Наказ Про організацію роботи з молодими та малодосвідченими вчителями

Наказ

від «__ »___________ 20___ р.                                                               № ______

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ З МОЛОДИМИ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ

Згідно з перспективним планом роботи гімназії, планом науково- методичної роботи на 20 / н. р., на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Всеукраїнської програми «Вчитель», Комплексної програми Солом’янської райдержадміністрації «Освіта для майбутнього», реалізуючи науково-методичну проблему «Про­ектування й діагностика якості освіти в гімназії як ресурс її іннова­ційного розвитку й зміцнення конкурентоздатності», проектів гімназії «Сходинки у дивосвіт педагогічної майстерності», «Психологічна під­тримка вчителів та учнів», із метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими вчителями, орієнтова­ної на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокуль­турної, фахової й методичної підготовки,

НАКАЗУЮ:

  1. Заступнику директора з науково-методичної роботи ______________  :

1.1.    Забезпечити умови праці молодим і малодосвідченим учите­лям:

_________________________ , учителю німецької мови; _________________________ , учителю математики ;________________________ _, учителю української мови та літератури; _________________________ , учителю фізичного виховання; _________________________ , учителю інформатики.

1.2.    До 01.10.20___ ознайомити молодих і малодосвідчених учи­телів із метою й завданнями гімназії, розробити індивідуальні плани роботи, затвердити індивідуальні завдання з урахуванням рівня теоре­тичної та методичної підготовки педагогів.

1.3.     Організувати роботу щодо вивчення документації, нових програм, рекомендацій, які стосуються ведення журналів, плану­вання.

1.4.    Постійно надавати методичну допомогу молодим і малодос- відченим учителям у проведенні уроків, позакласних заходів, оформ­ленні документації.

  1. Затвердити план роботи з молодими та малодосвідченими вчи­телями (додаток).
  2. Підсумки роботи з молодими та малодосвідченими вчителями підбити у квітні 20       р. наказом по гімназії.
  3. Призначити наставниками молодих учителів ______________________

Учителям-наставникам для кожного молодого спеціаліста розро­бити індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної й ме­тодичної підготовки.

  1. Завідувачам кафедр _________________________________________  :

5.1.   Систематично контролювати роботу молодих і малодосвідче- них учителів.

5.2.   Постійно надавати практичну допомогу в проведенні уроків, позакласних заходів, в оформленні гімназійної документації, плану­ванні.

5.3.    Під час підбиття підсумків роботи за рік надати молодим та малодосвідченим вчителям рекомендації щодо вдосконалення методів викладання предмета, організації позакласної роботи з учнями, підви­щення рівня професійної кваліфікації для забезпечення відповідності результатів роботи вимогам гімназії.

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи _______________

____________ забезпечити контроль за змістом роботи з молодими та

малодосвідченими вчителями.

Інформацію про роботу з молодими вчителями подати до 21 квітня 20____р.

Директор _______________________

Із наказом ознайомлені:_______________________

Додаток План роботи Школи молодого вчителя

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий