Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст., Наддніпрянська Україна на початку XX ст. , Культура України в XIX — на початку XX ст.

Тренувальні тести (з відповідями) з історії України для 9 класу до теми «Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.,  Наддніпрянська Україна на початку XX ст. , Культура України в XIX — на початку XX ст.»

Содержание
 1. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.,  Наддніпрянська Україна на початку XX ст. , Культура України в XIX — на початку XX ст.
 2. I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких треба вибрати один правильний.
 3. II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.
 4. III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.
 5. IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).
 6. V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.
 7. Відповіді до теми 3  «Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.,  Наддніпрянська Україна на початку хх ст. , Культура України в XIX — на початку хх ст.»
 8. Завдання I типу
 9. Завдання II–III типу

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.,  Наддніпрянська Україна на початку XX ст. , Культура України в XIX — на початку XX ст.

I.  Завдання  цієї форми  складаються  зі  вступного  запитання тА  чотирьох варіантів відповідей, серед яких треба вибрати один правильний.

1.  Аграрні відносини — це:

 • А  скасування кріпосного права;
 • Б  продуктивні методи господарювання;
 • В  товарне виробництво;
 • Г  система відносин зв’язків, що склались в агровиробництві.

2.  Виробництво продукції з метою отримання прибутку — це:

 • А  екстенсивне виробництво;
 • Б  товарне виробництво;
 • В  ефективне виробництво;
 • Г  передове виробництво.

3.  Модернізація — це:

 • А  відмова від нових ідей;
 • Б  назва течії в мистецтві;
 • В  використання нових технологій;
 • Г  повернення до минулого.

4.  Проповідь національної  винятковості, панування однієї нації над  іншими — це:

 • А  расизм;
 • Б  націоналізм;
 • В  радикалізм;
 • Г  шовінізм

5.  Якого року відбувся похід у «Таврію за волею»?

 • А  1861 р.;
 • Б  1856 р.;
 • В  1859 р.;
 • Г  1860 р.

6.  Позначте рік виходу Валуєвського циркуляру:

 • А  1900 р.;
 • Б  1899 р.;
 • В  1873 р.;
 • Г  1863 р.

7.  Позначте рік, коли було скасовано тілесні покарання для селян Наддніпрянщини:

 • А  1904 р.;
 • Б  1899 р.;
 • В  1900 р.;
 • Г  1908 р.

8.  Якого року було проведено судову реформу?

 • А  1864 р.;
 • Б  1775 р.;
 • В  1868 р.;
 • Г  1865 р.

9.  Позначте територію, що входила до складу Наддніпрянської України?

 • А  Буковина;
 • Б  Слобожанщина;
 • В  Бессарабія;
 • Г  Волинь.

10. Яке з названих міст не входило до складу Наддніпрянської України?

 • А  Кам’янець-Подільський;
 • Б  Катеринослав;
 • В  Харків;
 • Г  Чернігів.

11. Яка з наведених губерній не межувала з Катеринославською?

 • А  Чернігівська;
 • Б  Таврійська;
 • В  Полтавська;
 • Г  всі названі.

12. Яка  з  сучасних областей України перебували на  території Слобожанщини?

 • А  Одеська;
 • Б  Київська;
 • В  Полтавська;
 • Г  Харківська.

13. Позначте ім’я російського монарха, за часів правління якого було скасовано кріпосне право:

 • А  Петро I;
 • Б  Олександр II;
 • В  Микола I;
 • Г  Олександр I.

14. Польський шляхтич, який вчинив спробу підняти в Україні національно-визвольне повстання в роки Кримської війни:

 • А  О. Герцен;
 • Б  М. Чайковський;
 • В  В. Тарновський;
 • Г  Г. Галаган.

15. Позначте ім’я лідера хлопоманів:

 • А  О. Черняхівський;
 • Б  М. Костомаров;
 • В  В. Антонович;
 • Г  М. Максимович.

16. Хто з цих письменників у своїх оповіданнях змальовував трагічні картини життя галицького селянства?

 • А  В. Винниченко;
 • Б  О. Олесь;
 • В  В. Стефаник;
 • Г  М. Коцюбинський.

17.  Земська реформа 1864 р. передбачала:

 • А  утворення судів;
 • Б  введення місцевого самоврядування;
 • В  скасування податків;
 • Г  безкоштовну роздачу земель селянам.

18. Емський указ передбачав:

 • А  заборону громад;
 • Б  закриття типографій;
 • В  знищення Кирило-Мефодіївського братства;
 • Г  заборону друкувати українською мовою.

19. Основною формою здійснення купівлі-продажу товарів на українських землях у другій половині XIX ст. були:

 • А  контракт;
 • Б  усний договір;
 • В  на віру;
 • Г  під заставу.

20. Позначте  положення,  що  характеризує  суть  політичної  програми, розробленої для українського руху М. Драгомановим:

 • А  на території України мають проживати лише етнічні українці;
 • Б  українці повинні об’єднатись у місцеві самоврядні громади;
 • В  українці мають створити свою незалежну державу;
 • Г  українська держава має бути створена революційним шляхом.

21. Позначте одну з причин, яка призвела до кризи поміщицького господарювання:

 • А  селянська реформа 1861 р.;
 • Б  застава землі поміщикам;
 • В  відробіткова система;
 • Г  залишки кріпацтва.

22. Позначте  судження,  яке  відображає  результат  скасування  кріпацтва в Україні:

 • А  селян було зрівняно у правах із поміщиками;
 • Б  ліквідація селянської общини;
 • В  перехід землі у приватну власність селян без викупу;
 • Г  селяни отримали юридичні права.

23. Який із термінів не відповідає пореформеному часу?

 • А  Тимчасовозобов’язані селяни;
 • Б  черезсмужжя;
 • В  панщина;
 • Г  кругова порука.

24. Наслідком шкільної реформи було:

 • А  відновлення автономії університетів;
 • Б  створення системи підготовки офіцерських кадрів;
 • В  забезпечення безперервної шкільної та університетської освіти;
 • Г  дотримання принципу: вища освіта — лише для дворянства.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А  Сервітути 1  поміщики
Б  народники 2  право користуватись чужою власністю
В  хлопомани 3  представники політичної течії, спрямованої на відновлення пріоритету народу в суспільних справах
Г  дідичі 4  громадські діячі, що займалась вивченням життя народу, його традицій, просвітництвом
5  селяни-уходники.

26. Установіть відповідність між назвами реформ та датами їх проведення.

А  Земська 1  1864 р.
Б  міська 2  1862–1877 рр.
В  військова 3  1861 р.
Г  аграрна 4  1870 р.
5  1897 р.

27. Співвіднесіть регіони з губерніями.

А  Лівобережні губернії 1  Катеринославська, Таврійська,  Херсонська
Б  південноукраїнські губернії 2  Київська, Подільська, Волинська
В  губернії Правобережжя 3  Полтавська, Чернігівська, Харківська
Г  Галичина 4  Королівство Польське

28. Співвіднесіть прізвища авторів з їхніми працями.

А  М. Берлінський 1  «Історії Малоросії»
Б  О. Бодянський 2  «Малороссийские песни»
В  М. Маркевич 3  «Краткое описание Киева»
Г  М. Максимович 4  «Історія Русів»
5  «История Малой России».

29. Співвіднесіть назву реформи з одним з положень, яке в ній містилось.

А  Земська реформа 1  створювались виборні органи місцевого самоврядування
Б  міська реформа 2  створення мережі військових навчальних закладів
В  шкільна реформа 3  створення міської думи
Г  військова реформа 4  спеціалізація навчання за гуманітарним та технічним профілем
5  запроваджено відкриті судові засідання і суд присяжних.

30. Установіть відповідність між назвою регіону та його економічною спеціалізацією в другій половині XIX ст.

А  Донбас 1  зернове господарство
Б  Кривий Ріг 2  вугільна промисловість
В  Правобережна Україна 3  цукрова промисловість
Г  Степова Україна 4  залізорудна промисловість
5  виноробна, видобуток солі, харчова.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

 • А  шкільна реформа;
 • Б  скасування кріпосного права в Російській імперії;
 • В  військова реформа;
 • Г  міська реформа.

32. Розташуйте наукові відкриття та прізвища винахідників у логічній послідовності за часом їх виникнення:

 • А  перша у світі зернозбиральна машина (А. Власенко);
 • Б  перше у світі електрозварювання металів (М. Бенардос);
 • В  відкриття рентгенівського випромінювання (І. Пулюй);
 • Г  перша бактеріологічна станція (І. Мечников).

33. Розташуйте назви українських міст кінця XIX ст. за кількістю жителів, починаючи з найбільшого:

 • А  Київ;
 • Б  Катеринослав;
 • В  Одеса;
 • Г  Харків.

IV.  Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища  діяча,  назви  події  або  явища,  поняття,  року,  коли  відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34.  Запишіть  термін, що  означає  рух  різночинної  інтеліґенції  в  60–80-ті роки XIX ст., спрямований на відновлення пріоритету народу в суспільних справах.

 1. Запишіть назву цього руху.
 2. Назвіть його представників.
 3. Якими методами вони прагнули досягти своєї мети?

35. Після реформи 1861 р. Наддніпрянська Україна переживала добу бурхливого економічного піднесення. Велику роль у розвитку господарства в Україні відіграло будівництво залізниць.

 1. Якого року було відкрито в Україні першу залізницю?
 2. Де це відбулось?
 3. Яку роль відіграло активне будівництво залізниць для розвитку економіки України?

36. Він  був  одним  з  найавторитетніших  дослідників  історії  українського козацтва. Його тритомна «История запорожских казаков» привернула увагу як фахівців, так  і широкого читацького загалу. Його робота й до сьогодні залишається найбільш повним дослідженням славетної сторінки українського народу.

 1. Назвіть ім’я автора цієї праці.
 2. Якого року її було видано?
 3. Сюжет найбільш відомої картини І. Ю. Рєпіна був запропонований цим дослідником. Як називається ця картина?

37.  «Вони  досить  ґрунтовно  доводять, що ніякої  окремої малоросійської мови не було, немає і не може бути і що наріччя їх, яке вживається простим  людом,  є  та ж  російська мова,  тільки  зіпсована  впливом на неї  Польщі… Міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… щодо друкування книг малоруською мовою дати по цензурному відомству розпорядження, щоб до друку дозволити тільки такі твори цією мовою, які належать до галузі красного письменства, пропускання книг малоруською мовою, як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити».

 1. Про яку подію йдеться в цьому документі?
 2. Коли вона сталася?
 3. Які вона мала наслідки для української культури?

V.  Завдання  відкритої форми  з  розгорнутою  відповіддю,  які  передбачають повну  відповідь  нА  запитання  або  творче  застосування  набутих  знань, умінь та навичок.

38. Охарактеризуйте особливості проведення аграрної реформи на східноукраїнських землях.

39. Складіть розгорнутий план відповіді: «Особливості промислового перевороту на території Наддніпрянської України».

40.  «М. Драгоманов сприйняв втрату української державності як негативний факт, однак не вірив у можливість відновлення національної державності в умовах другої половини XIX ст.». Чи згодні ви з прогнозом, висловленим М. Драгомановим?

41. Складіть  тези  до  повідомлення  «Розвиток  народницького  руху  в Україні».

Відповіді до теми 3  «Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.,  Наддніпрянська Україна на початку хх ст. , Культура України в XIX — на початку хх ст.»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Г Б В Г Б Г А А Б А А Г
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Г Б В В Б Г А Б Б Г В В

Завдання II–III типу

  25 26 27 28 29 30 31 32 33
А 2 1 3 3 1 2 2 1 2
Б 3 4 1 4 3 4 1 2 4
В 4 2 2 1 4 3 4 4 1
Г 1 3 4 2 2 1 3 3 3

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий