Складноскорочені слова Творення  і  вживання  абревіатур  пояснюється  прагненням уникнути повторення кількаслівних назв (як правило, повна назва організації, підприємства чи установи наводиться

Правопис прийменників Разом пишуться складні прийменники, утворені поєднанням одного чи кількох непохідних прийменників із самостійною частиною мови або поєднанням двох непохідних прийменників: 

Разом  пишуться  складні  кількісні  і  порядкові  числівники (в  усіх  відмінкових  формах):  дванадцять  (дванадцятьом, дванадцятьома), шістдесят  (шістдесяти, шістдесятьма), двісті  (двохсот, 

Разом пишуться прислівники,  утворені за такими схемами  прийменник  +  прислівник:  донині,  подекуди,  позаторік,  невтямки;  прийменник + коротка форма прикметника: допізна, сповна, нашвидку,

Складні іменники і прикметники можуть писатися разом і через дефіс Разом пишуться складні слова утворені  від  підрядних  словосполучень  (у  яких  одне  слово залежне від  іншого): білокрівці,

При написанні власних назв в українській мові слід дотримуватися відповідних правил вживання великої літери. Із великої букви пишуться Перше слово тексту і перше слово речення після крапки, знака

Передача голосних у словах іншомовного походження Російська літера и у словах іншомовного походження в українській мові передається трьома буквами —  залежно від позиції у слові: и,  і,  ї. Правопис и

Правопис ненаголошених голосних у коренях слів Голосні  звуки української мови  [а],  [о],  [у],  [е],  [и],  [і] в наголошеній позиції вимовляються чітко, виразно: очі, ґудзик, ґава. Написання літер,

Чергування приголосних Г,  к,  х  змінюються  на ж,  ч, ш  при  словозміні  або  словотворенні: Олег — Олеже, козак — козаче, дух — душа. Г, к, х чергуються із з, ц, с перед і в іменниках жіночого