичну документацію й навчальні матеріали.

3.3.  Кафедра здійснює систематичну виховну роботу через учителів- кураторів (класних керівників) під час проведення навчальних занять.

3.4.    Кафедра провадить роботу з організації усіх видів практик, екскурсій учнів, з цією метою встановлює прямі зв’язки з підпри­ємствами (організаціями, установами), дає методичні рекомендації з укладання угод.

3.5.   Кафедра провадить науково-дослідну роботу відповідно до її профілю, а також науково-дослідну роботу в галузі теорії й методики освіти. До цієї роботи можуть залучатися учні. Кафедра обговорює науково-дослідні роботи й робить висновки про їх наукове й практич­не значення, а також дає рекомендації щодо їх упровадження й публі­кації.

3.6.    Кафедра розглядає індивідуальні плани навчальної, методич­ної, наукової та інших видів роботи членів кафедри; проводить на­вчання, узагальнення й поширення перспективного досвіду вчителів, надає допомогу вчителям-початківцям в оволодінні педагогічним ма­теріалом.

3.7.   Кафедра здійснює систематичну роботу з удосконалення своєї навчально-матеріальної бази, залучаючи підприємства й організації, з якими підтримуються ділові відносини.

3.8.   Основні питання з усіх напрямів діяльності обговорюються на засіданнях кафедри раз на місяць. Рішення приймаються більшістю голосів за наявності не менше ніж 2/3 складу кафедри.

3.9.    Кожне засідання кафедри фіксується протоколом, який під­писують завідувач кафедри та секретар засідання. Рішення засідання кафедри обов’язкове для всіх, хто входить до її складу. Виконання рі­шень засідань кафедри контролює завідувач кафедри.

4. Зміст діяльності кафедри

4.1. Основні види діяльності кафедри:

4.1.1.   Організаційна робота:

 • організація засідань кафедри;
 • розгляд індивідуальних навчально-методичних планів роботи, екзаменаційних матеріалів, графіків, завдань тощо;
 • добір, оформлення та збереження різноманітної документації;
 • складання звітності.

4.1.2.   Навчальна робота:

 • планування, організація, проведення й контроль усіх видів на­вчальних занять;
 • поточний, проміжний та підсумковий контроль засвоєння на­вчального матеріалу учнями;
 • аналіз причин низької успішності й відвідування учнів, якості підготовки й захисту творчих робіт;
 • аналіз ефективності проведення заходів;
 • розробка й корекція навчальних програм, календарно-тематич­них планів;
 • індивідуальна робота та консультації з учнями;
 • організація й контроль позакласної роботи учнів;
 • контроль роботи кабінетів, навчальних лабораторій.

4.1.3.    Виховна робота:

 • виховання особистісних рис, наукового світогляду;
 • реалізація виховного потенціалу навчальних занять, практичної підготовки майбутніх випускників;
 • розвиток умінь діяти творчо й самостійно;
 • організація експериментально-конструкторської діяльності й тех­нічної творчості учнів;
 • керівництво навчально-дослідною та науково-дослідною робо­тою учнів;
 • виховання загальної культури, моралі, залучення до досягнень світової та вітчизняної культури;
 • виховання поваги до людини та людської гідності, поваги до за­конів та суспільства.

4.1.4.   Методична робота:

 • робота відповідно до науково-методичнї проблеми кафедри;
 • робота вчителів за індивідуальними методичними темами;
 • удосконалення методики та технологій навчання з метою підви­щення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних за­нять;
 • підвищення педагогічної майстерності вчителів;
 • удосконалення організації і забезпечення навчально-виховного процесу;
 • проведення навчально-методичних та науково-практичних кон­ференцій, семінарів, нарад;
 • проведення засідань кафедри з методичною тематикою;
 • методичні заняття: інструктивно-методичні, відкриті заняття; доповіді, повідомлення з питань методики професійного навчання й виховання загальної педагогіки та психології;
 • робота з удосконалення комплексного навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін: навчальних програм, навчаль­но-методичних посібників, рекомендацій, дидактичного роздаткового матеріалу тощо;
 • проведення педагогічних експериментів з освітніх (педагогіч­них) технологій та їх упровадження в навчальний процес, створення методичних розробок.

4.1.5.    Науково-дослідна робота:

 • узагальнення результатів засідань і підготовка рекомендацій;
 • участь у розробці програм, інструкцій;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, статей, допові­дей, рецензій, дисертацій, наукових розробок;
 • підготовка, проведення й узагальнення результатів наукових кон­ференцій, семінарів, нарад, дискусій;
 • раціоналізаторська, винахідницька, експериментальна робота;
 • дослідження питань методики викладання дисциплін із профілю кафедри;
 • обговорення результатів наукових досліджень співробітників ка­федри.

4.1.6.   Підвищення кваліфікації:

 • самостійна індивідуальна робота з вивчення сучасних досягнень у галузі загальної та професійної психології і педагогіки, питань удо­сконалення методики викладання конкретних дисциплін;
 • атестація педагогічних працівників кафедри;
 • підвищення кваліфікації з відривом від роботи: курси, стажуван­ня, аспірантура, докторантура;
 • підвищення кваліфікації без відриву від роботи: написання звіту, статті, виступу на засідання кафедри, методичної розробки тощо;
 • проведення загальних заходів: школи молодого вчителя, семіна­рів, педагогічних читань тощо;
 • вивчення нормативно-інструктивних документів;
 • підвищення правових, економічних та екологічних знань.

4.1.7.    Удосконалення навчально-методичної бази (НМБ) — комп­лексу матеріальних і технічних засобів для забезпечення навчального процесу. Основними елементами НМБ є:

 • навчально-лабораторна база (лабораторні установки, обладнан­ня, обчислювальна техніка, технічні засоби навчання);
 • аудиторії, кабінети та їх обладнання;
 • підручники та посібники.

4.2. Наприкінці навчального року кафедра готує звіт про результа­ти своєї діяльності з усіх напрямів.

5. Права членів кафедри

Члени кафедри мають право:

5.1. Брати участь в обговоренні й вирішенні питань навчальної, методичної, наукової, виховної роботи та інших напрямів діяльності кафедри, навчального закладу.

5.2.    Використовувати методи, засоби та технології навчання, які найбільше відповідають індивідуальним особливостям, за умови за­безпечення якості навчання, розвитку самостійності та творчості учнів.

5.3.    Користуватись обладнанням, лабораторіями, джерелами ін­формації в порядку, установленому в навчальному закладі.

5.4.   Готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційної категорії.

5.5.   Висувати пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховно- го процесу в навчальному закладі.

5.6.   Піднімати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений на кафедрі.

5.7.   Піднімати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення членів кафедри за активну участь у навчально-вихов- ній, експериментальній, науково-методичній і дослідниці ко-пошуко- вій діяльності.

5.8.   Рекомендувати вчителям різноманітні форми підвищення ква­ліфікації.

5.9.   Уносити пропозиції щодо організації і змісту атестації вчите­лів.

5.10.   Висувати від кафедри вчителів для участі в конкурсах «Учи­тель року» і «Класний керівник року».

6. Обов’язки членів кафедри

Учителі кафедри зобов’язані:

6.1.   Провадити на високому професійному рівні навчальну, мето­дичну й наукову роботу.

6.2.   Забезпечувати безумовне виконання навчальних планів і про­грам.

6.3.   Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та індивіду­ального плану роботи.

6.4.   Створювати умови для розвитку творчих здібностей учнів.

6.5.   Оцінювати навчальні досягнення учнів відповідно до встанов­лених вимог.

6.6.  Вести методичну та наукову роботу відповідно до індивідуаль­них планів.

6.7.   Організовувати навчально-дослідну та науково-дослідну робо­ту учнів.

6.8.   Підвищувати професійну компетентність, вивчати й активно використовувати інноваційний педагогічний досвід.

6.9.   Своєчасно повідомляти завідувачу кафедри та навчальній час­тині про неможливість проведення занять за розкладом.

7. Обов’язки завідувача кафедри

Завідувач кафедри зобов’язаний:

7.1.    Своєчасно і якісно планувати роботу кафедри, брати участь у розподілі навчального навантаження між учителями кафедри.

7.2.   Організовувати проведення навчального процесу із дисциплін, закріплених за кафедрою, здійснювати контроль за їх навчально-мето­дичним забезпеченням.

7.3.   Проводити засідання кафедри за необхідністю, але не рідше від одного разу на місяць.

7.4.   Здійснювати контроль за якістю навчального процесу, дотри­манням учителями кафедри трудової дисципліни, якістю навчально- методичного забезпечення.

7.5.   Організовувати й керувати методичною роботою на кафедрі, проведенням педагогічних експериментів, упровадженням у навчаль­ний процес прогресивних педагогічних технологій, методів та засобів навчання, інноваційного педагогічного досвіду.

7.6. Керувати й брати участь у розробці підручників, навчгшьних посіб­ників та інших навчально-методичних матеріалів із дисциплін кафедри.

7.7.  Допомагати в організації заміни тимчасово відсутніх учителів.

7.8.  Керувати підвищенням кваліфікації педагогічних працівників.

7.9.  Вести документацію кафедри.

7.10.      Контролювати виконання календарно-тематичних планів учителів.

7.11.    Керувати дослідно-пошуковою, експериментальною, науко­во-методичною роботою учителів, контролювати виконання планів наукових і експериментальних робіт.

7.12.   Керувати проектно-дослідною діяльністю учнів.

7.13.   Організовувати підвищення кваліфікації викладацького скла­ду кафедри, давати рекомендації учителям, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію.

7.14.   Організовувати проведення педагогічних і методичних експе­риментів, упровадження в навчальний процес методичних досягнень і нових технологій навчання.

7.15.    Керувати роботою з розвитку й удосконалення навчально-ма- теріальної бази кафедри.

7.16.     Керувати навчальною й методичною роботою на кафедрі, розробкою програм, календарно-тематичних планів, навчально-ме- тодичних посібників, дидактичних і наочних матеріалів із предметів кафедри.

7.17.    Організовувати оперативну корекцію навчально-методичних матеріалів.

7.18.    Контролювати підготовку вчителів до занять і якість їх про­ведення.

7.19.    Всебічно забезпечувати самостійну роботу учнів, які навча­ються за індивідуальними планами.

8. Документація кафедри

8.1.   Нормативно-правові документи:

 • Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002;
 • Державний стандарт базової та повної середньої освіти, затвер­джений постановою Кабміну України від 14,01.2004 № 24;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОПУ від 30.03.2003 № 1/9-273);
 • Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи);
 • Указ Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про не­відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;
 • Рекомендації щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної осві­ти (лист МОНУ від 27.02.2002 № 1/9-21.8);
 • регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.

8.2.   Документи, що нормують навчально-виховний процес:

 • інструктивно-методичний лист МОНУ від 02.06.2003 № 119-247;
 • наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінюван­ня навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 № 428/48;
 • наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання на­вчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 05.05.2008 №371;
 • лист МОН від________________ №______ «Методичні рекомендації щодо вивчення базових предметів у навчальному році».

8.3. Локальні нормативні акти.

8.3.1.   Локальні акти:

 • Положення про кафедру;
 • Положення про авторську школу майстра педагогічної спра-
 • Положення про майстер-клас;
 • Положення про школу професійної адаптації молодих та мало- досвідчених учителів;
 • Положення про творчу групу;
 • Положення про проблемну групу;
 • Положення про індивідуальну інноваційну діяльність;
 • Положення про вчителя-експериментатора;
 • Положення про предметну декаду;
 • Положення про методичну роботу вчителя;
 • Положення про методичний день вчителя;
 • Положення про календарно-тематичне планування;
 • Положення про проведення олімпіад;
 • Положення про інтелектуальний марафон;
 • Посадова інструкція вчителя;
 • Інструкція з охорони праці для вчителя;
 • Портфоліо кафедри;
 • Портфоліо вчителя;
 • презентація портфоліо;
 • накази.

8.3.2.   Документи перспективного планування:

 • перспективний план розвитку кафедри (на 3—5 років);
 • план випуску друкованих робіт (на 3—5 років);
 • план дослідницько-пошукової, експериментальної, науково-ме- тодичної діяльності (на 3—5 років);
 • перспективний план атестації вчителів кафедри;
 • перспективний план підвищення кваліфікації вчителів кафе­дри;
 • перспективний план вивчення системи роботи вчителя;
 • паспортні навчальних кабінетів.

8.3.3.   Документи поточного планування:

 • план роботи кафедри на навчальний рік (місяць);
 • календарно-тематичні плани (з предмета, з індивідуальних за­нять);
 • розклад навчальних занять і підсумкової атестації;
 • графіки проведення предметних і методичних декад і тиж­нів;
 • графік підвищення кваліфікації вчителів;
 • графік проходження атестації членів кафедри;
 • графік проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів, круг­лих столів, творчих звітів, ділових ігор тощо;
 • графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів, уроків відкритої думки з предметів учителями кафедри;
 • план роботи з молодими, малодосвідченими й новими спеціаліс­тами;
 • графік проведення поточних контрольних робіт, підсумкових уроків з предметів, тематичних оцінювань;
 • плани проведення предметних декад.

8.3.4.   Інформаційно-аналітичні й звітні документи:

 • журнали всіх видів занять;
 • інформаційно-аналітичні довідки;
 • діагностичні графіки, таблиці;
 • звіти про роботу за рік тощо;
 • протоколи засідань кафедри.

8.4.   Перелік програм на поточний навчальний рік.

8.5.   Перелік програм для факультативних курсів.

8.6.   Перелік підручників та навчально-методичних посібників, ре­комендованих МОН України для використання в загальноосвітніх на­вчальних закладах:

 • основні підручники та посібники;
 • додаткові підручники та навчальні посібники;
 • методична література.

9. Контроль діяльності кафедри

Діяльність кафедри контролюють директор навчального закладу, його заступник з науково-методичної і навчально-виховної роботи відповідно до плану внутрішньошкільного контролю, затвердженого директором навчального закладу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий