Колективне навчання

Колективне навчаннятехнологія навчання, яка базується на організації навчального процесу в парах, склад яких може змінюватись. Спосіб колективного навчання дає можливість колективного співробітництва, і в той же час, дає можливість самостійного мислення, що зумовлює розвиток мовлення та комунікативних здібностей учнів, таким чином підвищуючи якість навчання.

Колективне навчання

Технологія колективного навчання розроблена Олександром Григоровичем Рівіним та його послідовниками — В. К. Дяченком, В. В. Архіповою та ін. На сьогодні розроблено понад де­сять методик, що ґрунтуються на методиці О. Г. Рівіна.

Під колективним способом навчання розуміють таку його організацію, коли навчання відбувається під час спілкування в парах, де один навчає іншого. Основою є співпраця. В умовах цієї технології кожен учень пра­цює в індивідуальному темпі, несе відповідальність не тільки за свої успі­хи, але й за результати колективної роботи; у вчителя відпадає необхідність стримування одних і стимулювання інших учнів. Метою цієї технології є засвоєння знань умінь та навиків (ЗУН), формування способів розумових дій, діяльнісно-практичної сфери особистості, комунікативних якостей.

Технологія взаємодії під час колективного навчання включає в себе три компоненти:

  1. Підготовка навчального матеріалу (добір учителем навчальних текс­тів, додаткової літератури; розподіл навчального матеріалу на змістов­ні блоки; розробка завдань).
  2. Орієнтування учнів (у ході спеціальних тренінгів формування вмін­ня слухати партнера, знаходити інформацію, працювати в умовах ро­бочого шуму тощо; засвоєння правил роботи, способів обліку резуль­таті навчання тощо).
  3. Технологія проведення навчального заняття.

Етапи заняття, яке базується на основі колективного навчання:

  • кожен учень індивідуально опрацьовує свою частину інформації;
  • обмін знаннями у парі (рольова гра „вчитель — учень”). Той, хто ви­конує роль учителя, пропонує свій варіант назви тексту, відповідає на поставлені запитання, пропонує контрольні завдання тощо;
  • опрацювання вже нової, отриманої в парі інформації та пошук ново­го партнера для взаємонавчання.

Одночасно у класі вивчається кілька тем (як правило, три-чотири учні працюють над однією темою). Із самого початку перед кожним учнем ста­виться мета опанування інформацією так, щоб уміти розповісти про неї та дати відповіді на всі запитання.

Більшість методик, що базуються на колективному способі навчання, доцільно використовувати на уроках вивчення нового матеріалу або уза­гальнення та систематизації.

Теги:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий