Наказ Про затвердження структури та організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами

Наказ
від «__________» 20_______ р. №_____

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ НАУКОВО- МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

На виконання Закону України «ГІро загальну середню освіту», Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.08.2010 № 926, Концепції Державної цільової програми впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р, відповідно до Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогіч¬ної освіти, розробленими Науково-методичним центром середньої освіти Міносвіти і науки України (2002 р.), наказом РУО «Про затвердження структури та організацію методичної роботи з пе-дагогічними кадрами закладів освіти району у 2011/12 н. р.» від 01.09.2011 № 303 та з метою здійснення безпосереднього підвищення післядипломної освіти педагогічних кадрів в умовах забез¬печення якості змісту освіти та сприяння розвитку майстерності педагогів району, розгорнувши роботу з реалізації педагогічних експериментів:

 • «Моніторинг діяльності навчального закладу»;
 • «Школа повного дня»;
 • «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу»;
 • «Апробація електронних засобів навчального призначення», та з метою вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня науково-методичної роботи,

НАКАЗУЮ:

1. Продовжити роботу педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Проектування й діагностика якості освіти в гімназії як ресурс її інноваційного розвитку й зміцнення конкурентоздатності».

2. Вважати основними напрямами роботи педагогічного колективу в 20 / н. р.:
2.1. Удосконалення науково-методичного забезпечення навчально¬го процесу відповідно до потреб навчального закладу.
2.2. Створення загальної інтерактивної моделі педагогічної діяль¬ності в освітній системі закладу.
2.3. Сприяння входженню гімназії до національного проекту «Відкритий світ».
2.4. Розвиток і впровадження інновацій в освітній процес, координація й стимулювання пошуку ефективних технологій.
2.5. Організація дослідної роботи щодо створення авторських про¬грам, навчально-методичних комплексів.
2.6. Популяризація досвіду роботи вчителів у методичних виданнях.
2.7. Здійснення моніторингу володіння педагогічними кадрами ін- формаційно-комунікаційними технологіями та проведення сертифікації педагогів «100 відсотків володіння ІКТ».
2.8. Упровадження в навчально-виховний процес засобів он-лайн навчання.
2.9. Робота над реалізацією нових навчальних планів з урахуванням різнопрофільності навчання закладів освіти та нових навчальних спецкурсів.
2.10. Підготовка вчителів, надання методичної підтримки.
2.11. Створення умов для підвищення педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителів.
2.12. Підвищення якості професійної підготовки вчителів шляхом використання новітніх інформаційних технологій.
2.13. Проектування й експериментальна перевірка змісту, форм і методів організації науково-методичної роботи з учителями щодо виховання духовної культури педагогів.
2.14. Визначення критеріїв ефективності організації науково-мето- дичної роботи гімназії з виховання духовної культури як основи підвищення професійної майстерності педагогів.
2.15. Удосконалення навчально-методичних і дидактичних комп¬лексів для реалізації освітніх програм у структурі 11-річної школи навчання.
2.16. Удосконалення створення електронного обліку підручників.
2.17. Дослідження рівня ефективності індивідуальної та колектив¬ної науково-методичної роботи з використанням інноваційних педагогічних технологій.
2.18. Формування багатомірного освітнього простору, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, засобами навчання й виховання.
2.19. Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання дітей та підлітків через оновлення змісту освіти й упровадження нових освітніх технологій, зокрема інформаційних і телекомунікаційних, на всіх ступенях навчання.
2.20. Створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу.
2.21. Активізація співпраці з батьківською громадськістю в системі «батьки — діти — учителі».
2.22. Забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування.
2.23. Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання випускників з української мови, математики, історії, фізики, хімії, біології та географії.
2.24. Здійсненні моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 9—11-х класів.
2.25. Упровадження моніторингових критеріїв оцінювання на¬вчальних досягнень учнів.
2.26. Оптимізація навчально-виховної діяльності в рамках педагогічних експериментів:

 • «Моніторинг діяльності навчального закладу»;
 • «Школа повного дня»;
 • «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу»;
 • «Апробація електронних засобів навчального призначення».

3. Затвердити структуру науково-методичної роботи (додаток 1) і склад науково-методичної ради гімназії на 20_____ н. р. (до-даток 2).

4. Із метою координації впровадження експериментальної роботи в інноваційний процес створити в гімназії науково-практичну лабораторію; призначити координатором експерименту заступника директора з науково-методичної роботи .

5. Заступнику директора з науково-методичної роботи
організувати роботу щодо реалізації педагогічних експериментів:

 • «Моніторинг діяльності навчального закладу»;
 • «Школа повного дня»;
 • «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу»;
 • «Апробація електронних засобів навчального призначення».

6. Із метою прискорення узагальнення результатів експериментальної роботи, а також упровадження досягнень педагогічної науки в колективне педагогічне дослідження інноваційного характеру:
6.1. Організувати роботу психолого-педагогічних семінарів:

 • «Різнобічний розвиток особистості на основі індивідуального й диференційованого підходів» (відповідальний — психолог; термін виконання — серпень 20 р.);
 • «Методологічна культура й професіональні компетенції вчителя- інноватора» (відповідальний — психолог; термін виконання — жовтень 20 р.).
 • «Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів в умовах модернізації управління навчальним закладом» (відповідальний — психолог; термін виконання — січень 20 р.);
 • «Організація і зміст інноваційної діяльності з метою активізації процесу особистісного самовизначення вчителя й учня» (відповідальний — психолог; термін виконання — березень 20 р.).

6.2. Організувати роботу проблемних науково-теоретичних семінарів:

 • «Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого пе-дагогічного процесу» (відповідальний—ЗДНМР; термін виконання — жовтень 20 р.);
 • «Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів» (відповідальний — ЗДНМР; термін виконання —грудень 20_____ р.);
 • «Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління й організації навчального процесу» (відповідальний — ЗДНМР; термін виконання — березень 20____р.).

6.3. Вважати традиційними в гімназії такі розвивальні колективні форми підвищення кваліфікації:

 • тематична педрада з питання аналізу впровадження результатів експериментальної роботи (серпень 20 р.);
 • науково-методичні читання вчителів, мета яких — збагачення колективного педагогічного досвіду навчального закладу на базі розвитку інновацій (січень 20 р.);
 • науково-практична конференція за результатами експериментальної роботи (упродовж року).

7. Організувати роботу предметних кафедр:

 • суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • іноземних мов;
 • природничо-математичних дисциплін;
 • національного виховання;
 • здоров’я.

8. Призначити керівників постійних колективних, епізодичних та індивідуальних форм методичної роботи (додаток 3).
9. Науково-методичній раді навчального закладу через роботу предметних кафедр і творчих груп учителів продовжити роботу щодо реалізації проектів гімназії:

 • «Гімназія самореалізації особистості»;
 • «Управління»;
 • «Творча обдарованість»;
 • «Сходинки у дивосвіт педагогічної майстерності»;
 • «Психологічна підтримка вчителів та учнів»;
 • «Здорове дитинство»;
 • «Києвознавство»;
 • «Живе дерево»;
 • «Витоки ПІулявки»;
 • «Діалог культур»;
 • «Гімназійний театр»;
 • «Учнівське самоврядування».

Про затвердження структури

10. Для якісної підготовки учнів до участі в різних турах всеукраїнських предметних олімпіад, МАН активізувати роботу шкіл олімпійського резерву й науково-дослідних секцій.

11. Надати кожному вчителю практичну допомогу у виборі теми методичної роботи; у підготовці до участі в ярмарку педагогічних ідей, міській виставці навчальних закладів; у підготовці учнів до всеукраїнських учнівських олімпіад, захисту творчих робіт у Малій академії наук тощо.

12. Розробити дидактичний матеріал нового покоління, орієнтова¬ний на дослідницьке навчання, а також різноманітні пам’ятки-вказівки з алгоритмами розумових дій, самоорганізації, самоконтролю, самоуправлінню навчальною діяльністю.

13. Призначити наставниками молодих учителів:

 • _________________
 • _________________

14. Учителям-наставникам спланувати консультації з актуальних питань і тем навчально-виховної діяльності.

15. Забезпечити умови для активної участі вчителів гімназії у відкритих заходах РУО, НМЦ, КМПУ імені Бориса Грінченка згідно з планом роботи на навчальний рік.

16. Скласти графік курсової перепідготовки вчителів на 20 / н. р. (термін виконання — 02.09.20 ).

17. Скласти графік проведення уроків «Відкритої думки» вчителями навчального закладу (термін виконання — 07.09.20 ).

18. Вивчити систему роботи вчителів:

 • __________________________
 • __________________________

19. Використовувати атестацію та інші форми стимулювання професійної майстерності педагогів.

20. Здійснити моніторинг професійної педагогічної майстерності (відповідальний — ЗДНМР; термін виконання — 06.04.20 ).

21. Контроль виконання наказу покласти на заступника директора з науково-методичної роботи .

Директор______________________________________
Із наказом ознайомлені:__________________________

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий