Положення про індивідуальну інноваційну діяльність

1. Загальні положення

1.1.  Інновація — нововведення.

1.2.   Інноваційна діяльність — процес створення, освоєння, поши­рення нововведень.

1.3.   За масштабом упровадження інновації можуть бути локальні, модульні, системні.

1.4.    За глибиною перетворень інновації можуть бути радикальні (передбачають розробку й освоєння принципово нових ідей), моди­фіковані (забезпечують удосконалення, часткову зміну того, що вже використовується).

1.5.     Етапи розвитку інноваційного процесу: розробка, запуск, апробація, освоєння, рутинізація (застарівання), нововведення.

2. Мета інноваційної діяльності

2.1.    Розробка, апробація, підготовка до впровадження локальних і модульних інновацій, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку навчального закладу: становлення суб’єктивності всіх учасників освітнього процесу на основі забезпечення їхніх прав та обов’язків.

2.2.   Надання допомоги педагогічному колективу в реалізації про­грами розвитку гімназії до _______р.

3. Завдання індивідуальної інноваційної діяльності

3.1. Відпрацювання в практичній діяльності вчителів навичок ін­новаційної, пошуково-дослідницької діяльності.

З 2. Розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку навчаль­ного закладу в обраному напрямі.

3.3. Систематизація й узагальнення досвіду інноваційної діяльнос­ті, підготовка до впровадження в педагогічну практику навчального закладу.

4. Зміст індивідуальної інноваційної діяльності

4.1.    Розробка та апробація інноваційних програм з предметів, підручників, навчально-методичних комплексів, новітніх техноло­гій.

4.2.    Розробка методичних посібників, рекомендацій щодо змісту навчальних предметів, дидактичних, контрольно-діагностичних мате­ріалів у рамках інновації, яка реалізується.

4.3.   Вироблення критеріїв результативності інновації, яка реалізу­ється; відстеження результатів на підставі цих критеріїв.

4.4.   Проблемно орієнтований аналіз результатів інновацій, розроб­ка й проведення корекційних заходів, виконання аналізу післякорек- ційної діагностики.

5. Статус та організація діяльності

5.1.    Статус учителя-інноватора може бути присвоєний педагогу другої, першої, вищої кваліфікаційної категорії, який за період остан­ніх трьох років має стабільні та позитивні результати навчальних до­сягнень учнів.

5.2.   Перед розробкою та апробацією методичних посібників, інно­ваційних програм передує вивчення змісту основ курсу, особливостей психічного розвитку дитини на етапах навчання, особливостей її сві­тогляду за віковими категоріями, науково-організаційних основ фор­мування навчальних понять, а також моделей послідовності розвитку курсу за етапами навчання.

5.3.   За відсутності моделі послідовності розвитку курсу за етапами навчання етапу апробації інновації передує етап створення визначеної моделі. Це завдання реалізують учителі-інноватори та адміністрація навчального закладу.

5.4.     Учитель-інноватор створюєть програму інновацій, яка має таку структуру:

 • обґрунтування актуальності інновації для навчального закладу, зокрема в частині забезпечення цільової лінії розвитку;
 • формулювання теми інноваційного дослідження;
 • визначення об’єкта та предмета дослідження;
 • формулювання мети, завдань, гіпотези дослідження;
 • розробка або добір конкретних методик і методів досліджен­ня;
 • строки та етапи інновації;
 • критерії оцінювання очікуваних результатів;
 • прогнозування:
 • очікування позитивних підсумкових і проміжних результа­тів;
 • можливих втрат, негативних наслідків;
 • компенсації втрат і негативних наслідків.

5.5.   Програму інновації формують і подають для контролю не піз­ніше від одного місяця з початку інноваційної діяльності.

5.6.    Програму інновації та план роботи на поточний рік обгово­рюють на засіданні науково-методичної ради навчального закладу, за­тверджує директор навчального закладу.

5.7.    Результати інноваційної діяльності фіксують і надають за під­сумками роботи семестрів та року, після завершення інноваційної ді­яльності заступнику директора з науково-методичної роботи.

5.8.    Результати інноваційної діяльності подають у формі письмо­вого аналізу ефективності здійснюваної роботи.

6. Документація та звітність

Інноваційна діяльність передбачає оформлення таких документів:

 • програми реалізації інновації;
 • плану роботи на поточний рік;
 • результатів інноваційної діяльності (календарно-тематичних планів, дидактико-методичних, контрольно-діагностичних розробок, методичних рекомендацій та ін.);
 • аналізу ефективності виконаної роботи, підтвердженого резуль­татами замірів рівня навчальних досягнень учнів.

Програму та план подають не пізніше від одного місяця з початку реалізації інноваційного дослідження. Результати та аналіз ефектив­ності інноваційної діяльності подають заступнику директора з науко- во-методичної роботи наприкінці кожного семестру та за рік у вигляді звіту та додатків до нього.

7. Форми поширення інноваційного досвіду:

7.1.    Виступи на семінарах-практикумах, методичних нарадах, пе­дагогічних радах з метою поширення інноваційного досвіду з питань розробки та апробації інновації, які забезпечують реалізацію цільової лінії розвитку навчального закладу.

7.2.  Відкриті уроки й заходи.

7.3.   Надання консультативної допомоги вчителям під час підготов­ки та впровадження інновації після її рутинізації.

8. Відносини й зв’язки за посадами

8.1.   Із питань розробки та впровадження нововведень учителі-но- ватори підпорядковуються заступнику директора з науково-методич­ної роботи, з інших питань — заступникам директора в рамках їхньої компетенції.

8.2.   Під час своєї діяльності взаємодіють із педагогічним персона­лом та науковими консультантами навчального закладу.

9. Порядок оплати

Ефективна інноваційна діяльність педагога при виконанні усіх ви­мог положення є підставою для надання матеріальної допомоги.

Фінансування здійснюється за рахунок коштів благодійного фонду «Перспектива освіти».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий