План роботи Школи молодого вчителя

Скачати План роботи Школи молодого вчителя

№з/п

Зміст роботи

Термінвиконання Відпові­дальні

І

Знайомство з молодими фахів­цями. Час спілкування «Розпо­відь про себе». Неформальне наставництво. Анкетування

03.09.20

2

Програма підвищення загаль- но-педагогічного та методич­ного рівнів:

• методика проведення першо­го уроку;

30.08.20

• про планування роботи вчите­ля, організацію робочого часу;

30.08.20

• про єдині вимоги до учнів, культура спілкування вчителя з класом, з учнем;

03.09.20

• про вимоги до ведення клас­них журналів, особистих справ учнів;

03.09.20

• про вимоги до календарно- тематичного планування та планів виховної роботи;

02.09.20

Завідувачікафедр

• вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, нормативних документів щодо організації навчального процесу;

02.09.20

Завідувачікафедр

• аналіз методичних рекомен­дацій МОНУ щодо вивчення предметів у 20 / н. р.

02.09.20

• методика контролю знань учнів, вимоги щодо перевірки учнівських зошитів, дотриман­ня єдиного орфографічного режиму в гімназії;

10.09.20

• методика організації індиві­дуальної роботи з невстигаю- чими та обдарованими дітьми;

22.10.20 ; 10.09.20_______

• методика виконання навчаль­ної програми під час підготов­ки та проведення уроків;

08.09.20

• методика організації роботи з учнями;

10.09.20

• методика організації роботи з батьками учнів;

11.10.20

• ознайомлення молодих фа­хівців із традиціями гімназії;

14.10.20

* консультація «Проектна ді­яльність класного керівника й планування виховної робо­ти»;

15.10.20

• семінар «Підготовка вчителя до уроку»;

20.09.20

• зустрічі із досвідченими пе­дагогами «Як швидше пройти процес адаптації в гімназії»;

29.09.20

Завідувачікафедр

• семінар-пракгикум «Аналіз уроку вчителем після його проведення. Види аналізу» (мета: навчити молодого спеці­аліста виконувати самоаналіз уроків)

17.11.20

І

1. Відвідування уроків на­ставників з вивчення нового матеріалу. Структурний аналіз уроків

Упродовж року

Педагог-на­ставник

2. Консультації «Струкчура уроку вивчення нового мате­ріалу»

03.12.20

3. Практичне заняття «Кон­струювання й захист конспек­ту уроку з вивчення нового матеріалу»

17.12.20

Педагог-на­

ставник

II

1. Відвідування уроків закрі­плення й розвитку знань, умінь і навичок учнів у вчителів-на- ставників

Жовтень, сі­чень, лютий, березень

Педагог-на-

ставник

2. Консультація «Структура уроку закріплення й розвитку навчальних досягнень учнів»

21.01.20

3. Практичне заняття «Кон­струювання й захист конспекту уроку з розвитку навчальних досягнень учнів»

28.01.20

Педагог-на­

ставник

III

1. Відвідування уроків узагаль­нення й систематизації знань у педагогів-наставників

Лютий

Педагог-на-

ставник

2. Консультування «Структура уроку узагальнення й система­тизації знань»

Лютий

3. Практичне заняття «Кон­струювання й захист конспекту уроку узагальнення та систе­матизації знань»

Лютий

Завідувачі

кафедр

4. Відвідування уроків уза­гальнення та систематизації знань молодих спеціалістів з подальшим педагогічним аналізом

Березень

ГІедагог-на-

ставник

Аналіз педагогічних ситуацій

Лютий

Час психолога

Лютий

Психолог

Тестування;

• Продовжити думку: «Бути учнем — значить….»;

• «У гарній школі завжди…»

Круглий стіл «Зміст, форми і методи роботи педагога з батьками»

Квітень

Адміністра­ція, настав­ники

Час психолога

Березень

Психологи

Презентація молодих фахівців за підсумками навчального року «Ось ми які!»

Квітень

Адміністра­ція, настав­ники

3

Організація роботи наставни­ків з молодими вчителями:

27.08.20_

• закріпити наставників;

• наставникам скласти індиві­дуальні плани роботи з молодими вчителями з урахуванням їхніх проблем і можливостей;

Вересень

Педагог-наставник
• взаємовідвідування уроків і позакласних заходів із їх по­дальшим обговоренням;

Упродовж року

Наставники, молоді вчи­телі

• рекомендації молодим учителям щодо їхньої само­освіти;

Наставники

• залучення молодих фахівців до громадської, методичної роботи

Упродовж року

4

Діагностика педагогічних здіб­ностей молодих учителів

Вересень,

жовтень

Психолог

5

Обробка й аналіз діагностич­ного тестування

Жовтень

Психолог

6

Організація відвідування мо­лодими вчителями уроків учи- телів-методистів із подальшим аналізом цих уроків

Упродовж року

7

Методичні консультації:

  • етика вчителя;
  • роз’яснення щодо дотриман­ня законів, постанов, норма­тивних документів;
  • використання наочності

й технічних засобів на уроках;

  • добір дидактичного матеріа­лу до уроків;
  • організація системи контр­олю за знаннями, вміннями й навичками учнів:

—   проміжного;

—   тематичного;

—   підсумкового оцінювання

Упродовж року

Завідувачі

кафедр

8

Забезпечення участі молодих учителів у роботі науково-ме- тодичної ради, семінарів

Упродовж року

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий