Дискусія — це обмін думками в найрізноманітніших фор­мах. Будь-яке зростання, просування вперед є неможливим без обміну думками, дебатів і суперечок. Особливо це стосується духовного та професійного

Уроки-практикуми Практикуми проводять у лабораторіях та майстернях, у на­вчальних кабінетах та на навчально-дослідних ділянках, в учнів­ських виробничих комбінатах та бригадах. Зазвичай учасники

Майстер-клас — це головний засіб передавання концептуально нової ідеї авторської педагогічної системи. Учитель як професіо­нал протягом років виробляє індивідуальну (авторську) методичну систему, що

Урок — навчальна конференція Конференції можна проводити практично з усіх навчальних предметів і виходити за межі навчальних програм. У них можуть брати участь учні паралельних класів, учителі,

У школі лекція багато в чому наближається до розповіді, але є значно тривалішою за часом. Зазвичай лекцію використовують тоді, коли учням необхідно дати додатковий матеріал або уза­гальнити його

Урок — семінарське заняття  Особливості семінарського заняття Семінарські заняття (у формі доповідей і повідомлень або запитань-відповідей) проводять у старших класах під час вивчення здебільшого

Під педагогічним проектуванням уроку розуміють розробку системи взаємодій учителя та учнів, яка дозволяє досягти певної чітко сформульо­ваної мети навчально-виховного процесу. Проектна діяльність за

Яким повинен бути відкритий урок? Мати зрозумілу для присутніх логіку. Бути динамічним, у ньому одна діяльність учнів постійно по­винна змінюватися іншою. Бути чітко оформленим, структурованим. Бути

Урок — форма організації навчання з метою оволодіння учнями матеріалу, що вивчається (знаннями, уміннями, навичками, світоглядними і морально-естетичними ідеями). Така форма діяльності застосовується