Технології навчання

Технології та методи навчання, які використовуються у навчально-виховному процесі

Метод проектів

Метод проектів

Виникнення методу проектів Метод проектів або проектна технологія навчання не є принципово новим у світовій педагогіці. Ця технологія навчання ви­никла ще у 20-ті роки минулого сторіччя в США. Тоді метод проектів називали також методом проблем і пов’язувався він з ідеями гуманістичного напряму … Продовження

Критичне мислення

Критичне мислення

Критичне мислення — це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомле­не сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність, і формує твор­че мислення, а отже, творчу особистість.

Сугестивне навчання

Сугестивне навчання (з латини suggesio — навіювання) — це відносно нова система навчання, яка використовує засоби навіювання з навчально-виховною метою. Технологія сугестивного навчання, базується на роширенні прихованих можливостей людини, що в свою чергу дозволяє поглибити та зробити більш ефективним навчальний процес. … Продовження

Репродуктивна технологія навчання

Репродуктивна технологія навчання

Репродуктивна технологія навчання — найстаріша із існуючих систем та технологій навчання, яку ще називають тради­ційною системою навчання. В її основі лежить підхід, згідно з яким визначається достатній для успішної життєдіяльності обсяг знань і передається учням, головне завдан­ня яких — запам’ятати інформацію, … Продовження

Різнорівневе навчання

Технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації) Автор технології — М. П. Гузик. Цільовою установкою є навчання кож­ного на рівні його можливостей і здібностей, створення умов комфортності та успіху для залучення кожного учня в діяльність з метою стимулюван­ня пізнавальних інтересів і розвитку … Продовження

Проблемне навчання

Теорія проблемного навчання розробляється досить давно. Цією про­блемою опікувалися російські педагоги та психологи: М. І. Махмутов, І. Я. Лернер, і. А. Ільницька, А. М. Матюшкін, Р. І. Малафєєв та ін. Адже проблемність являє собою одну з головних закономірностей процесу пізнання.

12»