Складноскорочені словаТворення  і  вживання  абревіатур  пояснюється  прагненням уникнути повторення кількаслівних назв (як правило, повна назва організації, підприємства чи установи наводиться тільки

Правопис прийменниківРазом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох непохідних прийменників із самостійною частиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників: 

Разом  пишуться  складні  кількісні  і  порядкові  числівники (в  усіх  відмінкових  формах):  дванадцять  (дванадцятьом, дванадцятьома), шістдесят  (шістдесяти, шістдесятьма), двісті  (двохсот, 

Разом пишуться прислівники,  утворені за такими схемами прийменник  +  прислівник:  донині,  подекуди,  позаторік,  невтямки; прийменник + коротка форма прикметника: допізна, сповна, нашвидку, злегка,

Складні іменники і прикметники можуть писатися разом і через дефісРазом пишуться складні словаутворені  від  підрядних  словосполучень  (у  яких  одне  слово залежне від  іншого): білокрівці,