Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XVI — першій половині XVII ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 8 класу до теми «Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XVI —  першій половині XVII ст.».

Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XVI —  першій половині XVII ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Українські народні співці, виконавці дум, що супроводжували свій спів грою на кобзі, — це:

 • А  скоморохи;
 • Б  кобзарі;
 • В  джури;
 • Г  волхви.

2.  Релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан — це:

 • А  братства;
 • Б  школи;
 • В  церкви;
 • Г  університети.

3.  Мандрівний, народний музичний ляльковий театр — це:

 • А  інтермедія;
 • Б  догмат;
 • В  вистава;
 • Г  вертеп.

4.  Основні  твердження,  положення,  які  сприймаються  як  незмінна істина:

 • А  тези;
 • Б  ремарки;
 • В  догмат;
 • Г  реферат.

5.  Позначте рік, коли Біблію вперше було надруковано східнослов’янською мовою:

 • А  1574 р.;
 • Б  1578 р.;
 • В  1579 р.;
 • Г  1581 р.

6.  Позначте рік, коли у Львові було надруковано «Буквар»:

 • А  1574 р.;
 • Б  1575 р.;
 • В  1576 р.;
 • Г  1577 р.

7.  Якого року при Львівському Успенському братстві була відкрита школа?

 • А  1580 р.;
 • Б  1585 р.;
 • В  1586 р.;
 • Г  1587 р.

8.  Якого року була відкрита Київська братська школа?

 • А  1610 р.;
 • Б  1605 р.;
 • В  1620 р.;
 • Г  1615 р.

9.  Позначте місто, в якому вперше східнослов’янською книжковою мовою було надруковано Біблію:

 • А  Львів;
 • Б  Острог;
 • В  Дермань;
 • Г  Київ.

10. Як називались плавні у пониззі Дніпра, де жили й господарювали запорозькі козаки?

 • А  Слобідська Україна;
 • Б  Гетьманщина;
 • В  Великий Луг;
 • Г  Запорізька Січ.

11.  Історична територія, що охоплює нинішню Харківську та частину Сумської, Донецької, Луганської областей України, а також частини Воронезької, Курської і Бєлгородської областей Росії, — це:

 • А  Новоросія;
 • Б  Наддніпрянщина;
 • В  Степова Україна;
 • Г  Слобідська Україна.

12. Позначте місто, яке стало резиденцією греко-католицького митрополита І. Потія:

 • А  Київ;
 • Б  Варшава;
 • В  Вільно;
 • Г  Рим.

13. Серед названих осіб вибери того, хто уславився у сфері шкільництва та просвіти:

 • А  Д. Вишневецький;
 • Б  С. Наливайко;
 • В  Г. Смотрицький;
 • Г  С. Кішка.

14. Позначте  прізвище  діяча,  який  1620 р.  очолив  відновлену  Київську митрополію:

 • А  З. Копистянський;
 • Б  Й. Борецький;
 • В  М. Смотрицький;
 • Г  І. Вишенський.

15. Позначте прізвище засновника Лаврської школи в Києві:

 • А  П. Сагайдачний;
 • Б  К. Острозький;
 • В  Й. Борецький;
 • Г  П. Могила.

16. Позначте прізвище автора першого полемічного твору на Україні в XVI ст.:

 • А  Й. Борецький;
 • Б  І. Вишенський;
 • В  М. Смотрицький;
 • Г  З. Копистенський.

17. Першими друкованими книгами на Україні були:

 • А  Острозька Біблія;
 • Б  «Апостол» та «Буквар»;
 • В  «Требник» та «Адельфотес»;
 • Г  «Буквар» та «Требник».

18. До представників православного духовенства належить:

 • А  ксьондз;
 • Б  митрополит;
 • В  єпископ;
 • Г  каштелян.

19. Хто з названих осіб не прийняв уніатство?

 • А  М. Копистенський;
 • Б  М. Рогоза;
 • В  П. Скарга;
 • Г  І. Потій.

20. Позначте назву християнського православного храму:

 • А  костьол;
 • Б  мечеть;
 • В  собор;
 • Г  синагога.

21. Про поширення ідей Реформації на українських землях свідчить:

 • А  поширення протестантизму;
 • Б  поширення єзуїтських колегіумів;
 • В  співіснування братських, єзуїтських та протестантських шкіл;
 • Г  занепад братств.

22. Релігійне  та  духовне життя  ва  українських  землях  в першій половині XVII ст. характеризується:

 • А  загостренням міжконфесійної боротьби;
 • Б  розквітом православ’я;
 • В  припиненням міжконфесійної боротьби;
 • Г  утисками греко-католиків з боку королівської влади.

23. Однією з функцій православних братств було:

 • А  участь у роботі сейму;
 • Б  встановлення  зв’язків  з Москвою, Константинополем  та  іншими релігійними центрами;
 • В  організація книгодрукування, заснування українських шкіл;
 • Г  суд над жителями міста, села від імені польського короля.

24. Перша  відома  книга Священного  Письма,  видана  українською  мовою, — це:

 • А  Острозька Біблія;
 • Б  Густинський літопис;
 • В  Пересопницьке Євангеліє;
 • Г  «Требник».

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А  Інтермедія 1  сукупність поглядів, в основі яких лежить думка, що людина — найвища цінність
Б  гуманізм 2  мандрівний народний ляльковий театр
В  єзуїти 3  весела побутова сценка в антракті релігійних драм
Г  вертеп 4  католицький чернечий орден покликаний боротися з єретиками
5  історична дума.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А  1632 р. 1  Берестейська унія
Б  1596 р. 2  об’єднання Печерської школи з Київською братською в колегіум
В  1581 р. 3  видання Острозької Біблії
Г  1620 р. 4  заснування Київської братської школи
5  укладання Пересопницького Євангелія.

27. Співвіднесіть історичні пам’ятки з місцем їх знаходження.

А  Богородчанський іконостас 1  Київ
Б  Успенський собор Києво-Печерської Лаври 2  Львів
В  Латинський (кафедральний) костьол 3  Галич
Г  замок Любарта 4  Луцьк
5  Острог

28. Співвіднесіть імена з описом особистості.

А  І. Борецький 1  засновник Острозької академії
Б  І. Вишенський 2  відомий письменник-полеміст
В  В.-К. Острозький 3  людина, що відновила Київську митрополію
Г  І. Федоров 4  першодрукар
5  автор поеми «Роксоланія».

29. Установіть відповідність, утворивши логічні пари.

1  найбільший центр книгодрукування першої половини XVI ст. А  «Апостол» І. Федорова
2  перший навчальний заклад в Україні Б  Острозька академія
3  перший шкільний підручник в Україні В  друкарня КиєвоПечерської лаври
4  видання «Статей для заспокоєння руського народу» Г  польський сейм 1632 р.
5  відкриття Львівської братської школи.

30. Установіть відповідність між уніями та їх наслідками.

А  Городельська унія 1  утворення держави Річ Посполита
Б  Кревська унія  2  у Литві запроваджено польський адміністративний поділ
В  Люблінська унія 3  створення на території України греко-католицької (уніатської) церкви
Г  Берестейська унія 4  об’єднання Польщі та Великого князівства Литовського в єдину державу внаслідок шлюбу польської королеви Ядвіги та князя ли товського Ягайла
5  захист прав православної церкви

III. Завдання цієї форми складається з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  Берестейська унія;
 • Б  заснування у Львові Успенського братства;
 • В  церковні реформи П. Могили;
 • Г  відновлення  ієрархії  Римської  православної  церкви  зусиллями П. Сагайдачного.

32. Розташуйте навчальні  заклади  в  логічній послідовності  (у міру  їх  виникнення):

 • А  Замойська академія;
 • Б  Острозька академія;
 • В  Львівська братська школа;
 • Г  Київська колегія.

33. Розташуйте звання священнослужителів у логічній послідовності:

 • А  єпископ;
 • Б  митрополит;
 • В  диякон;
 • Г  патріарх.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  Запишіть термін, який означає «вищий духовний сан у християн, людина, яка очолює єпархію».

35. Якого року була відкрита школа Львівського Успенського братства?

36. Про кого М. Костомаров писав:

«Новий архімандрит одразу ж виявив свою діяльність на користь монастиря,  звів  нагляд  зА  священнослужителями  в  селах,  де  були  лаврські маєтки, малограмотних велів навчати, а впертих і свавільних піддавав покаранням;  обновив  церкву,  не  шкодував  витрат…;  підпорядкував  Лаврі Пустинно-Миколаївський монастир, заснував Голосіївську пустинь; збудував власним коштом при лаврі богодільню для убогих»?

37. Про  яку  подію  О.  Субтельний  писав:  «Те,  що  почалося  як  спроба об’єднати християнські церкви, закінчилося їхнім подальшим роздробленням, бо тепер замість двох існувало три церкви: католицька, православна та уніатська, або греко-католицька»?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. У чому полягає зв’язок між релігією та культурою України XVI ст.?

39. Назвіть, хто з відомих історичних та культурних діячів навчався в Острозькій академії.

40. Поміркуйте, які події та історичні явища XIV–XVI ст. найбільше вплинули на розвиток культури на українських землях: входження до складу ВКЛ, Речі Посполитої, загальноєвропейські тенденції чи щось інше.

41. Поміркуй, чи могла православна церква стати центром збереження українських духовних традицій у XIV–XV ст. Якщо так, то за яких умов?

Відповіді до теми 2  «Національно-визвольний рух в Україні в другій половині XVI — першій половині XVII ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б А Г В Г А В Г Б В Г В
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
В Б Г В В В А В В А В В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 3 2 3 3 3 2 2 3 3
Б 1 1 1 2 2 4 1 1 2
В 4 3 2 1 1 1 4 2 4
Г 2 4 4 4 4 3 3 4 1

Завдання IV типу

34.  Єпископ. 35. 1586 р. 36. П. Могила. 37. Берестейська унія.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий