Положення про авторську школу майстра педагогічної справи

1. Загальні положення

1.1.   Положення визначає нормативно-правові, змістовно-діяльнісні основи функціонування школи майстра педагогічної справи.

1.2.   Авторська школа майстра педагогічної справи — це базовий майданчик для апробації новітніх технологій навчання й виховання, діяльність якого передбачає систематизацію й популяризацію педаго­гічного досвіду.

1.3.   У своїй діяльності авторська школа майстра педагогічної спра­ви керується законами України та нормативно-правовими актами в га­лузі освіти, цим положенням.

1.4.   Авторську школу майстра педагогічної справи створюють на­казом директора навчального закладу.

2. Мета, завдання та напрями діяльності Школи

2.1.   Метою діяльності Школи є впровадження новітніх педагогіч­них технологій у навчально-виховний процес, прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду роботи педаго­гів у широку педагогічну практику, сприяння розвитку професійної майстерності вчителів.

2.2.   Основні завдання Школи:

 • пропаганда перспективного педагогічного досвіду вчителів;
 • удосконалення їхньої фахової компетентності й педагогічної майстерності;
 • інформаційно-методичний та інформаційно-комунікаційний су­провід проблеми, над якою працює вчитель;
 • створення організаційно-методичних умов для практичного засво­єння перспективного педагогічного досвіду та активного пошуку влас­них оригінальних підходів до розв’язання проблем оновлення освіти.

2.3.   До Школи зараховують учителів, які виявили бажання навча­тися.

2.4.   Програму та навчально-тематичний план Школи складає її ке­рівник, схвалюють на науково-методичній раді навчального закладу.

2.5.  Діяльність Школи реалізується за такими освітніми напрямами:

 • сучасні підходи до викладання навчальних предметів;
 • модернізація змісту навчального матеріалу на уроках;
 • специфіка вивчення навчальних предметів у профільній школі;
 • використання засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення навчальних предметів;
 • психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарова­ними дітьми;
 • роль учителя у вихованні національної свідомості учня;
 • розвиток педагогічної майстерності вчителя.

2.6.   Організаційно-методичні форми діяльності Школи:

 • науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо;
 • моделювання навчальних занять і позаурочних заходів, їх пре­зентація;
 • обговорення та рецензування педагогічних проектів;
 • лекції;
 • консультації;
 • обмін досвідом роботи;
 • самостійна робота слухачів з опрацюванням рекомендованої лі­тератури.

2.7.   В авторській школі можуть розробляти власні моделі навчаль­но-виховного процесу й після їх наукового обгрунтування чи затвер­дження вченою радою інституту післядипломної педагогічної освіти апробовувати на практиці власних концепцій закладу, груші вчителів чи окремого педагога.

2.8.   За результатами творчої роботи вчителів у Школі видають на­вчально-методичні посібники, збірники, рекомендації; готують статті; створюють дидактичну базу для навчальних кабінетів.

2.9.   Керівник Школи:

 • організовує її роботу та відповідає за розвиток педагогічної май­стерності вчителів, які навчаються;
 • розробляє програму освітньої діяльності Школи та складає на­вчально-тематичний план проведення занять з урахуванням запитів і побажань слухачів;
 • підтримує ініціативи, інноваційний пошук учителів-слухачів Школи;
 • сприяє розвитку педагогічної творчості, фахової компетентності й майстерності слухачів;
 • подає на схвалення науково-методичної ради узагальнені мате­ріали слухачів Школи;
 • здійснює моніторинг досягнень Школи.

3. Управління діяльністю Школи

3.1.    Науково-методичний супровід діяльності Школи здійснює науково-методична рада навчального закладу.

3.2.    Науково-методична рада створює необхідні начально-мето­дичні та матеріально-технічні умови для функціонування Школи й надає їй постійну практичну допомогу.

3.3.   Школа вчителя-майстра бере участь у науково-методичних се­мінарах, обласних і всеукраїнських конференціях, вивчає і презентує кращий досвід та висвітлює його в інформаційно-методичному збір­нику навчального закладу, у педагогічних фахових виданнях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий