Виникнення методу проектівМетод проектів або проектна технологія навчання не є принципово новим у світовій педагогіці. Ця технологія навчання ви­никла ще у 20-ті роки минулого сторіччя в США. Тоді

Критичне мислення — це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомле­не сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної

Репродуктивна технологія навчання — найстаріша із існуючих систем та технологій навчання, яку ще називають тради­ційною системою навчання. В її основі лежить підхід, згідно з яким визначається

Технологія різнорівневого навчання (рівневої диференціації)Автор технології — М. П. Гузик. Цільовою установкою є навчання кож­ного на рівні його можливостей і здібностей, створення умов комфортності

Теорія проблемного навчання розробляється досить давно. Цією про­блемою опікувалися російські педагоги та психологи: М. І. Махмутов, І. Я. Лернер, і. А. Ільницька, А. М. Матюшкін, Р. І. Малафєєв та

Модульне навчання — це технологія навчання, сутність якої полягає в тому, щоб той, хто навчається, міг самостійно працюва­ти із запропонованими йому індивідуальними програмами, що містять банк

Інтерактивне навчання — це навчання, побудоване на основі спілку­вання та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в органі­заційних формах. Використання досить нового терміну

Технологія навчання — це набір способів, методів, прийомів і дій вчителів й учнів під час навчального процесу.Технологія — грецьке слово за походженням (tehne — «мистецтво», «ре­месло»,